Technologický postup pro práci s motorovou pilou

Technologie vychází z konstrukce motorové pily. Pravá ruka drží zadní rukojeť a ovládá vypínání a zapínání motoru, plynovou páčku (akcelerátor) a sytič, levá ruka drží v podhmatu (palec ruky proti ostatním prstům) přední rukojeť a v případě nutnosti uvádí do chodu brzdu řetězu. Z toho je patrné, že všechny motorové pily jsou konstrukčně řešeny pro ovládání „praváky“. Motorový blok totiž tvoří překážku mezi tělem obsluhy motorové pily a řetězem. Pokud by motorovou pilu použil „levák“, mezi ubíhajícím řetěze a tělem obsluhy není žádná překážka a snadno by mohlo dojít ke zranění obsluhy.

Při práci s motorovou pilou hrozí nebezpečí pořezání ubíhajícím řetězem a při dlouhodobém používání i ohrožení hlukem a onemocněním z vibrací, tzv. traumatickou vazoneurózou, což je choroba z povolání.

 

Před vlastním použitím motorové pily je nutné si připravit pracoviště, odklidit překážky, o které by obsluha mohla zakopnout, rozmístit potřebné nářadí a pomůcky tak, aby nepřekážely a nebyly při práci poškozeny. Vždy je nutné dodržet zásadu tzv. ohroženého prostoru, který je dán poloměrem dvojnásobné délky zpracovávaného materiálu. Při kácení je tento prostor dán dvojnásobkem poloměru výšky káceného stromu.

Součástí přípravy pracoviště při kácení stromů je i příprava volné tzv. ústupové cesty šikmo vzad od zamýšleného směru pádu stromu, tj. odstranění všech překážek, které by bránily obsluze pily rychle ustoupit do bezpečné vzdálenosti od padajícího stromu a zvláště od paty kmene.

 

Při kácení stromů pro snadnější přístup očistíme spodní část kmene od větví nabíhající spodní části řetězu maximálně od výšky ramen směrem dolů a odříznutím upravíme kořenové náběhy. 

 

Řetěz motorové pily je hoblovací a při práci lze použít nabíhající nebo odbíhající část (spodní nebo horní část řetězu).

Nabíhající část řetězu zabírá při svém pohybu směrem k motorovému bloku pily na spodní straně vodící lišty (dále jen lišta). Opřením opěrky o řezaný materiál se ruší působení obvodové rychlosti řetězu na ruce. Tento způsob vykazuje největší řeznou výkonnost, nejmenší námahu obsluhy a nejmenší opotřebení řetězu.

Odbíhající část řetězu pracuje v řezu při svém pohybu od motorového bloku na horní straně lišty. Používá se při odvětvování a zkracování stromů nebo dříví. Může se však použít i při jiných řezech pilou, kde je potřeba odstranit přecházení obsluhy pily na druhou stranu řezaného materiálu.

 

Názvosloví je uvedené v ČSN 480000 „Názvosloví v lesním hospodářství“, 480004 „Těžba dříví“ a v souvisejících právních předpisech.

 

Organizace práce a technické zajištění

Práci s pilou organizuje a řídí mistr nebo jiný určený vedoucí zaměstnanec, který vymezí obsluze pily pracoviště a určí technologický a pracovní postup. Dbá na používání přiděleného nářadí a osobních ochranných prostředků.

Vybavení nářadím a pracovními pomůckami je závislé na tom, zda jde o práci jednotlivce nebo skupiny a na způsobu zkracování dřevní hmoty. Pro zvolený pracovní postup se použije jen potřebné nářadí a pomůcky.

 

a) ruční motorová řetězová pila s příslušenstvím

b) sekera, kmenový spínač

c) obvazový balíček (lékárnička)

 

Příslušenství pily obsahuje: kombinovaný klíč, seřizovací šroubovák, tlakovou maznici, náhradní svíčku (startovací šňůru), náhradní řetěz, kulatý pilník s vodítkem, plochý pilník (měrku omezovače), měrku opotřebení lišty a řetězu, čistič drážky lišty, nádobu na benzín, nádobu na olej, nálevku, mazací tuk atd.

Některé nářadí a pomůcky jsou společné pro více pracovníků na jednom pracovišti (lékárnička) a jsou umístěny na vhodném místě.

 

Vedoucí zaměstnanec vymezí práci jednotlivým členům skupiny a určí pracovní prostor, dbá na dodržování bezpečnostních předpisů a pravidel po celou dobu pracovní směny.

Každý zaměstnanec při zkracování dříví musí dbát, aby svou činností neohrožoval sebe, spoluzaměstnance nebo jiné osoby a majetek.

Obsluha pily je povinna dodržovat během pracovní doby bezpečnostní předpisy a stanovené technologické a pracovní postupy.

 

Pila, nářadí a pomůcky musí být v takovém stavu, aby byla zajištěna plynulost, bezpečnost a hygiena práce.

Závady a poruchy zjištěné kterýmkoliv zaměstnancem, které nemůže sám odstranit, musí být ihned hlášeny nejblíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci (mistr, vedoucí skupiny atd.) a do doby jejich odstranění se nesmí v práci pokračovat.

 

Způsoby provádění příčných řezů

Příčné zkracování shora (za podporou)

Příčné zkracování zdola (mezi dvěma podporami)

Příčné zkracování zápichem

 

Krácení a příčné zpracování dřevní hmoty lze provádět řezem shora, zdola nebo zápichem. Volba řezu je závislá na tlakových a tahových poměrech dřevních vláken. Řezat se začíná vždy na straně tlaku dření hmoty (max. do 1/3 tloušťky) a doříznutí se provede na straně tahu dřevních vláken od sebe.

 

Příčné zkracování shora se provede nasazením opěrky pily na dřevní hmotu tak, aby se řez uskutečnil nabíhající (spodní) částí řetězu pohybem lišty směrem dolů. Použije se postupný nebo vějířovitý řez. U tlustšího materiálu se příčné zkracování provádí více řezy.

 

Při použití „postupného řezu“ pila „sedí“ spodní částí motorového bloku na kráceném materiálu, levá ruka tlačí levou přední rukojeť pily dolů, pravá ruka tlačí pravou zadní rukojeť také dolů.

Při použití „vějířovitého řezu“ nabíhající spodní částí řetězu se pila nasadí v 1/3 průměru řezaného materiálu spodní částí motorového bloku na dřevní hmotu, levá ruka tlačí na přední rukojeť směrem dolů, pravá ruka zadní rukojeť zvedá.

 

Příčné zkracování zdola se provádí odbíhající horní částí řetězu postupným nebo vějířovitým řezem anebo jejich kombinací. Tato činnost je fyzicky namáhavá, neboť je nutné překonat výkon a současně váhu motorové pily, přičemž motorová pila je odtlačována od řezaného materiálu.

 

Příčné zkracování zápichem se provádí nasazením spodní částí špičky lišty pod úhlem nejméně 450, tj. nabíhající částí pilového řetězu, vtlačí se do řezu a postupně, kdy již nehrozí nebezpečí zpětného vrhu (když je špička lišty vnořena nejméně k nýtu na špici lišty), se lišta vyrovná do hlavního směru a zápich se dokončí před vynořením konce lišty zvýšením výkonu motoru.

 

Při práci s motorovou pilou se musí zaujmout stabilní postoj (stoj rozkročný) a pila se musí vždy držet oběma rukama.