2014

Částka 114, Rozeslána dne: 2. prosince 2014

281 Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Částka 123, Rozeslána dne: 18. prosince 2014

306 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Částka 130, Rozeslána dne: 23. prosince 2014

328 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Částka 134, Rozeslána dne: 31. prosince 2014

341 Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Částka 135, Rozeslána dne: 31. prosince 2014

342 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 136, Rozeslána dne: 31. prosince 2014

343 Vyhláška o registraci vozidel

Částka 139, Rozeslána dne: 31. prosince 2014

348 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Částka 142, Rozeslána dne: 31. prosince 2014

354 Zákon, kterým se se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích …

Částka 107, Rozeslána dne 19. listopadu 2014

260. Zákon, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Týká se registračních značek na přání až od 1.1.2016. Ztráty nebo poškození registrační značky.

251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Týká se uložení dokladů zaměstnavatele, po zaměstnavateli, který končí bez právního nástupce.

Částka 106, Rozeslána dne 14. listopadu 2014

249. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Týká se evidence dopravních nehod.

Částka 96, Rozeslána dne 23. října 2014

230. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 94, Rozeslána dne 21. října 2014

221. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Částka 86, Rozeslána dne 26. září 2014

204. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 75, Rozeslána dne 28. srpna 2014

181. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další  související zákony

Částka 72, Rozeslána dne 20. srpna 2014

172. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Částka 71, Rozeslána dne 18. srpna 2014

170. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Částka 70, Rozeslána dne 18. srpna 2014

168. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

Částka 52, Rozeslána dne 9. července 2014

123. Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky

Částka 34, Rozeslána dne 14. května 2014

83. Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Částka 31, Rozeslána dne 30. dubna 2014

78. Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

Částka 26, Rozeslána dne 9. dubna 2014

69. Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Částka 24, Rozeslána dne 7. dubna 2014

64. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. (Důležité, mění řadu zákonů!)

Částka 23, Rozeslána dne 7. dubna 2014

61. Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony.

Týká se detergentů.

Částka 17, Rozeslána dne 18. března 2014

1. Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou.

Částka 14, Rozeslána dne 13. března 2014

32. Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky.

Částka 1, Rozeslána dne 7. ledna 2014

1. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.