2018

Částka 105, Rozeslána dne 27. září 2018

208. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů

209. Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

 

Částka 104, Rozeslána dne 27. září 2018

207. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

 

Částka 103, Rozeslána dne 21. září 2018

206. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách

provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.   (vybavení vozidel)

 

Částka 103, Rozeslána dne 21. srpna 2018

206. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.

 

Částka 88, Rozeslána dne 16. srpna 2018

182. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Částka 71, Rozeslána dne 9. července 2018

137. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka 46, Rozeslána dne 31. května 2018

91. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (ruší § 24 a § 44a(1)g))

 

Částka 37, Rozeslána dne 4. května 2018

73. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky

 

Částka 30, Rozeslána dne 12. dubna 2018

61. Vyhláška, o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Týká se školství!

 

Částka 19, Rozeslána dne 7. března 2018

37. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů