Členská schůze 23. 4. 2015

Z á p i s

z členské schůze Komory BOZP a PO ČR konané dne 23. dubna 2015 od 10. hodin v ZŠ U Vršovického nádraží 1, 101 00 Praha 10 (přednáškový sál)

 

Přítomni:  dle prezenční listiny

 

Program

 

1.   Zahájení

2.   Hosté: Ing. Ivana Fojtíková, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4,

      tel. 226 518 168, e-m =  Iva na.fojtikova@suto.cz , m = 773 771 997

3.   Pan Vlastimil Škanta vystoupil na téma: Motorové vozíky

4.   Interní záležitosti Komory BOZP a PO ČR:

      a)   Členské příspěvky a profesní pojištění členů – placení v roce 2015

      b)   Regionální komora v Plzni

      c)   Regionální komora „Jihočeský kraj“

      d)   Regionální komora „NUTS II Střední Morava“

      e)   L. Čečatka – Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách

       f)   Celoživotní vzdělávání v Komoře - názory a realizace

5.   Diskuse – přání a připomínky členů Komory

6.   Závěr

 

 

1. Pan Vlastimil Škanta, člen Komory BOZP a PO ČR, m = 606 531 315; e-m = vlastimil.skanta@seznam.cz  vystoupil jako první a přednesl svůj příspěvek na téma „Motorové vozíky“ – viz Příloha č. 1.

Ve svém příspěvku upozornil zejména na porušování základních předpisů BOZP při manipulaci a provozu motorových vozíků, které často vyústí k závažnému pracovnímu úrazu, např. řidič vozíku si odskočí na svačinu, ale nechá klíčky ve spínací skříňce, nebo řidič kamionu spěchá a zasedne sám za volant motorového vozíku, aniž by k tomu měl oprávnění a uvedl i další příčiny vzniku PÚ při manipulaci s rozměrných nákladem, apod.

 

2.  Ing. Ivana Fojtíková, ze Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i. podrobně s průvodním slovem k promítaným slajdům seznámila účastníky členské schůze s problematikou ochrany obyvatelstva v rámci bezpečnostního výzkumu MV ČR. Cílem bylo zejména zvyšování informovanosti obyvatelstva; jak se zachovat při radiačním útoku nebo havárii a s celkovou koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, při využití zásad sebeobrany a vzájemné pomoci.

Důvody jsou všeobecně známé a patří mezi ně např.:

a)  zrušení předmětu braná výchova na školách

b)  likvidace CO

c)  a nedostatečná osvěta

Podrobněji se lze seznámit s touto problematikou – viz Příloha č. 2.

 

3.  Pro rozsáhlost přednášky Ing. Fojtíkové již nezbyl čas na podrobnější projednání dalších bodů programu, nicméně pí prezidentka připomněla další důležité body, a to:

a)  povinnost zaplatit členské příspěvky za rok 2015 = 1 000,- Kč/člen; 1 500,- Kč/firma nebo p.f.o.

b)  osvědčení pro celoživotní vzdělávání – bude vydáváno jen přítomných členům na ČS; jedná se o doklad, který je ve vyspělých státech zcela běžný a kontrolovaných nadřízenými orgány při návštěvě pracoviště, tzn., že i vedoucí pracoviště musí prokázat, že během roku absolvoval odbornou přednášku, popř. zpracoval odbornou práci týkající se oboru, který řídí

c)  vedení Komory BOZP a PO ČR dokončuje adresář platících členů a připravuje nové legitimace 2015 (zjistilo se, že existují členové, kteří se prokazují „průkazkou“ Komory, ale přitom již tři roky neplatí členské příspěvky).

d)  ukazuje se, jak vhodné mít v rezervě dalšího přednášejícího, zejména z řad členů Komory BOZP a PO ČR – jedná se o specialisty přímo z terénu, kteří jsou skutečnými odborníky na svoji specializaci – tak se vedení naší Komory podařilo již kontaktovat, resp. oslovit, např.:

  • Ing. Miroslav Radouše – téma: Motorové pily nebo křovinořezy (již předal informace v písemné podobě)
  • Ing. Jarmilu Horníčkovou – téma: Plyn a VTZ plynové
  • p. Miloslav Agulár – téma: Nebezpečné chemické látky a směsi
  • a vedení naší Komory očekává, že se přihlásí i další specialisté, kteří se rádi podělí s účastníky ČS o své bohaté zkušenosti z jednotlivých oborů.

 

4.   Závěr

Oba přednášející vypovídacím způsobem obohatili účastníky ČS; jedinou závadou byla slabá účast; tento stav by se měl do budoucna zlepšit!

 

5.   Příští schůzka RK se bude konat 21. května 2015 od 10. hodin v CIVOPu. Termíny následných schůzek: 25.6., (v červenci se nekoná), 20.8., 24.9. 22.10. = setkání členské základny v ZŠ U Vršovického nádraží, 26.11. a 10.12.2015.

 

 

Zapsal: Ing. Typlt

 

 

Přílohy:

č. 1    Přednáška p. Vlastimila Škanty – Motorové vozíky

č. 2  –  Přednáška Ing. Ivany Fojtíkové – Ochrana obyvatelstva při radiační mimořádné události