2013

Normy BOZP

Věstník č.12/2013

VYDANÉ ČSN

5. ČSN ISO 8373 (18 6501)

Roboty a robotická zařízení - Slovník; Vydání: Prosinec 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN ISO 8373 (18 6501) Manipulační průmyslové roboty - Slovník; Vydání: Leden 1998

6. ČSN ISO 19719 (20 0210)

Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník; Vydání: Prosinec 2013

OPRAVY ČSN

105. ČSN IEC/TS 60479-1 (33 2010)

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska;

Vydání: Duben 2013

Oprava 1; (idt IEC/TS 60479-1:2005/Cor.1:2006); Vydání: Prosinec 2013

(Oprava je vydána tiskem)

106. ČSN IEC/TS 60479-1 (33 2010)

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska;

Vydání: Duben 2013

Oprava 2; (idt IEC/TS 60479-1:2005/Cor.2:2013); Vydání: Prosinec 2013

(Oprava je vydána tiskem)

 

Věstník č. 11/2013

VYDANÉ ČSN

22. ČSN EN 14894 (078400)

Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů;

Vydání: Listopad 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 14894 (078400)

Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů;

Vydání: Prosinec 2011

54. ČSN 34 3085 ed. 2

Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách; Vydání: Listopad 2013

S účinností od 2015-01-01 se zrušuje

ČSN 34 3085 Elektrotechnické předpisy ČSN - Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách; z1961-01-18

119. ČSN EN ISO 13856-2 (833301)

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2:

Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak; (idt ISO 13856-2:2013); Vydání: Listopad 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1760-2+A1 (833301)

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak;

Vydání: Srpen 2009

ZMĚNY ČSN

134. ČSN 34 3085

Elektrotechnické předpisy ČSN - Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách

(Elektrotechnické předpisy ČSN - Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízení při požárech azátopách); z1961-01-18

Změna Z1; Vydání: Listopad 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věstník 10/2013

VYDANÉ ČSN

7. ČSN EN 15502-1 (07 5316)

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Vydání: Říjen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 15502-1 (07 5315) Kotle na plynná paliva pro vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky;

Vyhlášena: Červenec 2013

8. ČSN EN 15502-2-1 (07 5316)

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným

příkonem nejvýše 1 000 kW; Vydání: Říjen 2013 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15502-2-1 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a provedení B2, B3 a B5 se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše1 000 kW; Vyhlášena: Červenec 2013

23. ČSN IEC 60050-112 (33 0050)

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky;

83. ČSN EN 13374 (73 8125) Způsoby použití

Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku – Zkušební metody; Vydání: Říjen 2013

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební metody; Vydání: Leden 2005

93. ČSN EN ISO 20471 (83 2820) Příloha NA: Druh tříd oděvů ve vztahu k prováděné činnosti

Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky; (idt ISO 20471:2013); Vydání: Říjen 2013

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 471+A1 (83 2820) Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky; Vydání: Červenec 2008

Nové normy BOZP 2013

Doplněk:

ČSN EN ISO 7010 (018012)

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

Vydání: Prosinec 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věstník 9/2013

VYDANÉ ČSN

2. ČSN ISO 16069 (01 8012)

Grafické značky - Bezpečnostní značky - Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS); Vydání: Září 2013

6. ČSN EN 13067 (05 0722)

Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů; Vydání: Září 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 13067 (05 0722) Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování

spojů z termoplastů; Vyhlášena: Duben 2013

9. ČSN EN ISO 25239-1 (05 2801)

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník; (idt ISO 25239-1:2011);

Vydání: Září 2013

14. ČSN EN 14678-1 (07 8461)

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany; Vydání: Září 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 14678-1+A1 (07 8461) Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro

automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany; Vydání: Prosinec 2009

15. ČSN EN 14678-3 (07 8461)

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech; Vydání: Září 2013

17. ČSN EN 1755+A2 (26 8815)

Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu; Vydání: Září 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1755+A1 (26 8815) Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořla-vých plynech, parách, mlhách a prachu; Vydání: Prosinec 2009

18. ČSN EN ISO 14798 (27 4008)

Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika; (idt ISO 14798:2009);

Vydání: Září 2013

ZMĚNY ČSN

142. ČSN EN 60422 (34 6739)

Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu; Vydání: Leden 2007

Změna Z1; Vydání: Září 2013

165. ČSN 72 1006

Kontrola zhutnění zemin a sypanin; Vydání: Prosinec 1998

Změna Z1; Vydání: Září 2013

OPRAVY ČSN

172. ČSN EN 12195-1 (30 0080)

Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil; Vydání: Červen 2011

Oprava 1; (idt EN 12195-1:2010/AC:2013); Vydání: Září 2013

(Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

58. ČSN EN 335 (49 0080)

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva; EN 335:2013; Platí od 2013-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 335-1 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Definice tříd použití - Část 1:

Všeobecné zásady; Vydání: Duben 2007

ČSN EN 335-2 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Definice tříd použití - Část 2: Aplikace

na rostlé dřevo; Vydání: Duben 2007

ČSN EN 335-3 (49 0080) Trvanlivost dřeva a výrobků ze dřeva - Definice tříd ohrožení pro biologické

napadení - Část 3: Aplikace na desky ze dřeva; Vydání: Březen 1999

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věstník 8/2013

VYDANÉ ČSN

15. ČSN EN 16307-5 (26 8814)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky; Vydání: Srpen 2013

16. ČSN EN 13135 (27 0136)

Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení; Vydání: Srpen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 13135-1+A1 (27 0136) Jeřáby - Vybavení - Část 1: Elektrotechnické vybavení; Vydání: Prosinec 2010

ČSN EN 13135-2+A1 (27 0136) Jeřáby - Vybavení - Část 2: Neelektrotechnické vybavení; Vydání: Prosinec 2010

25. ČSN EN 61439-4 (35 7107)

Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS); (idt IEC 61439-4:2012); Vydání: Srpen 2013

S účinností od 2015-12-20 se zrušuje

ČSN EN 60439-4 ed. 2 (35 7107) Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS);

Vydání: Květen 2005

47. ČSN EN 12750 (49 6131)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky; Vydání: Srpen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 12750+A1 (49 6131) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky; Vydání: Únor 2010

83. ČSN EN ISO 9241-154 (83 3582)

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy; (idt ISO 9241-154:2013); Vydání: Srpen 2013

ZMĚNY ČSN

101. ČSN EN 62061 (33 2208)

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností;

Vydání: Listopad 2005

Změna A1; (idt IEC 62061:2005/A1:2012); Vydání: Srpen 2013

104. ČSN 34 2710

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba; Vydání: Září 2011

Změna Z1; Vydání: Srpen 2013

108. ČSN EN 60439-4 ed. 2 (35 7107)

Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS); Vydání: Květen 2005

Změna Z1; Vydání: Srpen 2013

OPRAVY ČSN

131. ČSN 33 0121

Elektrotechnické předpisy - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn;

Vydání: Srpen 2001

Oprava 2; (idt HD 472 S1:1989/AC:2013); Vydání: Srpen 2013

(Oprava je vydána tiskem)

132. ČSN 33 2000-7-710

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory; Vydání: Leden 2013

Oprava 1; (idt HD 60364-7-710:2012/AC:2013); Vydání: Srpen 2013

(Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

2. ČSN EN ISO 10961 (07 8551)

Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola;

EN ISO 10961:2012; ISO 10961:2010; Platí od 2013-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13769 (07 8551) Lahve na přepravu plynů - Lahve ve svazcích - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení; Vydání: Srpen 2004

12. ČSN EN 12159 (27 4403)

Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi+);

EN 12159:2012; Platí od 2013-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12159+A1 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi;

Vydání: Leden 2010

26. ČSN EN 14564 (69 9001)

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie+); EN 14564:2013;

Platí od 2013-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie; Vydání: Červenec 2005

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věstník 7/2013

VYDANÉ ČSN

6. ČSN EN 12952-7 (07 7604)

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle;

Vydání: Červenec 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 12952-7 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle;

Vydání: Únor 2003

7. ČSN EN 12952-18 (07 7604)

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze;

Vydání: Červenec 2013

ZMĚNY ČSN

106. ČSN EN 62305-3 ed. 2

(34 1390)

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života;

Vydání: Leden 2012

Změna Z1; Vydání: Červenec 2013

116. ČSN EN 50536 (35 7607)

Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti;

Vydání: Únor 2012

Změna A1; Vydání: Červenec 2013

136. ČSN EN 354 (83 2621)

Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky; Vydání: Leden 2011

Oprava 1; Vydání: Červenec 2013 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

52. ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630)

Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - Doporučení pro kotvicí

zařízení v případě použití více než jednou osobou současně; CEN/TS 16415:2013;

Platí od 2013-08-01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věstník 6/2013

VYDANÉ ČSN

7. ČSN EN 60974-4 ed. 2 (05 2205)

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení;

(idt IEC 60974-4:2010); Vydání: Červen 2013

S účinností od 2014-01-02 se zrušuje

ČSN EN 60974-4 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu; Vydání: Srpen 2007

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 60974-4 ed. 2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Periodické kontroly a zkoušení;

Vydání: Září 2011

8. ČSN EN ISO 13585 (05 5905)

Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení;

(idt ISO 13585:2012); Vydání: Červen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 13133 (05 5905) Tvrdé pájení - Zkouška páječe; Vydání: Listopad 2001

12. ČSN EN 16307-1 (26 8814)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů;

83. ČSN EN 13200-6 (73 5905)

Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny; Vydání: Červen 2013

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13200-6 (73 5905) Zařízení pro diváky - Část 6: Rozebíratelné (provizorní) tribuny; Vydání: Duben 2007

ZMĚNY ČSN

105. ČSN EN 60974-4 (05 2205)

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu; Vydání: Srpen 2007

Změna Z2; Vydání: Červen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

Změna Z1; Vydání: Září 2011

106. ČSN EN ISO 7225 (07 8501)

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky; Vydání: Prosinec 2007

Změna A1; (idt ISO 7225:2005/Amd.1:2012); Vydání: Červen 2013

107. ČSN EN 15011 (27 0210)

Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby; Vydání: Červenec 2011

Změna Z1; Vydání: Červen 2013

155. ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení; Vydání: Duben 2009

Změna Z3; Vydání: Červen 2013

OPRAVY ČSN

163. ČSN EN 1991-1-6 (73 0035)

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během

provádění; Vydání: Říjen 2006

Oprava 2; (idt EN 1991-1-6:2005/AC:2012 + EN 1991-1-6:2005/AC:2013);

Vydání: Červen 2013 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věstník 5/2013

VYDANÉ ČSN

24. ČSN EN 81-21+A1 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů –

Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách; Vydání: Květen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 81-21 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu

osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

v existujících budovách; Vydání: Březen 2010

89. ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (73 0035)

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions -

Actions on structures exposed to fire; Vydání: Květen 2013

Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (73 0035)

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions -

Actions on structures exposed to fire; Vydání: Listopad 2011

118. ČSN EN 397+A1 (83 2141)

Průmyslové ochranné přilby; Vydání: Květen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 397 (83 2141) Průmyslové ochranné přilby; Vydání: Září 2012

119. ČSN EN 14052+A1 (83 2143)

Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany; Vydání: Květen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 14052 (83 2143) Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany; Vydání: Září 2012

120. ČSN EN 1078+A1 (83 2166)

ZMĚNY ČSN

131. ČSN EN 50177 ed. 3 (33 2038)

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky; Vydání: Srpen 2010

Změna A1; Vydání: Květen 2013

169. ČSN 73 1901

Navrhování střech - Základní ustanovení; Vydání: Únor 2011

Změna Z1; Vydání: Květen 2013

OPRAVY ČSN

181. ČSN EN 1991-1-2 (73 0035)

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí

vystavených účinkům požáru; Vydání: Srpen 2004

Oprava 3; (idt EN 1991-1-2:2002/AC:2012 + EN 1991-1-2:2002/AC:2013);

Vydání: Květen 2013 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věstník 4/2013

VYDANÉ ČSN

9. ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů; (idt ISO 3691-1:2011);

Vydání: Březen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1726-1 (26 8809) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do

10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 1: Všeobecné

požadavky; Vydání: Únor 2000

ČSN EN 1551 (26 8810) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností nad

10 000 kg; Vydání: Červen 2001

16. ČSN IEC/TS 60479-1 (33 2010)

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska;

Vydání: Duben 2013

14. ČSN EN 60079-0 ed. 4 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky;

(mod IEC 60079-0:2011 + idt IEC 60079-0:2011/Cor.1:2012); Vydání: Březen 2013

S účinností od 2015-04-02 se zrušuje

ČSN EN 60079-0 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Všeobecné požadavky; Vydání: Březen 2010

