Rada Komory ze dne 11.12.2014

Zápis

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 11. prosince 2014 v zasedací místnosti sídla CIVOP s.r.o. na adrese: Hajní 1367, 198 00 Praha 9, telefonní spojení: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na komoru: www.komora-bozp-po.cz jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723. Kontakt na administraci portálu  https://www.komora-bozp-po.cz/  e-mail: admin@komora-bozp-po.cz.

 

Přítomni:        Ing. Jiří Typlt, pí Irena Adensamová,  Ing. Milan Kondziolka, p. Miloslav  Agulár, Ing.

                     Jan. Buček,  Ing. Hynek Baran, Dr. Miroslav Šilar, p. Vlastimil  Škanta, Ing. Jarmila Horníčková 

Omluveni:       PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Karel  Růžička, Ing. Jiří Prskavec., p. Jaroslav Bek,  

                     Ing. Miroslav Radouš,  p. Bedřich Walter a další

 

1.   Ing. Jiří Typlt

Po přivítání účastníků omluvil pí. prezidentku PhDr. Lidmilu Kleinovou, CSc., která vedla t.č. Stálý vládní výbor č. 3 na MPSV. O výsledcích jednání podá pí prez. zprávu na lednové RK dne 22. 1. 2015. Úvodem omluvil některé členy RK – (nemoc, apod.) a informoval o aktuálních záležitostech spojených s naší Komorou BOZP a PO ČR, konkrétně:

 • informoval o návrhu zvýšit členský příspěvek při prvním vstupu nového člena do Komory BOZP, PO ČR, např. ze stávajících 1 000 Kč/rok na vyšší částku; tento návrh však, po věcné diskusi nebyl schválen a bylo doporučeno ověřit, kdo ze stávajících členů nemá zaplacen roční členský poplatek z evidovaného počtu členské základny. Samozřejmě, že s tím souvisí i nezaplacený příspěvek např. firmy z Ostravy (z minulé RK), která vystupuje pod hlavičkou naší Komory, ale není členem a navíc svými službami poškozuje dobré jméno naší Komory. Následovat bude revize zaplacených členských příspěvků za rok 2014 – seznam je k dispozici u pí Prezidentky PhDr. Kleinové, a pokud některý člen ani po urgentním upozornění členský příspěvek nezaplatí, bude vyškrtnut.

Z diskuse k tomuto tématu také vyplynul požadavek proplácení čl. příspěvku fakturou, např. je možné finanční částku dát do nákladů, protože naše Komora provádí i školení členů v rámci jejich celoživotního vzdělávání; z účasti na setkání členů dostávají osvědčení. Pí Krupičková oznámí č.ú. …………….., na které je možné poslat peníze a současně bude v dohodnutém termínu oznamovat, kdo a kdy příspěvek uhradil.

 • zmínil možný problém SÚIP a OIP v souvislosti s odchodem starších inspektorů do penze k 31. 12. 2014 s tím, že za ně zatím není náhrada a noví inspektoři s praxí v terénu zřejmě nejsou k dispozici.
 • dále padla připomínka k získávání platných předpisů. Stát by měl dát příležitost předávat tyto platné právní předpisy bezplatně; zatím tomu tak není a proto ani není zájem z řad žadatelů – (BT, PT ani podnikatelů) – platit značné finanční částky, pokud nejsou dostupné bezplatně na portálech dotčených orgánů.
 • požádal účastníky o přípravu krátké věcné přednášky na téma, které ze své profese ovládají a s jejím zveřejněním na některé z dalších setkání členů naší Komory. Zatím se přihlásili:
  • Ing. Jarmila Horníčková, soudní znalec – na téma TNS
  • Téma: Informace o „signálech pro obyvatelstvo“ v případě nebezpečí, „zákon o havarijním plánování“ – (prezentoval p. Agulár, později doplněn i spojení na přednášejícího), např. zástupkyně ŘHZS avizovala osobní účast sdělit tyto informace na některé RK počátkem roku 2015 – spojení sledují: pí. prez. a p. Agulár
  • p. Vlastimil Škanta – na téma: „Motorové vozíky“
  • Téma:  „nový zákon č. 170/2014 sb., ve znění zákona č. 201/2010 Sb.“ – Ing. Jan Buček
  • Ing. Miroslav Radouš – „BOZP při práci s motorovou pilou“, s „křovinořezem“

