Členská schůze 21. 10. 2015

Z á p i s

z členské schůze Komory BOZP a PO ČR konané dne 21. října 2015 od 10. hodin v ZŠ U Vršovického nádraží 1, 101 00 Praha 10 (přednáškový sál)

 

Přítomni:  dle prezenční listiny – viz příloha č. 1

 

Program

 

1.   Zahájení

2.   Hosté: JUDr. Renata Letková, Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, téma: Změny zákoníku práce

3.   Informace ze schůzek Vládních výborů a jednání se zástupci MPSV a MZd - p. Jaroslav Bek

4.   Zprávy z regionálních komor

5.   Informace k adresáři platících členů a k pojištění

6.   Různé

7.   Diskuse – přání a připomínky členů Komory

8.   Závěr

 

 

K bodu 1/  –  Ing. Jiří Typlt, viceprezident Komory BOZP a PO ČR omluvil nepřítomnost PhDr. Lidmily Kleinové, CSC., která bude pracovně k dispozici koncem listopadu. O vybavení členských příspěvků od účastníků apod. se postarala pí Kateřina Dvořáčková, odb.as. Pro ty z Vás, kteří jste dosud nezaznamenali nové sídlo CIVOP s.r.o., je na adrese K Lindě 700/3, 190 15 Praha 9 – Satalice.

 

K bodu 2/  –  Přednášející JUDr. Renata Letková podala vyčerpávající informace ke změnám v zákoníku práce, konkrétně k zákonu č. 205/2015 Sb. (technická novela), i proč k nim dochází a fundovaně zodpověděla i dotazy mimo zadané téma. Účastníci její přednášku ocenili potleskem. V příloze č. 2 jsou k použití zpracované zásadní body z přednášky i pro další zájemce.

Osvědčení z předchozí přednášky z 23. 4. 2015 včetně tohoto osvědčení z ČS ze dne 21. 10. 2015 obdrží účastníci poštou společně.

RK dbá na to, aby se nadále prosazovalo „celoživotní vzdělávání“, které je dlouhodobě uplatňované v severských zemích, kde nejen řemeslníci musí prokázat, že mají odpovídající odborné zkoušky pro svoji práci a dtto musí prokázat i jejich vedoucí, např. tím, že každý rok se zúčastnil nějaké odborné přednášky nebo zpracoval během roku nějako odbornou práci, ve svém oboru – a tyto dokumenty tam kontrolní orgán, pokud se dostaví na pracoviště, vyžaduje.

 

K bodu 3/  –  p. Jaroslav Bek, člen RK omluvil svojí nepřítomnost a poslal alespoň několik postřehů:

  1. Na jednání vlády bylo odsouhlaseno, že bude respektován a podepsán návrh nařízení vlády k odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Dle informace od MUDr. Sixtové má MZd přislíbeno, že po podpisu bude nařízení urychleně vydáno ve Sbírce zákonů s účinností ode dne vydání.
  2. Byla vydána vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Nutno upozornit, že v zaměstnaneckém poměru se již nejedná o „ženy“, ale o „zaměstnankyně“. Dále seřazuje zakázané práce podle rizikového faktoru, odstraňuje prolínání rizikových prací a prací nerizikových. Ruší se pro těhotné zaměstnankyně výjimky. Zákazy prací s chemickými látkami a směsmi jsou uvedeny podle již zrušených R a S vět (též podle nového značení dle zákona č. 350/2011 Sb.) vzhledem k tomu, že je předpoklad, že se budou nadále používat tyto látky označené podle těchto starých značení. Je vypuštěn zákaz prací, při nichž dochází ke znečištění kůže minerálními oleji, protože lze zajistit ochranu cestou používání OOPP. Nově je upraveno i přenášení břemen těhotnými zaměstnankyněmi, snižuje se váhový limit při práce vsedě na 2 kg , nově je řešeno riziko pracovní polohy (zakazují se práce v předklonu, vkleče, v dřepu atd.). pro zaměstnankyně je nově zakázána práce v podzemí. U mladistvých zaměstnanců jsou nově řešeny výjimky, připuštěné z důvodu přípravy na povolání. Doporučuji vyhlášku podrobně prostudovat.
  3. Stále je otevřená otázka úrazového pojištění, MPSV prosazuje převod na ČSSZ.
  4. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o bolestném a ztížení společenského uplatnění viz Příloha č. 3.

 

K bodu 4/  –  Zprávy z regionálních komor:

Společnost PreventCom s.r.o. Vám pomůže s plněním zákonných povinností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a provádění staveb (koordinátor BOZP), požární ochrany (PO) a ekologie. Více informací naleznete na našich internetových stránkách https://www.preventcom.cz/.

 

Regionální komora JČ hlásí termíny seminářů:

22. 10. 2015 Konzultační den pro vedoucí zaměstnance

23. 11. 2015 Seminář o požární ochraně – požárně bezpečnostní řešení staveb.

 

Regionální komora – Olomouc, p. Pavel Novák ohlásil, že:

Mají 14 platících členů, mají vybavenu platbu za pojištění, od starosty mají možnost webových stránek; každoročně pořádají ples.

 

Regionální komory Plzeň

Zástupce ohlásil, že mají 19 členů, zajistili kurz „ZZ“

 

Regionální komora Pardubice – Ing. Hynek Baran

Potýkají se s malou členskou základnou; základní působiště řemeslníci – kameníci.

 

Brno – Hodonín (Jižní Morava)spojení: petr.mi kovic@firemservis.cz

Hlásí se s žádostí o založení zcela nové regionální komory

 

K bodu 5/  –  Informace k adresáři platících členů

Byla provedena revize adresáře platících členů a RK konstatuje, že Komora BOZP a PO ČR má v současné době 110 platících členů, z nich někteří mají i zaplacené profesní pojištění. V případě, že se zajímáte o bližší informace – kontaktujte pí Kateřinu Dvořáčkovou, m = 739 527 768, e-m = recep ce@civop.cz

 

K bodu 6/  –  Různé

RK v současné době řeší s právníkem Komory odpověď firmě EXTERIA – až bude dopis připraven k odeslání, má o kopii zájem pí Adensamová a další.

 

K bodu 7/  –  Diskuse – přání a připomínky členů Komory

RK je otevřená všem Vašim věcným připomínkám.

Budeme Vám vděčni i za Vaše odborné připomínky, popř. práce, přednášky, které by mohly oslovit odbornou veřejnost – své podklady směrujte na pí Dvořáčkovou – viz bod 5/ tohoto zápisu, popř. na e-m: typlt@me  tr ostav.cz

 

K bodu 8/    Závěr

Členská schůze zaznamenala opět o něco lepší účast, nicméně ten z účastníků, který požaduje vystavení Osvědčení z přednášky, musí splnit jedinou podmínku, a to je svojí účast na ČS!

 

 

Zapsal: Ing. Typlt

 

 

Přílohy:

č. 1  –  Prezenční listina

č. 2  –  Přednáška JUDr. Renaty Letkové - Změny zákoníku práce

č. 3  –   Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o bolestném a ztížení společenského uplatnění