RK ze dne 19.2.2015

Zápis

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 19. února 2015 v zasedací místnosti sídla CIVOP s.r.o. na adrese: Hajní 1367, 198 00 Praha 9, telefonní spojení: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.k leinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na komoru: www.komora-bozp-po.cz jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723. Kontakt na portál Komory: Ing. Jiří Typlt, st., m = 602 233 969; e-m= typlt@ metrostav.cz. Kontakt na správce portálu: admin@komora-bozp-po.cz.

 

Přítomni:        PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, Ing. Karel Růžička, Ing. Miroslav Radouš, p. Miloslav

                     Agulár, Ing. Jan Buček, Ing. Hynek Baran, Dr. Miroslav Šilar, p. Vlastimil Škanta, Ing. Jiří Prskavec

Omluveni:      p. Jaroslav Bek, pí Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolka, Ing. Jarmila Horníčková, p. Bedřich

                     Walter, a další

 

1.  PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.

 

Paní prezidentka po přivítání účastníků dále uvedla:

 • v letošním roce budou pokračovat odborné přednášky o náplni práce techniků BOZP a PO a dalších specialistů z terénu, které se ukázaly být přínosem k celoživotnímu vzdělávání členské základny. Účastníkům odborných školení budou i v roce 2015 vystavována „Osvědčení o absolvování odborných školení“; obdobně jako je tomu zvykem ve vyspělých státech, kde např. kontrolní orgán (ve Švédsku, Finsku, Holandsku, Anglii, atd.), kontroluje nejen pracoviště, ale i jejího vedoucího, zda se pravidelně sebevzdělává a má o tom doklad.
 • současně zmínila potřebu kontroly placení členských příspěvků Komory BOZP a PO ČR a pojištění fyzických i právnických osob, které sleduje.

 

2.   Ing. Jiří Typlt, st.

 • po domluvě s pí prezidentkou bude dokončena evidence členské základny za účelem ověření plateb členských příspěvků, pojištění – zkompletování plateb kash + přes účetní konto u pí Krupičkové, mzdové účetní – výsledek bude zveřejněn společně s Kodexem na webu Komory na   admin@komora-bozp-po.cz .
 • požádal  lektory z řad členů Komory BOZP a Po ČR, aby byli připraveni na případné odborné vystoupení – přihlásili se: např. Ing. Radouš – „motorové pily a křovinořezy“; Ing. Jarmila Horníčková – „tlaková zařízení“, a další, kteří mohou předat zkušenosti ze své specializace a praxe z terénu

 

3.   p. Miloslav Agulár

 • zmínil nabídku přednášek: „SÚ Radiační ochrany“ – možnost prezentace – k „radonu“, k  „řešení havarijních situaci“, k „terorismu“, apod.
 • dále uvedl možnost spolupráce s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, zejména k osvětě u látek: žíravých, karcinogenních, toxických – k bezpečnostním listům – novela, „R-věty“, „Havarijní scénář“. V praxi si na to musí dát pozor např. uklízečky – SAVO, chlornan sodný, apod“.

 

4.   Ing. Hynek Baran

 • upozornil na stávající situaci v regionální Komoře, kde zůstal prakticky sám a má proto zájem o převod ke Komoře BOZP a PO ČR se sídlem v Praze; a to včetně malého obnosu v pokladně; cca 2 500 Kč. Pí prez. vzala tuto změnu na vědomí s tím, že se vyřeší i organizační změna.
 • přihlásil se, že také je schopen připravit přednášku na téma „kamenické práce“.

 

5.   p. Vlastimil Škanta

 • doporučil, aby v příloze tohoto zápisu byl jeho příspěvek k „motorovým vozíkům“ – viz Příloha č. 2 tohoto zápisu.
 • dál uvedl příklad PÚ, ke kterému došlo na schodišti budovy, kterou obývalo více firem – důležití je vždy před zahájení prací mít pokrytou nájemní smlouvu pro kanceláře.
 • upozornil na smlouvu o dílo č. 1746 zákona č. 89/2012 Sb. pro BT; pozor nejedná se o příkazní smlouvu.

 

6.  Různé

 1. Členové Komory BOZP a PO ČR, kteří nahlásili svoji e-mail. adresu obdrželi el. poštou nebo osobně Rámcový plán schůze Komory BOZP a PO ČR v roce 2015, odsouhlasený na prosincové RK, který je zveřejněn na portálu naší Komory na Internetu. Poznamenejte si termíny konání porad včetně ČS v roce 2015, a to: 22.1., 19.2., 26.3., 23.4. = setkání členů v ZŠ U Vršovického nádraží, 21.5., 25.6., (v 07/2015 – se nekoná), 20.8., 24.9., 22.10. – setkání členů v ZŠ U Vršovického nádraží, 26.11. a 10.12.2015.
 2. Účastníci odsouhlasili výjezd pí prezidentky do Lucemburska, na jednání pracovní skupiny BOZP při EU na únor 2015. O výsledku jednání podá pí prez. následně zprávu na RK.

 

7.   Závěry

 1. Dokončit adresář členů Komory BOZP a PO ČR včetně přehledu o placení členských příspěvků a doplněním údajů o odborných specializacích a zejména spojení na každého člena – (mobil, e-mail, atd.); toto lze splnit pouze za spolupráce členské základny. Dále soustředit odborně způsobilé techniky a specialisty, schopné přednést při vhodné příležitosti zajímavý příspěvek (20 – 30 minut) z oboru, který z terénní praxe ovládají a mohou jím obohatit ostatní členy – „pověšením“ na portál Komory.

Odpovídají: Ing. Typlt, st.+ ml.

 1. Připravit pojištění právnických a fyzických osob pro rok 2015.

Odpovídá:  Ing. Kleinová, CSc.

 1. Informace z jednání na MPSV a dalších institucích – (Vládní výbory, apod.) a s jejich zásadními body poté seznamovat členy Komory BOZP a O ČR.

Odpovídají:  p. Jaroslav Bek, pí prezidentka a další delegáti

 

8.   Příští schůzka Rady komory se bude konat 26. března 2015 od 10. hodin v sídle CIVOP

 

Zapsal:  Ing. Typlt

 

Přílohy:

č. 1 - Prezenční listina

č. 2 - Motorové vozíky - vzor, p. Vlastimil Škanta