2015

Částka 143, Rozeslána dne 14. prosince 2015

338. vyhl., kterou se mění vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 142, Rozeslána dne 11. prosince 2015

336. Vyhl., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodích (námořních?)

 

Částka 141, Rozeslána dne 11. prosince 2015

334. Vyhl., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

 

Částka 135, Rozeslána dne 7. prosince 2015

320. Zákon o hasičském záchranném sboru.   Mění také 133/85 – část třetí komíny a kouřovody

 

Částka 129, Rozeslána dne 23. listopadu 2015

 

305. Vyh láška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 122, Rozeslána dne 9. listopadu 2015

294. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

 

Částka 120, Rozeslána dne 3. listopadu 2015

291. Nař. vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

 

Částka 114, Rozeslána dne 26. října 2015

277. Vyhláška, o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

 

Částka 113, Rozeslána dne 26. října 2015

276. Nař. vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

 

Částka 110, Rozeslána dne 21. října 2015

271. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 108, Rozeslána dne 14. října 2015

268. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony               mění i 361/2000Sb.!

267. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony             VĚNUJTE POZORNOST!!

 

Částka 104, Rozeslána dne 9. října 2015

256. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 37, Rozeslána dne 17. dubna 2015

82. Změna školského zákona 561/04 Sb.  Mění zákon  373/2011 Sb. § 51 zařazování žáků na praktické vyučování i u neškolských subjektů

 

Částka 96, Rozeslána dne 14. září 2015

233. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 94, Rozeslána dne 11. září 2015

229. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

228. Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

227. Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

 

Částka 93, Rozeslána dne 11. září 2015

226. Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

225. Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

224. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

 

Částka 84, Rozeslána dne 20. srpna 2015

208. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

207. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

206. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

 

Částka 83, Rozeslána dne 17. srpna 2015

205. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony.  Důležité!

 

Částka 82, Rozeslána dne 17. srpna 2015

200. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 79, Rozeslána dne 5. srpna 2015

192. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

 

Částka 75, Rozeslána dne 27. července 2015

184. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 74, Rozeslána dne 24. července 2015

181. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

 

Částka 74, Rozeslána dne 24. července 2015

180. Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

 

Částka 60, Rozeslána dne 19. června 2015

142. o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

 

Částka 59, Rozeslána dne 16. června 2015

140. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

 

Částka 46, Rozeslána dne 13. května 2015

112. Vyhláška, o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

 

Částka 37, Rozeslána dne 17. dubna 2015

82. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Mění zák. 373/2011 Sb. o pracovnělékařských službách, §51 pracovnělékařské prohlídky z důvodů praktického vyučování

 

Částka 20, Rozeslána dne 16. března 2015

42. Vyhláška, o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

 

Částka 21, Rozeslána dne 12. března 2015

43. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 7, Rozeslána dne 21. ledna 2015

249. Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek.

Mění: 31/2001; 522/2006; 104/1997 Sb. ruší § a přílohy týkající se nové vyhlášky