 

Pozn.: zřejmě se přihlásí i další členové naší Komory s vlastním odborným příspěvkem pro ostatní zájemce. Svoje téma můžete sdělit na adresu v záhlaví.

 

Z uvedených nabídek vyplývá, že naše Komora má dostatek vlastních lektorů, kteří mohou provést zcela konkrétně zaměřenou přednášku a navíc zcela zasvěceně čerpat ze znalostí své každodenní praxe v terénu.

 

 • pozor na úpravu a používání „kulatého razítka“ – používají ho BT, požární technici, soudní znalci apod., (pokud k razítku nemají souhlas od příslušného státního orgánu, pak nesmí být v otisku razítka státní znak ČR; jinak se doporučuje obdélníkový tvar razítka.
 • na prezentaci k „Provozně dopravnímu řádu“ prezentovanému p. Vlastimilem Škantou, na portálu naší Komory jsme obdrželi i písemná poděkování.

 

2.   Diskuse

      Ing. Typlt

 • informoval o „zakonzervování“ vyhlášky č. 77/1965 býv. ministerstva stavebnictví, která se zřejmě příští rok dožije 50 let od  svého zveřejnění, a to beze změny. Zatím co ve SR již dávno vyřešili tuto změnu, naši legislativci si dávají načas. Pokud ztratí např. strojník stavebního stroje průkaz, vystaví mu ho dva penzisté, pracující na smlouvu. Registr strojníků stavebních strojů by přece měl spadat do kompetence MV ČR, jako je tomu u řidičů.
 • profese „předák – povrch“ není nikde zakotvena v žádném předpisu – pouze Zákoník práce v § 11 a 124 se zmiňuje všeobecně o této pozici. Zatím co báňské předpisy mají v § 10 vyhl. ČBÚ dlouhodobě zakotvenu pozici „předák – podzemí“, dokonce doplněnou o vyhl. ČBÚ č. 265/2012 Sb. = 4 kratičké body popisu této pozice by stačilo překlopit do „předáka – povrch“ a nemuselo by se nic vymýšlet a několik let přešlapovat na místě.
 • obdobná situace je i s obsahem „Technologického postupu“, který je popsán v bývalém § 4 vyhl. č. 324/1990 Sb., která už byla před léty zrušena, ale tento pojem bohužel nebyl převeden do platné legislativy, přitom se jedná o základní „kuchařku pro stavebnictví“.

 

Přítomní členové RK odsouhlasili:

Termíny konání porad včetně ČS v roce 2015, a to: 22. 1., 19. 2., 26. 3., 23. 4. = setkání členů v ZŠ U Vršovického nádraží, 21. 5., 25. 6., 20. 8., 24. 9., 22. 10. – setkání členů v ZŠ U Vršovického nádraží, 26.11.2015. Na základě těchto schválených termínů bude vypracován „Rámcový plán práce Komory BOZP a PO ČR.

Odpovídá:  Ing. Typlt                                                                                             T:  do 21. 1. 2015

 

3.   V závěru RK Ing. Typlt poděkoval všem účastníkům za aktivní přístup během celého roku a popřál všem

      příjemné prožití svátků vánočních a pohodu i v rodinách po celý rok 2015.

 

4.   Příští schůzka Rady komory se bude konat 22. ledna 2015 od 10. hodin v sídle CIVOP

      Na této schůzce obdržíte „Rámcový plán Komory BOZP a PO ČR“.

 

 

Zapsal: Ing. Typlt

 

Příloha:

č. 1 – Prezenční listina (0,5 MB)