Leden

Z  á  p  i  s 

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 24. ledna 2013 v zasedací místnosti sídla CIVOP s.r.o. na adrese: Hajní 1367, 198 00 Praha 9, telefonní spojení: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na komoru: www.komora-bozp-po.cz jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723

Přítomni:     PhDr. Lidmila  Kleinová,  CSc., Ing. Jiří Typlt, Ing. Karel  Růžička,  Ing. Hynek Baran,Ing. Jan Buček, p. Vlastimil  Škanta, p. Miloslav Agulár, Ing. Jiří  Prskavec, p.Vladimír Weinhold, Ing. Petr Husník – (Komora Plzeň)

Omluveni:    p. Jaroslav Bek, Ing. Miroslav Radouš, pí Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolkap. Bedřich Walter,  Ing. Jarmila Horníčková

1.   PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., prezidentka Komory BOZP a PO ČR po přivítání účastníků

seznámila s jednotlivými body programu RK, a to:

 1. Informovala o stavu členské základny Komory BOZP a PO ČR v roce 2012. Ze 120 členů, kteří jsou v evidenci, jich 13 neplatí členské příspěvky a dalších 65 členů neplatí ani členské příspěvky ani pojištění; pouze 52 členů má vše v pořádku
 2. Pí Krupičková, účetní provedla s pí prez. celkovou kontrolu současného stavu adresáře a dále doporučila, aby při platbách členských příspěvků a pojištění – (každou platbu zvlášť) se vždy ve variabilním symbolu uvádělo pouze příjmení; (je to nejjednodušší identifikace platícího člena).
 3. Pí prez. napíše osobní dopis p. Hurychovi,  který vystoupil  z řad členů  Komory, ale profesní pojištění si ponechal, což je neslučitelné s požadavky pojišťovny Generalli, která má smlouvu pouze s Komorou BOZP a  PO, ne s jednotlivými pojištěnci. Ti musí mít smlouvu s Komorou BOZP a PO. Během  diskuse  vznikla pochybnost, zda je u pojišťovny Generali pojištěna i členská základna tzv. „Společná vize“ Bc. Vladimíra Mílka;  Bude prověřeno. Současně se zmínila o tom, že 4 noví členové přibyli do stavu.
 4.  K celoživotnímu vzdělávání – členská základna Komory BOZP a PO ČR se 2 ročně setkává na společné schůzi (aula ŽS U Vršovického nádraží). Při této příležitosti je vždy přizvána zajímavá osobnost, která v rámci odborného semináře (v trvání cca 2 – 3 hodin) se dělí  o své zkušenosti a  rozšiřuje tak  vědomosti  účastníků. Obdobně je tomu ve vyspělých státech, kde odborníci pro BOZP  musí (zejména v Německu) při kontrolách prokázat, že se zúčastnili odborného semináře v rámci celoživotního vzdělávání. Účastníci z řad členů Komory by žádnou takovou akci neplatili, stejně jako je tomu dosud
 5. Ing. Baran a p. Škanta  –  doplnili,  aby název pořádané akce se prezentoval jako „Odborný seminář“ a každý účastník by obdržel „osvědčení o účasti“. Ing. Buček oživil myšlenku dosud 2 pořádaných Hyde parků k aktuálních odborných otázkách. I tato se rovněž  může  prezentovat  jako jedna z forem celoživotního vzdělávání. Při té příležitosti pí prez. vyzvala účastníky, aby jí nabídli vhodnou osobnost a téma pro setkání členů Komory, které se bude konat dne 25. dubna 2013 v ZŠ U Vršovického nádraží.
 6. Zástupce pobočky Plzeň Ing. Petr Husník uvedl, že evidují 17 členů – (kontakt pí Machová) a pí prez. připomněla možnost rozdělení  členského příspěvku 1 000 Kč/2013 na (600 Kč pro Prahu a 400 Kč pro Plzeň). Jedná se o aktivní regionální pobočku.
 7. Pí  prez. dále  zmínila skutečnost,  že  platnost  zákona č. 266/2006 Sb., o  úrazovém pojištění zaměstnanců byla posunuta o další dva roky, a to beze změny. Kooperativa má  z této  „zlaté“ transakce 9 % marži, která je v současné době podpořena zákonem, tzn. Zákoníkem práce (viz § 365).
 8. Pí prez. sdělila, že JUDr. Anna Samková, MPSV si přeje znovu poslat připomínky k novele zákona č. 309/2006 Sb.
 9. Dále uvedla, že s p. Nejedlým, informatikem, znovu projedná ovládání nového programu; stále jsou problémy s evidencí sloupců a řádků „přes šéfredaktora“ pro portál Komory, až k uložení dat pomocí červeného tlačítka = „aktualizovat“. Zatím se daří na portál Komory předávat novinky z legislativy, které obstarává Ing. Buček.
 10. Ohledně předpisu č. 373/2011 Sb., sdělila, že § 98 se prodlouží o další 2 roky – (MUDr. Kuklová a spol). mají aktualizaci zpracovanou, ale MPSV ji nepustilo do dalšího projednání.
 11. Dále sdělila, že Komora BOZP a PO ČR, jako člen ENSPHO byla oslovena od skupiny Rusů, kteří na duben 2013 připravují čtyřdenní mezinárodní konferenci v Praze. Jedním z témat má být i BOZP; nicméně přesně zatím nevíme, co chtějí – vývoj sleduje pí prezidentka. Oslovena má být celá plejáda účastníků – učitelé, studenti, … Každý účastník zaplatí 4 000 Rublů = cca 2 500 EURO
 12. Poznamenejte si termíny schůzek RK a setkání členské základny v roce 2013 = 24.1., 21.2., 21.3., 25.4 = setkání členů v ZŠ U Vršovického nádraží, 23.5., 20.6., 29.8., 26.9., 24.10., 21.11. = setkání členů v ZŠ U Vršovického nádraží, 12.12.2013
 13. Pí prez. s radostí oznámila účastníkům, že dne 15.1.2013 schválilo NSK pozici „Manažer BOZP“; Bude nutné vytvořit zkušební materiály k realizaci předmětných zkoušek. Nicméně máme z čeho čerpat. Při schvalovacím řízení naší Komoře významně pomohl Ing. Hula z Národního ústavu pro vzdělávání. (U zkoušky pro pozici „Technik BOZP“ byla zkouška a průběh studia schváleny již před 1 a ½ rokem).

2.  Pan Pavel Novák – regionální pobočka Komory BOZP a PO ČR pro NUTSII Olomouc a okolí,

Střední Morava. Spojení: novak@prosafety.cz, m = 602 708 341

 • Pobočka má 12 členů, zřídila si vlastní webové stránky = nový pokladník je současně informatik
 • Připravují 3. společenský večer na 22.2.2013 v Olomouci

3.    Ing. Hynek Baran – NUTZ II Severovýchod, Pardubice

 • Shánějí náhradníka – garanta za Ing. Bučka
 • Dům techniky jim stále vychází vstříc
 • Informoval o p. Antonínu Sýsovi a jeho zdravotním stavu a stále vitálním přístupu k životu

4.    Ing. Karel Růžička – člen RK

 • Doporučil a účastníci jednomyslně schválili pomoc pí prezidentce v evidenci a provozu Komory BOZP a PO ČR formou částečného pracovního úvazku zaměstnancem CIVOP, a to zejména v oblasti administrativní činnosti.

5.     Ing. Jiří Typlt – viceprez. Komory

 • Provádí zápisy z jednání RK a schůzek členů Komory BOZP a PO ČR, které nejpozději 2. den předává el. poštou na CIVOP; následně by mohl určený zaměstnanec CIVOP zajistit včasnou distribuci členské základně včetně uveřejnění na portálu Komory, protože není v silách jedné osoby plnit všechny související povinnosti.
 • Pokud se jedná o člena zkušební komise – viz bod 15), pak Ing. Typlt má certifikát způsobilosti „Lektor – školitel BOZP“ získaný ve SZÚ v Brně, poř. č. 599s platností do 16.2.2017.
 • Zmínil se o stále neřešeném požadavku, který již několik let čeká na zaevidování do platné legislativy, a to:

a)   „Předák – povrch“ – tato pozice (v minulých letech zcela běžná a uznávaná) – má nyní oporu pouze v § 11 a § 124 ZP a je na zaměstnavateli, jak s touto pozicí v reálu naloží. Dosud existuje pro předáka – podzemí celá léta § 10 dle vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 265/2012 Sb., kde je pozice „Předák“ včetně práv a povinností pevně zakotvena.

b)   Definice „Technologický postup“ – viz § 4 (býv. vyhl. č. 324/1990 Sb. = již přes 4 roky neplatí) – tato definice nebyl překlopena např. do NV č. 591/2006 Sb. nebo do jiného platného předpisu – (JUDr. Samková slíbila, že to bude provedeno do konc roku 2012)

c)   Zrušení, popřípadě náhrada za vyhlášku ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění výnosu č. 1/1974 Sb. O vyřešení této problematiky jednáme řadu let, ale bezvýsledně !!!  (SR tuto problematiku dávno vyřešila).

d)   „Zákon o BOZP“ – rovněž dlouhodobě požadovaný předpis, o který se snaží cca 15 a více let např. p. Jaroslav Bek se rovněž neřeší. Zatímco ve SR byl tento zákon již 2 – 3 x aktualizován a koexistuje spolu s platným ZP = shoda i s odbory.

6.   Příští schůzka RK se koná 21. února 2013 od 10. hod. v sídle CIVOP !

Zapsali:  Ing. Typlt a PhDr. Kleinová