RK ze dne 10.12.2015

Zápis

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 10. prosince 2015 od 10. hodin v zasedací místnosti nového sídla CIVOP s.r.o. v Praze 9 - Satalicích, K Lindě 700/3. Telefonní spojení zůstává v platnosti: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na Komoru: www.komora-bozp-po.cz, kde jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723. Kontakt na portál Komory: Ing. Jiří Typlt, st., m = 602 233 969; e-m= typlt@metrostav.cz. Kontakt na správce portálu: admin@komora-bozp-po.cz.

 

Přítomni:       PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, pí Irena Adensamová, Ing. Milan

                    Kondziolka, Miloslav Agulár, Ing. Jarmila Horníčková, Jaroslav Bek, Ing. Jan Buček,

                    Dr. Miroslav Šilar, Ing. Jiří Prskavec, Vladimír Weinhold, Vlastimil Škanta, Hynek Baran

Omluveni:      Ing. Miroslav Radouš, Zbyněk Walter a další

Hosté:          Jaroslav Vnouček

 

1.  Ing. Typlt se ujal řízení RK

Úvodem přivítal pí prezidentku Kleinovou a ostatní účastníky a rozdal jim „Plány Komory BOZP a PO ČR na rok 2016“. RK se budou konat  v sídle CIVOP a ČS  členské základny v ZŠ U Vršovického nádraží a v roce 2016 proběhnou v těchto termínech: 21.1., 18.2., 24.3., 21.4., 19.5., 23.6., 25.8., 22.9., 13.10., 24.11., 8.12.2016 – tento Plán je k dispozici na webu naší Komory.

V rámci celoživotního vzdělávání bylo na:

 1. jarní ČS zařazeno téma: Novela zákona o požární ochraně, byl osloven lektor: plk. Ing. Zdeněk Salátek, z ŘHZS

 2. Podzimní ČS zařazeno téma: Radon v objektech a jeho vliv na lidský organismus, byla oslovena lektorka Ing. Ivana Fojtíková, z oddělení radonového průzkumu budov, Státní ústav radiační ochrany

Pozn.: účastníci přednášek obdrží Osvědčení o celoživotním vzdělávání.

 

2.  Ing. Radouš, člen RK

Omluvil se ze schůzky, ale poslal obsáhlou zprávu z 54. Valné hromady Svazu konané dne 19. listopadu 2015 na Novotného lávce 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město, které se zúčastnil jak delegát naší Komory a jejímž člene je i naše Komora.

Zpráva ve 12 bodech programu informuje o činnosti a výsledcích hospodaření ČSVTS za leden – září 2015. Zpráva zmiňuje i návrh rozpočtu na rok 2016 a vyplývá z ní, že služby organizacím poskytované Svazem budou v roce 2016 zajišťována za stejných cenových podmínek jako v uplynulých letech. Rovněž výše členských příspěvků hrazených členy Svazu zůstala zachována v původní výši tj. 3 000,- Kč. Termín úhrady členského příspěvku nejpozději do 30. dubna 2016.

 

3.  Bylo upozorněno na povinnost placení členských příspěvků v roce 2016:

 1. členský příspěvek člena zůstává ve výši  1 000,- Kč/rok a firmy  1 500,- Kč/rok
 2. roční pojistné na 1 pojištěnce činí:  2 850,- Kč/rok

       Postup zaplacení pojistného:

 1. Pojištěnec – OSVČ – zaplatí základní sazbu, tzn. pošle peníze na účet Komory BOZP a PO ČR – vit dtto b)
 2. Pojištěnec – právnická osoba  - zaplatí základní sazbu x koeficient podle počtu svých zaměstnanců, tzn., že pošle peníze na účet Komory BOZP a PO ČR – viz další odstavec
 3. Pojištěnec zaplatí pojistnou částku co nejdříve po začátku nového roku !

       Účet Komory:

       Číslo účtu:                51239011/0100

       Banka:                     KB, Praha 1, Spálená 51

       Spec. symbol:          registrační číslo člena Komory, resp. jméno a datum narození: DDMMRR

       Pozn:

       Pokud by byl zájem si zvýšit pojistné – doporučuje se spojit s pojistným makléřem p. Šimkem, který pro člena

       vše zařídí.

 

      Pokud se chce následně po zaplacení přesvědčit, zda vaše peníze došly do mzdové účtárny, spojte se

      s mzdou účetní pí Krupičkovou Blankou, e-m = krupickova@csvts.cz

 

4.  Na RK se dostavil p. Jaroslav Vnouček, nar. 2. 5. 1967, m = 602 322 712, e-m = jarda.vnoucek@centrum.cz, specialista BOZP a PO – OZO, bydlí na adrese: Velenická 1342/16, 370 08 České Budějovice – pí Adensamová byla požádána, aby se s ním spojila a zařadila ho do Regionální komory, kterou vede.

 

5.  Další příspěvky členů RK:

 

 1. Pan Miloslav Agulár doporučil, aby:
 • ve Stanovách naší Komory byla provedena oprava, a to:  RK rozhoduje o přijetí člena a tuto vsuvku poslat na rejstříkový soud; příp. na ČS přizvat právníky
 • dále na webu naší Komory – u seznamu členů doplnit povinnost platby členských příspěvků na kalendářní rok – uhradit do konce ledna 2016
 • zmínil novelu zákona o požární ochraně, má č. 320/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016
 • dále uvedl, že Ing. Dlouhý k bližšímu jednání pověřil svého zástupce

 

 1. Pan Jaroslav Bek, informoval o:
 • v pátek, 11. 12. 2015 se koná Rada vlády
 • objevily se nové tiskopisy Kooperativy = záznamu o úrazu. Přece stále platí vyhl. č. 201/2010 Sb. v pl. znění a není důvod to měnit; navíc platí ZP
 • změny u VTZ – od r. 2006 je to stále neuzavřeno, protože ČR v r. 2009 nepřijala směrnici EU, tzn., že všechny tato zařízení uvedená do provozu před r. 2012.
 • vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., zůstává i nadále v platnosti a navíc ČBÚ má svojí platnou vyhlášku
 • od 1. 1. 2016 se připravuje změna penzijního připojištění
 • zákon o zdravotním pojištění – ve hře o realizaci zůstali 2 zájemci, a to: soukromé pojištění nebo pojištění přes ČSSZ, které je nejpravděpodobnější
 • v novém zákoně musí být též doplněna i prevence a rehabilitace a ČSSZ bude provádět i vlastní kontroly
 • dotaz na současný stav novely zákona č. 309/2006 Sb. – je ve 2. čtení
 • v současnosti se řeší i změna dopravních předpisů – jedná se o pracovní dobu a odměny řidičů autobusů, řidičů – TIR, kteří mají jezdit max. 9 hodin denně, ale kdo z nich to dodržuje – a pak není divu, že dojde k usnutí za volantem a haváriím

 

 1. Ing. Kondziolka navázal a citoval znění § 9 zákona č. 101/2000 Sb.

 

 1. Ing. Prskavec – zmínil, že na stránkách Univerzity Karlovy se vyhlašuje výběrové řízení na místo Referenta BOZP a PO. Kompletní nabídka viz příloha č. 1

 

6.  Závěrem si členové RK popřáli pěkné a spokojené vánoce a očekávanou spolupráci v roce 2016.

 

7. Příští schůzka RK se bude konat v sídle CIVOP dne 21. ledna 2016.

 

 

Zapsal:  Ing. Typlt

 

 

Přílohy:

č. 1 – výběrové řízení na místo Referenta BOZP a PO