2014

Z á p i s

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 23. ledna 2014 v zasedací místnosti sídla CIVOP s.r.o. na adrese: Hajní 1367, 198 00 Praha 9, telefonní spojení: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na komoru: www.komora-bozp-po.cz jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723

 

Přítomni: PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, Ing. Karel Růžička, Ing. Jan Buček,

Jaroslav Bek, p. Miloslav Agulár, Ing. Hynek Baran, Dr. Miroslav Šilar, p. Bedřich

Walter, p. Vlastimil Škanta, Ing. Jiří Prskavec, Ing. Jarmila Horníčková

Omluveni: Ing. Miroslav Radouš, pí. Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolka, p. Pavel Novák,

 

1. PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., prezidentka Komory BOZP a PO ČR po přivítání účastníků podala

následující informace:

 

1) Seznámila účastníky s 2 dopisy: „Trestní odpovědnost v BOZP z pohledu soudního znalce“ ze dne 17.1.2014 a „Pojištění činností BOZP z pohledu soudního znalce“ ze dne 22.1.2014. Autorkou obou dopisů je Dr. Ing. Jana Maturová. Pí prezidentka sdělila účastníkům, že se jedná o názor jednoho soudního znalce. K prezentaci se připojil Ing. Jan Buček, který slíbil, že autorku osloví s tím, aby mu poslala „otázky a odpovědi“ týkající se profesního pojištění a doporučil, aby na příští RK byl přizván i p. Šimek z pojišťovny GENERALLI – k reálnému posouzení.

 

2) Zákon č. 309/2006 Sb. Pracovní skupina, která se celý rok 2013 zabývala citovaným zákonem, dokončila v prosinci svojí práci a nyní se čeká, co se stane – zda bude novelizovaný zákon poslán odborníkům do připomínkového řízení, popř. k dopracování nebo zda bude zpracován zcela nový zákon, není v současné době jasné. Uvidíme, co se stane po nástupu nové ministryně na MPSV.

 

2. Ing. Jan Buček

 

1. Doporučil, aby se zápisy ze zasedání Rady naší Komory co nejdříve předávaly panu Radku

Holcovi nebo paní Věře Bačíkové, aby je bylo možné zveřejňovat ihned po konání naší Rady

 

3. Pan Jaroslav Bek

 

1. Informoval o aktuálních změnách v legislativě, např. ruší se vyhl. MZd č. 49 a nahradí ji vyhl.

č. 79 s tím, že ještě 3 roky bude původní vyhláška platit.

 

2. Upozornil na připravovanou změnu týkající se kategorizace prací, a to, že 1. kategorie má být zcela zrušena a v platnosti mají zůstat pouze kategorie: 2, 3, 4; Otázka je, jaké povinnosti budou spojené s těmito kategoriemi včetně povinnosti mít smlouvu s pracovním lékařem.

 

3. Příští schůzka RK se koná 20. února 2013 od 10. hod. v sídle CIVOP !

Poznamenejte si termíny dalších schůzek RK a setkání našich členů v roce 2014:

 

20.3., 24.4. = Setkání našich členů v ZŠ U Vršovického nádraží, 22.5.,19.6., (v 07/2014 se

nekoná = tzv. prázdniny), 21.8., 25.9., 23.10. = Setkání našich členů v ZŠ U Vršovického

nádraží), 20.11., 11.12.2014.

 

Zapsali: Ing. Typlt a PhDr. Kleinová