2018

Částka 157 Rozeslána dne 20. prosince 2018

321. Nařízení vlády, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 

Částka 124 Rozeslána dne 29. října 2018

246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 121 Rozeslána dne 25. října 2018

241. Nařízení vlády, kterým  se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Částka 121 Rozeslána dne 25. října 2018

242. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

 

Částka 105, Rozeslána dne 27. září 2018

208. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů

209. Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

 

Částka 104, Rozeslána dne 27. září 2018

207. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

 

Částka 103, Rozeslána dne 21. září 2018

206. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.   (vybavení vozidel)

 

Částka 88, Rozeslána dne 16. srpna 2018

182. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Částka 71, Rozeslána dne 9. července 2018

137. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 46, Rozeslána dne 31. května 2018

91. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (ruší § 24 a § 44a(1)g))

 

Částka 37, Rozeslána dne 4. května 2018

73. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky

 

Částka 30, Rozeslána dne 12. dubna 2018

61. Vyhláška, o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Týká se školství!

 

Částka 19, Rozeslána dne 7. března 2018

37. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů