Příloha č. 1

 

MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO DOPRAVU

pro firmu

 s.r.o.

1.    Úvod:

 1. Dle NV 168/2002 Sb. vydává majitel firmy pan XY místní provozní předpis, který stanovuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
 2. Tento předpis stanovuje pracovní a technologické postupy při provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na dané pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.
 3. Tato směrnice platí pro všechny prostory, kde se zaměstnanci firmy pohybují (sklady, dílny, parkovací plochy, nakládací a vykládací místa, komunikace aj.).
 4. Směrnice je závazná pro všechny pracovníky firmy. Příslušná ustanovení jsou závazná i pro pracovníky jiných firem a ostatní osoby, které se s vědomím firmy zdržují v prostorách nebo pracovištích společnosti.
 5. S obsahem směrnice musí být seznámeni všichni zaměstnanci firmy a to v rozsahu odpovídajícím jejich pracovní činnosti.
 6. Noví zaměstnanci jsou seznámeni při vstupním školení.
 7. Vedoucí zaměstnanci společnosti odpovídají za dodržování této směrnice na svých podřízených pracovištích a v prostorách jimi užívaných.
 8. Provozní porady se provádějí dle provozních podmínek.
 9. Náplň – vyhodnotit organizaci řízení, výkony strojů a zaměstnanců, poukázat na nedostatky a přijmout opatření k jejich odstranění. Upřesnit práce zaměstnanců na následující období.
 10. Vysvětlení pojmů:

Sjednaný druh práce: – řidič – musí: mít řidičské oprávnění dané skupiny, podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám a účastnit se školení řidičů včetně přezkoušení.

  – TH pracovník – řidič – vztahuje se na něj to, co na řidiče

řidič referentského vozidla – tento pojem náš právní řád nezná. Ověřování znalostí osvědčuje zkouška a získání ŘP a kontrola znalostí a dodržování pravidel je svěřena policii a dodržování těchto předpisů zaměstnavatelem není třeba zkoumat. Zaměstnavatel poskytuje dotyčnému služební automobil bez řidiče a řízení automobilu není pro něj plněním pracovních úkolů, ale jen jinou činností vykonávanou na příkaz zaměstnavatele. Předmětný osobní automobil je majetek zaměstnavatele, který je povinen zajistit aby veškerý jeho majetek byl z hlediska BOZP vhodný pro práci, při které bude používán. Další povinností je, že musí stanovit způsob organizace a pracovní postupy na jednotlivé zařízení, tedy i na OA ve vlastním místně provozním bezpečnostním předpisu, se kterým musí být zaměstnanec po přidělení OA seznámen. V tomto MPBP si zaměstnavatel může stanovit všechny podmínky, které považuje z hlediska BOZP za důležité u zaměstnance, který nemá řízení motorového vozidla sjednáno v pracovní smlouvě jako druh práce.

 1. Jestliže zaměstnavatel předá zaměstnanci tz. Referentské vozidlo na základě určité dohody, předměte by měl být závazek zaměstnance, že po dobu užívání tohoto vozidla se bude účastnit pravidelného školení, lékařským vyšetřením, vedením knihy jízd o době řízení a bezpečnostních přestávkách, o plnění požadavků daných v MPBP, používání OOPP (výstražné vesty v mimořádných situacích) apod..
 2. Podmínky používání soukromých osobních automobilů by měly být zakotveny v MPBP nebo v jiném vnitřním předpisu.
 3. Zaměstnavatel neustále vyhledává a vyhodnocuje rizika, určuje, kdo bude provádět školení řidičů (i referentů) a za jakých podmínek, kterému tato povinnost vyplývá ze zákona 262/2006 Sb. § 101, § 102 a v § 103. odst. 3 ZP. Vyžaduje-li to povaha a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno v délce maximálně 5 hodin.
 4. Jestliže zaměstnanec, který řídí se souhlasem zaměstnavatele vozidlo zaměstnavatele nebo jiné vozidlo při plnění pracovních úkolů a způsobí dopravní nehodu, porušením zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, při kterém dojde ke zranění, se bude jednat o pracovní úraz zaviněný porušením předpisů k zajištění BOZP. Za škodu vzniklou PÚ odpovídá zaměstnavatel, pokud se nezprostí odpovědnosti zcela nebo z části podle ZP § 366 – 373.
 5. Zaměstnanec, který zavinil dopravní nehodu, bude v souladu se ZP § 257 odpovídat zaměstnavateli za škodu.
 6. Zaměstnavatel podle ZP § 265 neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu.
 7. Tzv. řidič referent podle NV 168/2002 Sb. přílohy 1 musí dodržovat maximální dobu řízení 4,5 hodiny  a nejpozději po uplynutí této doby musí být řízení přerušeno na dobu nejméně 30 minut, musí vést v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení a o čerpání bezpečnostních přestávek. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec tyto povinnosti dodržoval.

 

2.   Komunikace a parkovací plochy:

 1. Komunikace a parkovací plochy jsou vyznačeny na schematickém plánku.
 2. V areálu firmy je stanovena rychlost vozidel do 10 km/h. Dopravní značka je umístěna u vjezdu do firmy.
 3. Za údržbu v zimním období a zajištění bezpečné sjízdnosti odpovídá vedoucí provozního úseku (zajištění úklidu sněhu, posyp komunikací).
 4. Ke vstupu i vjezdu do areálu firmy slouží výhradně hlavní vchod vrátnicí a vjezd okolo vrátnice.
 5. Při znečištění komunikací ropnými látkami musí být ihned provedena likvidace sorbčními látkami (vapex, piliny ap.). Tyto musí být po sorbci zameteny a uklizeny do určeného kontejneru, který je v prostoru skládky odpadu za dílnou (nebo jinde).
 6. Osvětlení je provedeno výbojkovými světly ovládané vypínači z vrátnice (nebo odjinud nebo je osvětlení vybaveno světelnými senzory).
 7. Při snížené viditelnosti musí být prostor, kde dochází k pohybu vozidel, jejich mytí, údržbě a opravám dostatečně osvětlen.
 8. Vjezd do firmy i výjezd musí být zabezpečen sklopenou závorou.
 9. Řidiči cizích vozidel vjíždějících do areálu jsou povinni dodržovat pokynů vrátných, kteří je pouští do prostor firmy.
 10. Při vstupu do firmy se každá cizí osoba nahlásí na vrátnici. Vrátný zajistí setkání s navštěvovaným.
 11. Před vjezdem do areálu společnosti je upozornění, na bezpečnostní tabuli, pro všechny osoby na zákaz kouření v celém areálu. Příchozí na zákaz upozorní vrátní.
 12. Zaměstnanci při pohybu po areálu jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, sledovat signalizaci vozidel (při couvání) a mít na mysli, že se pohybují ve zvýšeném dopravním provozu.

 

3.   Přeprava nákladů:

 1. Přepravovaný náklad musí být zajištěn proti sesunutí z přepravovaného prostředku. Za toto odpovídá řidič vozidla.
 2. Není dovoleno osobám doprovázející náklad jízdu na zařízení přepravující náklad.
 3. Pro výstup na ložnou plochu vozidla, při sestupu z ní a při plachtování je řidič povinen použít žebříku, který je výbavou každého vozidla.
 4. Nakládání a vykládání zboží se ve firmě neprovádí (provádí).
 5. Při přepravě náhradních dílů nebo materiálu potřebného pro provoz společnosti jsou řidiči vysokozdvižných vozíků povinni postupovat podle dopravněprovozního řádu motorových vozíků.
 6. Řidič je povinen určit uložení nákladu a kontrolovat jeho ukládání na vozidle. Při přepravě odpovídá za neporušenost přepravovaného zboží. Při neumožnění kontroly naloženého nákladu toto zaznamená do ZPV.
 7. Řidič je povinen zúčastnit se školení a dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce, kde je seznamován a přezkušován z následujících právních předpisů:
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ve znění pozdějších nařízení
 • zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška 478/2000 Sb. ve znění PP – prováděcí vyhláška k zákonu o silniční dopravě
 • zákon 274/2000 Sb., 192/2008 Sb. ve znění PP o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • vyhláška 156/2008 Sb. ve znění PP o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 • zákon 255/2012 Sb. o kontrole
 • vyhláška 522 /2006 Sb. ve znění PP o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
 • NV 589/2006 Sb. ve znění 353/2008 Sb. a ve znění PP
 • vyhláška 277/2004 Sb. ve znění PP o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • zákon 362/2005 Sb. ve znění PP
 • 62/2010 ve znění PP – sdělení MZV o práci posádek v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě

S těmito i souvisejícími předpisy jsou seznamováni a přezkušováni při pravidelném ročním školení pořádaném zaměstnavatelem, a každé dva roky jsou připomínány při školení zaměstnanců. Účast na tomto školení je součástí jejich kvalifikace pro výkon sjednané práce.

 1. Řidič musí při nakládce a vykládce vozidlo zabezpečit proti nežádoucímu pohybu schválenými zakládacími klíny.
 2. Při přepravě těžkých a rozměrných nákladů nebo při přepravě nebezpečného zboží – ADR – je řidič povinen dodržovat pokyny, které je povinen mu vydat ten, kdo požaduje přepravu tohoto zboží. Při přepravě musí mít u sebe platné osvědčení o školení o přepravě nebezpečných věcí, které platí pět let.
 3. V prostoru pro řidiče se nesmí ukládat předměty, které by mohly ohrozit řidiče, snížit ovladatelnost vozidla nebo jeho výhled z vozidla (koulející se plechovky, upomínkové předměty – vlaječky, zvířátka aj. – v zorném poli řidiče).

 

4.    Povinnosti řidičů a obsluh dopravních prostředků:

 1. Při provozu vozidel na vnitrozávodové komunikaci jsou řidiči povinni dodržovat ustanovení zákona 361/2000 Sb. ve znění PP:
 • § 3 – Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích.
 • §  4 – Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích.
 • §§ 5,6,7 – Povinnosti řidiče. (důraz na §, odst.2)
 • § 10 – Povinnosti provozovatele vozidla.
 • § 18 – Rychlost jízdy – v celém areálu je rychlost jízdy stanovena do 10 km/h. (dopravní značka je umístěna u vjezdu do závodu).
 • § 23 – Vjíždění na komunikaci.
 • § 24 – Otáčení a couvání – řidič nesmí ohrozit účastníky provozu na vnitrozávodové komunikaci. Couvání vozidel je dovoleno jen při zajištění prostoru za vozidlem. Couvá-li řidič bez pomocníka, musí z vozidla vystoupit a přesvědčit se o případných překážkách. Při couvání musí být v činnosti zpětná světla. Začátek couvání je řidič povinen zdůraznit výstražným zvukovým znamením.
 • § 26 – odstavec 2 – Stání – Zaparkované vozidlo o celkové hmotnosti větší než 3500 kg musí být zajištěno zakládacími klíny schváleného typu. Je zakázáno používat k zakládání vozidel jiných předmětů. Zaparkovaná vozidla musí být uzamčena a klíče od vozidel musí být uloženy v uzamykatelné skříňce na vrátnici.
 • § 32 – Osvětlení vozidel.
 • § 34 – Vlečení vozidel. Uvádění motoru do chodu roztažením se smí provádět pouze mimo parkovacích ploch pomocí tažné tyče. Roztahování vozidel pomocí tažného lana je zakázáno.
 • § 44 – Čerpání pohonných hmot. Po načerpání nafty je nutné hadici se stáčecí pistolí uložit do čerpacího stojanu.
 1. Dále jsou řidiči povinni dodržovat ustanovení této směrnice:
 • Musí mít: ŘP, TP, podepsaný ZPV, koncesní a licenční list, vnitřní předpis o práci řidiče NV, služební TP, doklady o nákladu, tankovací karty apod.
 • Při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace se řidič musí chovat ukázněně a ohleduplně, přizpůsobit své chování stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.
 • Nesmí zastavovat a stát na místě, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti, povahou terénu apod.
 • Při připojování vozidel musí tažné vozidlo nacouvávat na připojované vozidlo.
 • Připojovaná vozidla musí být zabrzděna a zajištěna typizovanými zakládacími klíny.
 • Po spojení vozidel je řidič povinen zkontrolovat spojení a zajištění závěsného zařízení.
 • Před odpojením je řidič povinen připojené vozidlo zabrzdit a zajistit proti samovolnému pohybu.
 1. Je zakázáno ponechávat motory na volnoběh v chodu pro zahřátí na provozní teplotu.
 2. Zaparkované vozidlo smí řidič opustit až po jeho zajištění proti nežádoucímu pohybu a uzamčení.
 3. Řidič nesmí připustit jízdu osob na stupátkách, blatnících, kapotě, střeše vozidla, na pomocných zařízeních pro přepravu materiálu ani na vidlích vysokozdvižného vozíku v přepravovaných přepravkách nebo na přepravovaném materiálu.
 4. Je zakázáno přejíždět nechráněné elektrické kabely, tlakové hadice a hadice na vodu pro mytí vozidel.
 5. Řidič je povinen vést denní záznamy o provozu každého motorového vozidla, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky a doby odpočinku.
 6. Pracovní manuál řidiče nákladní dopravy.
 7. Přeprava osob služebními vozidly do 3,5 tuny

Je nutno podrobně popsat požadavky zaměstnavatele:

 • kdo může řídit služební vozidlo
 • jaké oprávnění řidič potřebuje
 • jak řidič zaznamenává služební cesty
 • jak řidič zaznamenává soukromé cesty
 • jaké doklady musí vozit řidič u sebe (ŘP, pojistky, jaké a na co)
 • záznam o dalších osobách
 • záznam a hlášení dopravních nehod (jak se v takovýchto situacích chovat)
 • pracovní manuál řidiče osobní dopravy
 • pokud řídí vozidlo (VZV) – seznámení s provozním řádem VZV
 • a další dle požadavku zaměstnavatele
 1. Přeprava osob soukromými vozidly
 • jaké doklady musí řidič předložit zaměstnavateli, než zaměstnavatel povolí cestovní příkaz (ŘP, pojištění vozidla, pojištění sedadel, technický průkaz apod.)
 • jak vyplní jízdní výkaz k proplacení podle jízdního příkazu od zaměstnavatele k jízdě
 • způsob proškolení o bezpečnostních předpisech
 • jak postupovat při dopravních nehodách (hlášení zaměstnavateli apod.)
 • proškolení a seznámení řidiče s pracovním manuálem řidiče osobní dopravy
 • a další dle požadavku zaměstnavatele
 1. Přeprava osob nákladními automobily
 • přeprava cizích osob je zakázána

 • dokumenty ve vozidle:
  • firemní vozidlo – evropská licence, TP, protokol o emisích, protokol o seřízení tachografu, zákonné pojištění + zelená karta, protokol o technické prohlídce,
  • osobní – ŘP, profesní průkaz, ZP v zahraničí, lék. prohlídka, pas, karta ZP, průkaz ADR aj.
  • ostatní – tankovací karta, opravárenský list, CMR, návod k obsluze vozidla, servisní kniha, záznam o nehodě, koncesní listinu, doklad o IČO a DIČ, firemní telefonní seznam, pracovní manuál řidiče nákladní dopravy, aj.

 

5.    Opravy a údržba vozidel:

 1. Čištění a denní kontrolu vozidla před odjezdem ze závodu provádí řidič.
 2. Denní kontrola obsahuje – kontrola stavu oleje, chladicí kapaliny, odkalení brzdového systému, stav a tlak pneumatik, osvětlení vozidla, stav přívěsu nebo návěsu a jejich spojovacího zařízení aj. (dle návodu k obsluze).
 3. Kontrola se zapíše do ZPV, které musí být podepsané dispečerem.
 4. Při zjištění závady tuto nahlásí řidič svému nadřízenému, který stanoví postup opravy.
 5. Řidič je povinen přistavit vozidlo do opravy řádně vyčištěné a umyté.
 6. Čištění vozidel se smí provádět jen na místech k těmto pracím určených. Nečistoty z vozidel se nesmí vyhazovat na komunikace ani odstavné manipulační plochy.
 7. Motorová vozidla, která se pro technickou závadu nepohybují vlastní silou, musí být s tažným vozidlem spojena pevně. (Není dovoleno tlačení přívěsu motorovou silou a při tom manipulovat s řídícím zařízením ručně lidskou silou.)
 8. Dále je nutno aby pracovníci dílen dodržovali tyto pravidla:
 • opravy a údržba se smí provádět podle návodu stanoveného výrobcem.
 • při opravách musí být vozidlo zabezpečeno proti samovolnému pohybu.
 • zvednuté vozidlo nebo jeho části musí být zajištěny proti pádu.
 • huštění pneumatik musí být prováděno v ochranném rámu mimo pneumatik, které jsou namontované na vozidle.
 • při chodu motoru vozidla na dílně se musí používat zařízení k odvádění výfukových plynů (hadice).
 • okolo pracovní jámy musí být na podlaze vyznačen prostor, do kterého mají povolen vjezd pouze vozidla najíždějící nad pracovní jámu.
 • v pracovní jámě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně, které je vyznačeno výstražnými tabulkami, s výjimkou svařování při opravě vozidla při dodržení bezpečnostních předpisů podle ČSN 050610 a 050630.
 • pracovní jáma, na které není v průběhu pracovní směny prováděna činnost, musí být zabezpečena kryty o nosnosti, aby se neprolomily (když na ně najede vozidlo) a musí být ve výšce okolní podlahy.
 • do pracovní jámy mohou vstoupit jen pracovníci určeni zaměstnavatelem.
 • je zakázáno:
  • pracovní jámu přeskakovat nebo překračovat.
  • používat pro čištění vozidel stojících nad pracovní jámou hořlaviny a látky, které uvolňují škodlivé výpary.
  • umisťovat v pracovní jámě nádoby, které obsahují hořlavé kapaliny nebo jiné látky ohrožující zdraví a tlakové nádoby.
  • odkládat v pracovní jámě nástroje, součástky a jiné předměty, které by mohly ztížit v případě nebezpečí únik z pracovní jámy a tím ohrozit bezpečnost osob.
  • zdržovat se v pracovní jámě a vyznačeném prostoru okolo v době přistavování a odjezdu vozidel.
  • vypouštět do pracovní jámy jakékoliv provozní kapaliny.
 • vstup do pracovní jámy musí být udržován ve schůdném stavu a musí být mimo přistavené vozidlo.
 • svařování - bez povolení ke svařování - se nesmí provádět v prostorách, kde se manipuluje s hořlavými kapalinami.
 • při svařování elektrickým proudem se musí předem odpojit nebo z vozidla vyjmout akumulátor.
 • vjezd do opravářské dílny musí být po obou stranách označen šikmým šrafováním (žlutočerné pruhy), které musí být viditelné při otevřených vratech. Šrafování musí být provedeno do výše očí sedícího řidiče v nejvyšším vozidle vjíždějícího do dílny.
 • odpadky nasycené hořlavými látkami se smí ukládat jen v určených, označených nehořlavých a uzavíratelných nádobách.
 1. Opravy, údržba a výměna pneumatik se provádí na zařízení v dílně proškolenými a zaučenými zaměstnanci.
 2. Údržbu akumulátorů provádí vyučený a zaučený automechanik – autoelektrikář – v prostoru k tomuto účelu vybudovanému.
 3. Je zakázané provádět jakoukoli manipulaci a činnost se zařízením bez platného příslušného osvědčení (svařování, jízda s VZV, řízení vozidel, elektrikářské práce ap.).
 4. Při poruše vozidla nebo závadě na vozidle, ke které došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na tyto komunikace vstoupit, je řidič povinen použít výstražnou vestu s vysokou viditelností, kterou je vybaveno každé motorové vozidlo používané ve firmě, které jezdí po veřejných pozemních komunikacích.
 5. Při zjištění poruchy, které sám řidič neodstraní je řidič povinen ihned informovat svého vedoucího zaměstnance, který rozhodne o způsobu opravy vozidla. Řidič je povinen zabezpečit vozidlo dle zákona 361/2000 Sb..

