2017

Částka 145, Rozeslána dne 7. prosince 2017

406. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 

Částka 144, Rozeslána dne 7. prosince 2017

405. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

 

Částka 131, Rozeslána dne 13. listopadu 2017

375. Nařízení vlády, o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

 

Částka 117, Rozeslána dne 19. října 2017

339. Nařízení vlády, o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

 

Částka 110, Rozeslána dne 4. října 2017

323. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

 

Částka 110, Rozeslána dne 4. října 2017

320. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 105, Rozeslána dne 19. září 2017

307. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 104, Rozeslána dne 19. září 2017

304. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Částka 90, Rozeslána dne 18. srpna 2017

265. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 79, Rozeslána dne 21. července 2017

216. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

 

Částka 72, Rozeslána dne 12. července 2017

202. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

199. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 70, Rozeslána dne 30. června 2017

192. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů k pověření výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění nové vyhlášky č. 80/2017 Sb.

 

Částka 66, Rozeslána dne 28. června 2017

183. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

 

Částka 27, Rozeslána dne 13. března 2017

75. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

 

Částka 21, Rozeslána dne 3. března 2017

65. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (ruší zák. č. 379/2005 Sb. a zák. č. 305/2009 Sb.)

63. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Částka 16, Rozeslána dne 24. února 2017

46. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb.. O seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.

 

Částka 10, Rozeslána dne 9. února 2017

29. Vyhláška o báňsko-technické evidenci

 

Částka 7, Rozeslána dne 3. února 2017

21. Vyhláška o zajišťování bezpečnosti jaderného zařízení

 

Částka 4, Rozeslána dne 25. ledna 2017

12. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 3, Rozeslána dne 20. ledna 2017

10. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb. (registrační značky)