Členská schůze 23. 10. 2014

Z á p i s

z členské schůze Komory BOZP a PO ČR konané dne 23. října 2014 v ZŠ U Vršovického nádraží.

 

Přítomni:  dle prezenční listiny

 

Program

 

1.   Zahájení

2.   Hosté: JUDr. Anna Samková, garant aktualizace zákona č. 309/2006 Sb., MPSV

3.   Informace o činnosti Rady vlády pro BOZP a Stálých výborů při Radě vlády

4.   Informace – ENSPHO – Evropská karta BOZP a další vývoj

5.   Celoživotní vzdělávání v Komoře – názory a realizace

6.   Interní záležitosti Komory BOZP a PO České republiky:

      a)   Členské příspěvky a profesní pojištění – placení 2014/2015

      b)   Regionální komora Plzeňského kraje

      c)   Regionální komora „Jihočeský kraj“

      d)   Regionální komora „NUTS II Pardubický kraj“

      e)   Regionální komora „NUTS II Střední Morava“

      f)    Unie elektrotechniků České republiky

      g)   L. Čečatka – Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách

7.   Diskuse – přání a připomínky členů Komory

8.   Závěr

9.   Pan Vlastimil Škanta, člen Komory BOZP a PO ČR doplnil program a přednesl svůj příspěvek na téma „doprava“

 

Poznámka:

Na RK bylo dohodnuto, že na ČS vystoupí i odborníci z řad členů Komory BOZP a PO ČR – a tito jsou skutečně připraveni na odborné úrovni seznamovat účastníky s vyžádanou problematikou, příkladem je vystoupení p. Vlastimila Škanty, který seznámil účastníky s oblastí dopravy.

 

K bodu 1/

JUDr. Anna Samková se z technických důvodů dostavila o hodinu později, proto byl v úvodu požádán p. Vlastimil Škanta, který přednesl příspěvek z oblasti dopravy. Vzhledem k jeho dlouholetým zkušenostem ve školení řidičů zela věcně a na úrovni seznámil účastníky s touto problematikou. Jeho doporučení z praxe včetně zodpovězení dotazů – viz též příloha č. 1 – „Místně provozní předpis k dopravě“.

Upozornil zejména na:

 • zákoník práce - §§ 101 – 103, kde je zaměstnavatel povinen seznamovat, školit a řidiče a vydávat místní předpisy k dopravě podle ZP § 305
 • referentská vozidla, kdy musí být sepsaná smlouva s řidičem se všemi podrobnostmi ve smyslu zákona č. 274/2000 Sb. a dtto platí i pokud zaměstnanec používá vlastní vozidlo pro služební účely. Školení řidičů referentských vozidel 1 x za rok - § 394 ZP ; max. á 2 roky
 • souhlas vlastníka vozidla pro osloveného řidiče je nezbytný ještě před jízdou; pojištění vozidla atd.
 • pokud řidič z povolání jezdí i do zahraničí musí prokázat i znalost NJ nebo AJ, aby se dokázal domluvit o případné opravě vozidla; dodržování bezpečnostních přestávek po ujetí 4,5 hod.
 • povinnosti řidiče, než vyjede – zákon č. 361/2000 Sb.
 • sebevzdělávání řidiče s bezpečnou obsluhou, se zajištěním vozidla při jeho odstavení, vedení předepsané dokumentace o průběhu jízdy; dodržení údajů na tachografu – nová směrnice EU č. 165/2014, která zrušila původní nařízení EU 3821
 • školení řidičů kamionové dopravy – od vlastníka si musí řidič vyžádat koho např. volat dojde-li k poruše vozidla
 • řidiči z povolání musí absolvovat lékařské prohlídky – při věku do 50 let 1 x za 2 roky, po 50. letech 1 x za rok
 • připravuje se nová vyhláška – k dopravě
 • zneužívání návykových látek = nulová tolerance. Pro řidiče platí schválené tabulkové hodnoty a pokud je řidič překročí – viz NV č. 41/2014 Sb., s platností od 2.4.2014, má smůlu.
 • zmínil se o povinnosti každého zaměstnavatele zpracovat „Místní provozní bezpečnostní předpis“ ve smyslu NV č. 168/2002 Sb., kde jsou vypsány veškeré povinnosti – (kde se ukládají klíčky od vozu, apod.).

 

 

JUDr. Samková – seznámila účastníky se současným stavem aktualizace zákona č. 309/2006 Sb., který se již připravuje třetím rokem a podílí se na něm řada odborníků a institucí, ale zatím stále nenabyl účinnosti.  Ve své přednášce upozornila zejména na:

 • zpracované pojmosloví k zákonu č. 309/2006 Sb.
 • Plán BOZP stavby - §§ 3, 14, 15 ZP
 • správní delikty ale i na zlepšování pracovních podmínek na staveništích; zástupci MPSV provádějí kontroly přímo ve vybraných organizacích
 • změny k lepšímu při následné kontrole vysoké školy báňské v Ostravě; konkrétně u katedry FBI
 • ISA zjistila návratnost za důsledně prováděnou prevenci; a rehabilitace BOZP
 • činnosti koordinátorů (v ČR je jich 3 500) jsou na rozdílných úrovních a význam jejich funkce na stavbě. Uvedla i příklad zřízení mostu, který měl za následek i smrtelné úrazy
 • někteří koordinátoři jsou smluvně angažování až ve 40 firmách – to už samo o sobě nelze zvládnout, natož plnit řádně povinnosti, které z této profes vyplývají – viz § 10 zákona č. 309/2006 Sb. – proto byly doplněny další nové povinnosti pro koordinátory, m.j. povinnost koordinátora vést evidenci smluv na své práce a bude vyplňovat nový formulář o výkonu své činnosti
 • MPSV povede evidenci odborně způsobilých osob a doplní jejich platnost osvědčení
 • připravované změny zákona č. 309/2006 Sb. se dotýkají např.: § 15/1 – změna v zadavateli stavby; § 15/2 – zmocnění pro MPSV – Plán BOZP stavby, který musí zpracovat koordinátor a dále s ním pracovat v průběhu stavby; § 15/3 – PD nelze zpracovávat bez ohledu na současné dodržení předpisů BOZP; § 18 – Plán BOZP stavby musí připravit odborně způsobilá osoba
 • lze se zapojit i do „Projektu MPSV“ – schůzka 27.10. 2014

Dále seznámila účastníky ČS s brožurkou, kterou vydalo MPSV pod názvem „Bezpečnost práce ve stavebnictví“ – údajně lze vyzvednout u OIP a zmínila i „Ediční plán MPSV“; vydání CD a 2 slovníků

 

 

K dalšímu programu ČS:

Další body programu se v důsledku dvou předchozích rozsáhlých příspěvků již nepodařilo zrealizovat, a proto budou zařazeny do programu na příští ČS.

 

Účastníci dostali další informace, a to:

 

PhDr. Lidmila Kleinová, CSC., prezidentka dále upozornila účastníky, aby:

 • si převzali vystavená osvědčení a doplnili své e-mailové adresy a zaplatili příspěvky
 • zmínila se o peripetiích se zapsáním Komory BOZP a PO ČR do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze 2, Slezská 2000/9, PSČ 120 00 – (vyšší soudní úřednice 2 x vrátili vyplněnou žádost o zápis do spolkového rejstříku)

 

Ing. Jiří Typlt, st., místopředseda

 • upozornil na změny k lepšímu využívání prezentace Komory BOZP a PO ČR na Internetu. Podařilo se zapojení nového správce naší domény: Ing. Jiří Typlt, ml. tel. 607 615 899, e-mail admin@komora-bozp-po.cz, na kterého se můžete obracet k doplňování administrace portálu Komory BOZP a PO ČR
 • tímto oslovuje všechny zástupce regionálních komor, aby se přihlásili a podaly své požadavky ke zveřejnění na portálu naší Komory
 • Dalším krokem ke zviditelnění odborníků z Komory BOZP a PO ČR budou vyplněné „vizitky“ odborníků na portálu naší Komory, a to i po jednotlivých regionech, aby potenciální firmy v těchto lokalitách mohly navázat spolupráci s našimi odborníky. V podstatě se jedná o bezplatnou reklamu pro koordinátory, BT, specialisty PO apod. Předpokladem je vyplnění „Karty manažera“ nebo „Technika BOZP, apod. – tuto vyplněnou kartu by bylo nutno předat zpět novému správci do administrace portálu – viz Ing. Jiří Typlt, ml., který ji následně zveřejnění na Internetu – viz příloha č. 2
 • Zkontrolujte si prosím správnost e-mailových adres – viz příloha č. 3, popř. je doplňte do údajů o své osobě – do přílohy č. 2

 

Příští Rada komory se koná 20. listopadu 2014 od 10. hodin v sídle CIVOP.

 

Zapsal: Ing. Typlt

 

Přílohy:

   č. 1  -   Místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu pro firmu s.r.o.   

č. 2  -   Podklady technika nebo manažera BOZP/ specialisty PO člena Komory BOZP a PO ČR

č. 3  -   Přehled e-mailových adres od členů Komory BOZP a PO ČR