STANOVY

KOMORY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

A POŽÁRNÍ OCHRANY ČESKÉ REPUBLIKY

 

I.

Obecná ustanovení

 1. Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky, z. s., zkratka Komora BOZP a PO ČR (dále jen Komora) je spolkem podle nového občanského zákoníku (zkratka NOZ) v platném znění.
 2. Komora sdružuje odborníky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, je spolkem, a nese odpovědnosti z těchto vztahů vyplývajících.
 3. Komora je členem Hospodářské komory České republiky a Českého svazu vědeckotechnických společností, podílí se na jejich činnosti a v jejich rámci je garantem oborů BOZP a PO.
 4. Komora je členem evropského sdružení European Network for Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO) a v jeho rámci se podílí na vývoji oborů BOZP a PO v Evropské unii.
 5. Komora působí na území České republiky.
 6. Sídlem Komory je Praha 1, Novotného lávka 5, PSČ 116 68.
 7. Komora má své logo.

 

II.

Působnost a cíle Komory

 1. Posláním Komory je zvyšovat obecné povědomí odborné i laické veřejnosti o důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro člověka.
 2. Komora sdružuje fyzické podnikající osoby, právnické osoby a jednotlivce, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli. Všichni působí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany.
 3. Komora poskytuje svým členům odborné poradenské služby a podílí se na jejich odborném růstu.
 4. Komora provádí ověřování odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. popřípadě podle zákona č. 179/2006 Sb.
 5. Komora garantuje odbornou způsobilost členů, kteří se podrobili ověření odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., popřípadě podle zákona č. 179/2006 Sb.
 6. Komora se podílí na tvorbě legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, podává podněty, připomínky a vyjádření k návrhům právních předpisů, k vývoji národní politiky a k navrhovaným akčním plánům s tím spojeným.
 7. Komora se podílí na vytváření vhodných stimulů, které vedou ke zlepšování stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 8. Komora poskytuje všem zájemcům na území České republiky odborné a konzultační služby.
 9. Komora zajišťuje svým členům profesní pojištění. Pojištění je dobrovolné.

 

III.

Členství v Komoře

 1. Členství v Komoře je individuální, skupinové, firemní a čestné.
 2. Členem se stává každý, kdo má odbornou způsobilost podle zákona č. 309/2006 Sb. nebo podle zákona č. 179/2006 Sb., uznává stanovy a cíle Komory, má o její činnost zájem, vyplní přihlášku a zaplatí členský příspěvek.
 3. Členství vzniká dnem zapsání do databáze členů Komory BOZP a PO ČR, dnem zaplacení členského příspěvku a podpisem etického kodexu.
 4. Člen Komory má právo zúčastnit se valné hromady a zasedání Rady Komory. Povinností všech členů Komory je platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady.
 5. Členství se ruší:

  a) jsou-li porušeny stanovy Komory hrubým způsobem,

  b) nezaplatí-li člen členský příspěvek ve stanovené výši a termínu,

  c) poruší-li člen závažným způsobem jím podepsaný etický kodex.

 6. Členství se ruší:

  a) úmrtím,

  b) ukončením činnosti Komory,

  c) na žádost člena a jeho vystoupením z Komory.

 

IV.
Regionální komory a jiná sdružení
 1. Rozhodnutím členů Komory BOZP a PO ČR v jednotlivých krajích nebo pro několik sousedících krajů mohou vznikat tzv. regionální komory.
 2. Členy Komory BOZP a PO ČR se mohou rovněž stát i profesní sdružení odborníků řešících speciální problémy BOZP.
 3. Tyto komory a profesní sdružení mají povinnost uzavřít s Komorou BOZP a PO ČR dohodu o spolupráci, která podrobně stanovuje pravidla této spolupráce. Součástí této dohody jsou i zásady financování činností regionálních komor.
 4. Tyto komory a profesní sdružení se aktivně podílejí na činnosti Komory BOZP a PO ČR.
 5. Zvolený zástupce regionální komory a profesního sdružení se automaticky stává členem Rady Komory BOZP a PO ČR s právem účastnit se jejího jednání a s právem poradním.

 

V.
Orgány Komory
 1. Nejvyšším orgánem Komory je valná hromada, která je svolávána 1x za 4 roky nebo v případech, požádá-li o to 1/3 členů Rady nebo 1/5 všech řádných členů Komory.
 2. Delegátem valné hromady je každý člen, pokud není valnou hromadou stanoveno jinak.
 3. Rada Komory je statutárním orgánem Komory.
 4. Rada Komory je kolektivním orgánem, tvořeným 3 členy, a to prezidentem a dvěma viceprezidenty. Navenek Komoru zastupuje a za Komoru jedná prezident Komory, a to samostatně v souladu se stanovami Komory.
 5. Prezident Komory BOZP a PO ČR ji zastupuje:

  a) na úrovni státních a vládních orgánů, organizací a institucí (např. v Radě vlády pro BOZP),

  b) na úrovni nevládních organizací a institucí (např. v Hospodářské komoře ČR),

  c) v rámci zahraničních aktivit a členství v mezinárodních organizacích (např. v ENSHPO).

 6. Prezident má podpisové právo, pokud Rada Komory nerozhodne jinak.
 7. Rada Komory jmenuje tajemníka a schvaluje rozsah jeho pravomocí.
 8. Rada Komory řeší případné spory, nebo jiné závažné okolnosti, související s porušením stanov nebo etického kodexu. Do působnosti Rady Komory náleží rozhodování o vyloučení člena Komory.
 9. Rada zřizuje v případě potřeby a řídí odborné pracovní komise, kterými jsou:

  a) komise pro ověřování odborné způsobilosti,

  b) kontrolní a revizní komise.

 10. Rada zasedá pravidelně 11x do roka (kromě měsíce července). Její zasedání jsou otevřená, tzn., že každý člen Komory BOZP a PO ČR se může tohoto zasedání zúčastnit.
 
VI.
Hospodaření Komory
 1. Prostředky na činnost Komory tvoří:

  a) příspěvky členů,

  b) příjmy z hospodářské činnosti (např. z pořádání vzdělávacích akcí, projektů, apod.),

  c) příspěvky a dary právnických a fyzických osob a regionálních komor.

 2. Výši příspěvků, rozpočet a hospodaření Komory schvaluje Rada. Placení příspěvků se řídí schválenými pravidly o placení členských příspěvků.
 3. Hospodaření se řídí obecně platnými předpisy a schváleným rozpočtem.
 4. Komora převede regionálním komorám částku ve výši 25 % z uhrazených členských příspěvků jejich členů. Na základě dohody může Komora poskytnout příspěvek na další činnost regionálních komor.
 
VII.
Závěrečná ustanovení
 1. Rozhodnutí Rady Komory musí vždy schválit nadpoloviční většina přítomných členů Rady.
 2. Rozhodnutí valné hromady musí schválit nadpoloviční většina členů přítomných na valné hromadě.
 3. Rada Komory aktualizuje, projednává a schvaluje Stanovy podle Nového občanského zákoníku.
 4. Stanovy Komory nabývají účinnosti dnem zaregistrování ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, Slezská 2000/9, PSČ 12000.