2016

Částka 183, Rozeslána dne 29. prosince 2016

451. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušin pro civilní použití

 

Částka 177, Rozeslána dne 23. prosince 2016

433. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 

Částka 172, Rozeslána dne 23. prosince 2016

422. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

 

Částka 166, Rozeslána dne 14. prosince 2016

408. Vyhláška o požadavcích na systém řízení

409. Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

 

Částkách 143, 150 a 151, Rozeslaných v listopadu 2016

Byla uveřejněna řada prováděcích předpisů k atomovému zákonu

 

Částka 110, Rozeslána dne 12. září 2016

284. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

 

Částka 104, Rozeslána dne 24. srpna 2016

270. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

 

Částka 102, Rozeslána dne 10. srpna 2016

263. Zákon atomový

264. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

 

Částka 101, Rozeslána dne 8. srpna 2016

259. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 98, Rozeslána dne 3. srpna 2016

250. Zákon o odpovědnosti za přestupek a řízení o nich

 

Částka 89, Rozeslána dne 22. července 2016

229. Zákon, kterým se mění zákon. č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mění Zákon o požární ochraně 133/85 Sb.

 

Částka 88, Rozeslána dne 21. července 2016

224. Nař. vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

 

Částka 87, Rozeslána dne 20. července 2016

222. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

 

Částka 85, Rozeslána dne 18. července 2016

219. Nař. vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

 

Částka 84, Rozeslána dne:  15. července 2016

217. Nař. vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 

Částka 58, Rozeslána dne  17. května 2016

117. Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů - netýká se PLS

 

Částka 39, Rozeslána dne 31. března 2016

96. Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

 

Částka 36, Rozeslána dne 31. března 2016

88. Zákon,  kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 30, Rozeslána dne 14. března 2016

75. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

76. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 17, Rozeslána dne 5. února 2016

48. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Částka 13, Rozeslána dne 29. ledna 2016

34. Vyhl. O čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

 

Částka 13, Rozeslána dne 29. ledna 2016

32. Nař. vl., kterým se mění nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, ve znění pozdějších předpisů.