 

6.    Čerpání pohonných hmot:

 1. Jelikož čerpací stanice je umístěna v prostorách společnosti, jsou při čerpání pohonných hmot řidiči povinni dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Nezávislé topení musí být vypnuto před příjezdem ke stojanům.
 2. Při čerpání motorové nafty musí být motor v klidu a řidič musí být přítomen u výdejní pistole.
 3. Po ukončení čerpání zkontroluje řidič uzavření nádrže a zavěšení výdejní pistole ve stojanu.
 4. Po načerpání pohonných hmot do vozidel společnosti na tankovací karty je načerpané množství zapisováno přes počítač na karty vozidel. Ostatní zákazníci platí, před odjezdem ze společnosti, za načerpané množství PHM na vrátnici.
 5. Při čerpání pohonných hmot cizími osobami, musí být tyto osoby upozorněni na zákaz kouření v celém areálu společnosti. Po načerpání pohonných hmot tyto osoby jsou povinny provést úhradu načerpaných pohonných hmot na vrátnici. Odjetí bez zaplacení je zajištěno spuštěnou závorou výjezdu ze společnosti.
 6. Při stáčení pohonných hmot jsou stojany s médiem, které je stáčeno do nádrží, vypnuty. Tím je zabráněno čerpání stáčeného média do motorových vozidel.
 7. Při stáčení musí být přepravní vozidlo zajištěno proti pohybu zakládacími klíny a musí být uzemněno propojením vozidlo – uzemňovací kolík.
 8. Množství a druh stáčeného média musí být nahlášen na vrátnici společnosti před zahájením stáčení.

 

7.    Školení a lékařské prohlídky.

 1. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů z povolání se provádí podle zákona 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 46 – 52 a přílohy č. 6 a vyhlášky 156/2008 Sb. jedenkrát za rok v trvání sedmi hodin.
 2. Preventivní lékařské prohlídky:
 • řidiči do 50 let                      – 2 roky
 • řidiči nad 50 let                    – 1 rok
 • ostatní zaměstnanci             – 3 roky
 • svářeči do 50let                    – 5 let
 • svářeči nad 50 let                 – 3 roky
 1. Školení se provádí u:
 • řidičů VZV                           – 1 rok
 • řidičů ND nad 3,5 tuny          – 1 rok respektive 2 roky
 • řidičů vozidel do 3,5 tuny        – 2 roky
 • svářečů                                – 2 roky
 • svářeče se státní zkouškou    – 1x za půl roku
 • vedoucích zaměstnanců       – 3 roky
 • zaměstnanců THP                – 2 roky
 • automechaniků                    – 1 rok
 • vrátných                              – 1 rok

 

8.    Povinnosti odpovědných vedoucích zaměstnanců:

 1. Zúčastňovat se školení vedoucích zaměstnanců pořádaných zaměstnavatelem.
 2. Seznámit podřízené zaměstnance s touto směrnicí.
 3. Vyžadovat od všech řidičů i pěších bezpodmínečnou kázeň.
 4. Náhradní (rezervní) klíče od všech vchodů jsou uloženy na vrátnici. 
 5. Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, jehož výkon by neodpovídal zdravotní způsobilosti a znalosti k dané práci (včetně oprávnění – školení řidičů, svářečské oprávnění ap.).
 6. Kontrolovat podřízené zda používají při práci ochranná zařízení a vydané ochranné pracovní pomůcky podle schválených směrnic.
 7. Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k prevenci rizik.
 8. Denně kontrolovat úroveň BOZP, rizika vyhodnocovat a přijímat opatření k omezení jejich působení.
 9. Namátkově – a při podezření – kontrolovat podřízené, zda nejsou pod vlivem alkoholu. Výsledky zapisovat do knihy kontrol BOZP, která je uložena u vedoucího provozu.
 10. Ihned evidovat v knize úrazů každý nahlášený pracovní úraz.
 11. Přidělovat práci svým podřízeným tak, aby mohli plnit požadavky platných právních předpisů.

 

9.    Závěrečná ustanovení:

 1. Směrnice odpovídá současné situaci ve firmě.
 2. Směrnice se kontroluje 1x za rok zda odpovídá současným potřebám.
 3. Směrnici schvaluje jednatel (ředitel, majitel) firmy.

 

Tato směrnice nahrazuje směrnici ze dne .............. a je platná od 1. ledna 20....

 

Směrnici vypracoval Vlastimil Škanta – OZO v BOZP – č. osvědčení CIVO/009/PRE/2012

 

 

                                                                                                  razítko a podpis

 

Ke směrnici nemám připomínek a souhlasím s uznáním její platnosti.

                                                                                                          XY

                                                                                               jednatel společnosti

                                                                                                  razítko a podpis