Normy BOZP

Právní normy nabývají platnosti publikací. Publikací se rozumí vyhlášení právního předpisu ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení právního předpisu, a tedy dnem jeho platnosti, je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedeným v jejím záhlaví.

Účinnost právní normy

Právní předpis však lze aplikovat (použít) jen nabyl-li i účinnosti. Den účinnosti se uvádí v závěrečných ustanoveních právního předpisu. Není-li v něm stanovena účinnost pozdější, nabývá právní předpis účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Jen výjimečně lze stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.
To znamená, že právní norma může nabýt účinnosti nejdříve v den, kdy se stala platnou, tj. v den svého vyhlášení, nikoli dříve. Právní norma však může nabýt účinnosti později. Mezi dnem, kdy se právní předpis obsahující právní normy stal platným, a dnem, kdy nabyl účinnosti, může tedy uplynout určitá doba, která se nazývá legisvakance, která má umožnit, aby se adresáti nové právní normy s ní náležitě seznámili a adaptovali se na ni.
Jediné platné znění právních předpisů vychází ve Sbírce zákonů ČR.

Technické normy – ČSN

ČSN jsou pro účely BOZP závazné – viz Zákoník práce 262/2006 Sb. § 349
(1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
(2) Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci jeho nadřízenými.