Rámcový plán schůzek RK a členské základny v roce 2016

 

21. ledna 2016 (čt)

RK - CIVOP

 

 1. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 2. Kontrola platících členů Komory BOZP a PO ČR
 3. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR
 4. Různé
 1. Portál Komory BOZP a PO ČR o.s. = „Rámcový plán práce“, Přehled platných právních předpisů na portálu Komory BOZP a PO ČR
 2. Zkoušky přihlášených žadatelů před komisí Komory; povinnost žadatelů v předstihu odevzdat svoji písemnou práci
 3. Odsouhlasení podmínek finanční pomoci předsedům poboček, na základě průkaznosti o zaplacení stanovených členských poplatků/rok
 1. Diskuse
 2. Zápis z jednání rozeslán el. poštou; k dispozici na portálu Komory     

 

 

18. února 2016 (čt)

RK - CIVOP

 

 1. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 2. Informace zástupců Komory BOZP a PO ČR z jednání ve vládních výborech
 3. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR
 4. Různé
  1. Příspěvková morálka členů; pojištění
  2. Aktualizace informací na portálu Komory BOZP a PO ČR
 5. Změna – správce portálu Komory BOZP a PO ČR
 6. Diskuse
 7. Zápis z jednání rozeslán el. poštou

 

 

24. března 2016 (čt)

RK - CIVOP

 

 1. Informace pí prezidentky k aktuálním otázkám Komory
 2. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 3. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR
 4. Různé
  1. Příprava na Setkání členské základny na 23.4.2015 v ŽS U Vršovického nádraží
  2. Volba zástupce Komory na 23. výročí ČS VTS – budova na Novotného lávce
 5. Diskuse
 6. Zápis z jednání rozeslán el. poštou

 

 

21. dubna 2016 (čt)

ČS - ZŠ U Vršovického nádraží

Setkání členské základny v ŽŠ u Vršovického nádraží

Poznámky:

 1. posluchárnu zajistí v předstihu; současně zajistí aktuality
 2. z právních předpisů = Ing. Jan Buček
 3. osvědčení z celoživotního vzdělávání pro účastníky – zajistí pí prezidentka
 4. účastníci, kteří vyplní souhlas se zveřejněním osobních údajů na portálu Komory budou zveřejněni; doporučuje se prezentovat zejména svoji odbornost a nabídku pro potencionální zájemce, firmy
 1. Na ČS Komory BOZP a PO ČR vystoupí: plk. Ing. Zdeněk Salátek, z ŘHZS na téma: Změny v zákoně o požární ochraně a změny související. Osvědčení o celoživotním vzdělávání obdrží z přednášky přítomní dle prezenční listiny.
 2. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 3. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR a z MPSV ČR, popř. z dalších institucí
 4. Různé
  1. Portál Komory BOZP a PO ČR o.s. = „Rámcový plán práce“, Přehled platných právních předpisů, „Zpravodaj“ – průběžné doplňování každý měsíc na webu Komory BOZP a PO ČR = Ing. Jan Buček; Ing. Jiří Typlt, ml.
  2. Prezentace odborníků z Komory BOZP a PO ČR z jednotlivých regionů na portálu vč. zveřejnění na portálu HK
 5. Diskuse, přání a připomínky členů Komory
 6. Zápis z jednání rozeslán el. poštou

 

 

19. května 2016 (čt)

RK - CIVOP

 

 1. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 2. Kontrola portálu Komory BOZP a PO ČR o.s.
 3. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR
 4. Různé
  1. Informace o možnostech zkoušek přihlášených členů před zkušební komisí Komory BOZP a PO ČR
  2. Kontrola placení členských příspěvků
  3. Výměna členských legitimací
 5. Diskuse; různé
 6. Zápis z jednání rozeslán el. poštou

 

 

23. června 2016 (čt)

RK - CIVOP

 

 1. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 2. Zprávy zástupců „Stálých výborů“
 3. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR
 4. Různé
 5. Diskuse
 6. Zápis z jednání rozeslán el. poštou

 

Červenec 2016

 

Nekoná se

 

 

25. srpna 2016 (čt)

RK – CIVOP

 

 1. Přizvání zajímavé osobnosti
 2. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 3. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR
 4. Různé
  1. Příspěvková morálka členů Komory BOZP a PO ČR; pojištění
  2. Aktualizace – prezentace naší Komory na portálu
 5. Diskuse
 6. Zápis z jednání rozeslán el. poštou

 

 

22. září 2016 (čt)

RK – CIVOP

 

 1. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 2. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR
 3. Různé. Portál Komory BOZP a PO ČR o.s. = „Rámcový plán práce“, Přehled platných právních předpisů, „Zpravodaj“;  Součinnost s ENSHPO a HK ČR
 4. Diskuse
 5. Zápis z jednání rozeslán el. poštou

 

 

13. října 2016 (čt)

ČS – ZŠ U Vršovického nádraží

 

Setkání členské základny v ZŠ u Vršovického nádraží

 1. Přizvání zajímavé osobnosti: Ing. Ivana Fojtíková, odd. radonového průzkumu  budov, Státní ústav radiační ochrany. Téma: Radon v objektech a je vliv na lidský organismus
 2. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 3. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR
 4. Různé
  1. Stav členské základny; platící členové
  2. Portál Komory BOZP a PO ČR a příspěvky jednotlivých regionů
 5. Diskuse
 6. Zápis z jednání rozeslán el. poštou

 

 

24. listopadu 2016 (čt)

RK – CIVOP

 

 1. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 2. Zprávy zástupců Komory
 3. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR
 4. Různé
  1. Informace z jednání ČSVTS
  2. Pojištění členů
 5. Diskuse
 6. Zápis z jednání rozeslán el. poštou

 

 

8. prosince 2016 (čt)

RK – CIVOP = Satalice

 

 1. Aktuální informace z legislativy a z jednání zástupců RK v komisích
 2. Zhodnocení roku 2016
 3. Zprávy z regionů - poboček Komory BOZP a PO ČR
 4. Různé
  1. Portál Komory BOZP a PO ČR o.s. = „Rámcový plán práce“, Přehled platných právních předpisů, „Zpravodaj“
  2. Rámcový plán práce Komory BOZP a PO ČR, o.s. na rok 2017
 5. Diskuse
 6. Zápis z jednání rozeslán el. poštou

 

 

 

Poznámky:

 

 1. Schůzky RK se konají v sídle CIVOP, K Lindě 700/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, v uvedených termínech od 10. hodnotitel 222 119 999; m = 739 527 768 = pí Kateřina Dvořáčková

 

 1. Členské schůze Komory BOZP a PO ČR se konají v uvedených termínech od 10. hodin, v ZŠ U Vršovického nádraží, Praha 10

 

Předkládá:  Ing. Typlt

Odsouhlaseno RK dne 10. 12. 2015