Inzerce

 

Referent BOZP a PO - Univerzita Karlova

Rektorát Univerzity Karlovy

hledá do Bezpečnostního odboru nového kolegu na pozici

 

Referent BOZP a PO

 

Zaměstnanec bude plnit zejména tyto úkoly:

 • Pracovník BOZP a PO Univerzity Karlovy v Praze (dále jen UK v Praze) komplexně zajišťuje úkoly vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) ve znění pozdějších předpisů a z rozhodnutí a výnosů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dále ze zákona č. 133/1985 Sb. (zákon o požární ochraně) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci) ve znění účinném k 1.11. 2014.
 • Pracovník je odborně způsobilou osobou (dále jen OZO) dle výše uvedených právních předpisů.
 • Zajišťuje požární ochranu, včetně kontrol PO dle příslušných právních předpisů. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje výkon činnosti odborných pracovníků BOZP a PO na jednotlivých fakultách a ostatních součástech UK v Praze.
 • Podává kvestorce UK a vedoucímu BO RUK návrhy na úpravu koncepce organizace BOZP a PO a zpracovává podklady pro její další rozvoj na UK v Praze. Spolupracuje na koncepci a posuzování ochrany životního prostředí.
 • Sestavuje plán kontrolní činnosti v oblasti BOZP a PO, kterou provádí na jednotlivých fakultách a ostatních součástech UK v Praze.
 • Dle zákona č. 133/1985 Sb. (o požární ochraně) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci) ve znění účinném k 1.11. 2014 každoročně zpracovává
 1. roční zprávu o stavu požární ochrany na UK v Praze,
 2. plán hlavních úkolů pracovníka (OZO) PO UK v Praze,
 3. plán kontrolní činnosti pracovníka (OZO) PO UK v Praze.
 • Provádí vstupní školení BOZP a PO zaměstnanců RUK, dále zajišťuje a organizuje pravidelná školení vedoucích pracovníků organizačních útvarů UK v Praze.
 • Na základě podkladů z fakult a jednotlivých součástí UK v Praze zpracovává a vede evidenci pracovních a školních úrazů na UK v Praze, dále zpracovává rozbory a předepsané výkazy v oblasti BOZP pro vedení univerzity.
 • Spolupůsobí při zjišťování příčin pracovních úrazů a provozních nehod (havárií) v organizačních útvarech UK v Praze.
 • Vede příslušnou dokumentaci PO, spolupracuje se státním požárním dozorem a vypracovává technické zprávy o požárech na UK v Praze. Provádí rozbor příčin požárů a realizuje opatření k zamezení jejich opakování.
 • Ve spolupráci s vedoucím BO RUK organizuje metodické porady pro techniky BOZP a PO jednotlivých fakult a součástí UK v Praze.

Hledáme zkušené odborníky, kteří splňují nezbytné kvalifikační předpoklady, vyplývající z výše uvedené legislativy a mají prokazatelnou pracovní zkušenost ideálně ve větší organizaci.

Pokud vás tato pozice zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis spolu s průvodním dopisem na adresu alzbeta.hesova@ruk.cuni.cz

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.