29. ČSN IEC/TR 61340-1 (34 6440)

Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření;

Vydání: Duben 2013

31. ČSN EN 60900 ed. 3 (35 9704)

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V;

(idt IEC 60900:2012); Vydání: Březen 2013

S účinností od 2015-07-19 se zrušuje

ČSN EN 60900 ed. 2 (35 9704) Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V;

Vydání: Leden 2005

38. ČSN EN 1839 (38 9603)

Stanovení mezí výbušnosti plynů a par; Vydání: Březen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1839 (38 9603) Stanovení mezí výbušnosti plynů a par; Vydání: Květen 2005

41. ČSN EN 13237 (38 9631)

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;

Vydání: Duben 2013

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13237 (38 9631) Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; Vydání: Srpen 2004

58. ČSN 66 8011

Výbušniny pro civilní použití - Trhaviny - Základní společná ustanovení;

Vydání: Duben 2013

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 66 8011 Průmyslové trhaviny. Základní společná ustanovení; z 1985-02-28

ZMĚNY ČSN

83. ČSN EN 60079-0 ed. 3 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Všeobecné požadavky; Vydání: Březen 2010

Změna Z1; Vydání: Březen 2013

95. ČSN EN 60900 ed. 2 (35 9704)

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V;

Změna Z1; Vydání: Březen 2013

OPRAVY ČSN

106. ČSN ISO 17724 (01 8012)

Grafické značky - Slovník; Vydání: Říjen 2004

Oprava 1; Vydání: Březen 2013 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věstník 3/2013

VYDANÉ ČSN

9. ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů; (idt ISO 3691-1:2011);

Vydání: Březen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1726-1 (26 8809) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do

10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 1: Všeobecné

požadavky; Vydání: Únor 2000

ČSN EN 1551 (26 8810) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností nad

10 000 kg; Vydání: Červen 2001

13. ČSN 33 2000-5-559 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace; (idt HD 60364-5-559:2012);

(mod IEC 60364-5-55:2011); Vydání: Březen 2013

S účinností od 2015-03-14 se zrušuje

ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní

zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace; Vydání: Duben 2006

14. ČSN EN 60079-0 ed. 4 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky;

(mod IEC 60079-0:2011 + idt IEC 60079-0:2011/Cor.1:2012); Vydání: Březen 2013

S účinností od 2015-04-02 se zrušuje

ČSN EN 60079-0 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Všeobecné požadavky; Vydání: Březen

31. ČSN EN 60900 ed. 3 (35 9704)

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V;

(idt IEC 60900:2012); Vydání: Březen 2013

S účinností od 2015-07-19 se zrušuje

ČSN EN 60900 ed. 2 (35 9704) Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V;

Vydání: Leden 2005

38. ČSN EN 1839 (38 9603

Stanovení mezí výbušnosti plynů a par; Vydání: Březen 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 1839 (38 9603) Stanovení mezí výbušnosti plynů a par; Vydání: Květen 2005

ZMĚNY ČSN

81. ČSN 33 2000-5-559

Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace; Vydání: Duben 2006

Změna Z1; Vydání: Březen 2013

83. ČSN EN 60079-0 ed. 3 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Všeobecné požadavky; Vydání: Březen 2010

Změna Z1; Vydání: Březen 2013

95. ČSN EN 60900 ed. 2 (35 9704)

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V;

Vydání: Leden 2005

Změna Z1; Vydání: Březen 2013

OPRAVY ČSN

105. ČSN ISO 80000-1 (01 1300)

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně; Vydání: Červenec 2011

Oprava 1; (idt ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011); Vydání: Březen 2013

(Oprava je vydána tiskem)

106. ČSN ISO 17724 (01 8012)

Grafické značky - Slovník; Vydání: Říjen 2004

Oprava 1; Vydání: Březen 2013 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věstník 2/2013

VYDANÉ ČSN

26. ČSN EN 12007-1 (38 6413)

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky; Vydání: Únor 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky; Vydání: Říjen 2000

27. ČSN EN 12007-2 (38 6413)

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně); Vydání: Únor 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 12007-2 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně -

Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak

do 10 barů včetně); Vydání: Říjen 2000

28. ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce;

Vydání: Únor 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 12007-4 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně -

Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce; Vydání: Říjen 2000

29. ČSN EN 12327 (38 6414)

Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky; Vydání: Únor 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 12327 (38 6414) Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování

z provozu - Funkční požadavky; Vydání: Říjen 2000

59. ČSN 73 4108

Hygienická zařízení a šatny; Vydání: Únor 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody; Vydání: Září 1994

62. ČSN 74 3282

Pevné kovové žebříky pro stavby; Vydání: Únor 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení; z 1989-05-18

63. ČSN 75 5409

Vnitřní vodovody; Vydání: Únor 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody; z 1984-01-16

71. ČSN EN 795 (83 2628)

Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení; Vydání: Únor 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 795 (83 2628) Ochrana proti pádům z výšky - Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení;

Vydání: Červen 1998

ZMĚNY ČSN

90. ČSN EN 62305-2 (34 1390)

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika; Vydání: Listopad 2006

Změna Z1; Vydání: Únor 2013

103. ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; Vydání: Květen 2009

Změna Z1; Vydání: Únor 2013

104. ČSN 73 0804

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty; Vydání: Únor 2010

Změna Z1; Vydání: Únor 2013

105. ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení; Vydání: Duben 2009

Změna Z2; Vydání: Únor 2013

106. ČSN 73 0831

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory; Vydání: Červen 2011

Změna Z1; Vydání: Únor 2013

107. ČSN 73 0833

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování; Vydání: Září 2010

Změna Z1; Vydání: Únor 2013

108. ČSN 73 0834

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb; Vydání: Březen 2011

Změna Z2; Vydání: Únor 2013

109. ČSN 73 0835

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče;

Vydání: Duben 2006

Změna Z1; Vydání: Únor 2013

110. ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody; Vydání: Duben 2009

Změna Z1; Vydání: Únor 2013

OPRAVY ČSN

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věstník 1/2013

VYDANÉ NORMY

11. ČSN EN 303-5 (07 5303)

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Leden 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 303-5 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva,

s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše

300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Únor 2000

19. ČSN ISO 4190-5 (27 4060)

Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství;

Vydání: Leden 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN ISO 4190-5 (27 4060) Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství;

Vydání: Květen 1992

20. ČSN ISO 4190-1 (27 4315)

Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI; Vydání: Leden 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování elektrických výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI; Vydání: Leden 2005

23. ČSN 33 2000-7-710

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory; (idt HD 60364-7-710:2012);

(mod IEC 60364-7-710:2002); Vydání: Leden 2013

S účinností od 2015-01-09 se zrušuje

ČSN 33 2140 Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely;

z 1986-10-13

24. ČSN 33 2000-7-715 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím;

(idt HD 60364-7-715:2012); (mod IEC 60364-7-715:2011); Vydání: Leden 2013

S účinností od 2015-01-18 se zrušuje

ČSN 33 2000-7-715 Elektrické instalace budov - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních

objektech - Světelná instalace napájená malým napětím; Vydání: Březen 2006

25. ČSN 33 2000-7-722

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel; (idt HD 60364-7-722:2012);

Vydání: Leden 2013

87. ČSN EN 14491 (38 9682)

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu; Vydání: Leden 2013

Jejím vydáním se zrušuje

ČSN EN 14491 (38 9682) Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu; Vydání: Říjen 2006

ZMĚNY ČSN

130. ČSN 33 2000-7-715

Elektrické instalace budov - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím; Vydání: Březen 2006

Změna Z1; Vydání: Leden 2013

131. ČSN 33 2140

Elektrotechnické předpisy - Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely;

z 1986-10-13

Změna Z1; Vydání: Leden 2013

161. ČSN 65 6500

Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti;

Vydání: Květen 2011

Změna Z1; Vydání: Leden 2013

163. ČSN EN ISO 9241-410 (83 3582)

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování

fyzických vstupních zařízení; Vydání: Září 2008

Změna A1; (idt ISO 9241-410:2008/Amd.1:2012); Vydání: Leden 2013

OPRAVY ČSN

164. ČSN EN 13779 (12 7007)

Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační

systémy; Vydání: Červenec 2010

Oprava 1; Vydání: Leden 2013 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

10. ČSN EN ISO 30023 (80 0007)

Textilie - Symboly ošetřování pro pracovní oděvy prané v průmyslových

prádelnách; EN ISO 30023:2012; ISO 30023:2010; Platí od 2013-02-01