Příloha č. 2

(Vzor, který je možné doplnit podle místních podmínek firmy)

 

 

DOPRAVNĚPROVOZNÍ ŘÁD MOTOROVÝCH VOZÍKŮ

 

 

Ve společnosti

.....

doplnit adresu firmy ...........................

 

1.  Úvodní ustanovení:

Tento dopravně provozní řád je součástí Místního provozního bezpečnostního předpisu a řídí se jím provoz všech motorových vozíků.

 

2.  Organizační ustanovení:

A. Osoba odpovědná za technický stav a provoz motorových vozíků:

Osoba odpovědná za technický stav a provoz motorových vysokozdvižných vozíků se určuje písemně. Tato osoba zajišťuje a kontroluje dodržování lhůt prohlídek, kontrol a oprav těchto prostředků. Má právo kontroly na dodržování ustanovení tohoto řádu a kontroly, zda určený zaměstnanec splňuje podmínky oprávněného řidiče.

Osoba odpovědná za toto ustanovení je AB – vedoucí xy.

 

B. Uživatel motorových vozíků:

Uživatel motorového vysokozdvižného vozíku je vedoucí xy.

Vykonává dohled nad činností řidičů motorových vysokozdvižných vozíků a odpovídá za technický stav a provoz těchto vozíků.

Vedoucí xy zajišťuje kvalifikaci řidičů motorových vozíků.

Řidiči nákladní dopravy, kteří používají motorové vozíky jiných firem, musí mít oprávnění k řízení těchto vozíků.

 

C. Oprávněný řidič motorového vozíku:

Oprávněným řidičem motorového vozíku je osoba, která splňuje podmínky pro řízení tohoto zařízení tj. platné oprávnění – řidičský průkaz pro daný typ motorového vozidla podle celkové hmotnosti, řidičský průkaz pro řízení vysokozdvižného motorového vozíku, zdravotní způsobilost k řízení motorového vozíku, pověření pro manipulaci a obsluhu od zaměstnavatele pro daný typ vozíku.

Řidiči, kteří používají elektrické motorové nízkozdvižné vozíky, musí mít platné oprávnění pro řízení tohoto vozíku.

 

D. Osoba oprávněná k údržbě motorového vozíku:

Opravu a údržbu motorového vysokozdvižného vozíku může provádět pouze osoba, která je vyučená v opravárenském oboru – automechanik – a je prokazatelně seznámena s návodem k obsluze a údržbě motorových vozíků, které opravuje.

Opravy, údržba a technické kontroly mohou být zajišťována dodavatelským způsobem.

 

E. Evidence řidičů a evidence motorových vozíků:

Evidence řidičů je vedena u vedoucího xy. Zde se sleduje platnost oprávnění pro jednotlivé řidiče motorových vozíků.

Evidence motorových vysokozdvižných vozíků je vedena na evidenčním listu vozíku, kam se zaznamenává i technický stav motorových vysokozdvižných vozíků. Podle této evidence se zajišťují jednotlivé technické kontroly.

Evidence motorových vozíků jiných firem používaných při vykládce a nakládce zboží není vedena u oprávněných majitelů vysokozdvižných vozíků.

 

F. Školení:

a) základní – musí absolvovat všichni zaměstnanci, kteří budou řídit motorové vozíky.

b) opakované – provádí se 1x ročně pro zaměstnance, kteří řídí motorové vozíky.

 

3.  Údržba:

 

A. Technické kontroly a opravy:

Technické podmínky provádění oprav a údržby dodává výrobce společně s motorovým vozíkem.

 

B. Zajištění spolehlivého provozu:

K zajištění spolehlivého technického stavu motorových vozíků a bezpečnosti jejich provozu musí být prováděny následující kontroly a opravy:

  • kontrola před zahájením provozu (motorového a hydraulického oleje vozíku, doplnění pohonných hmot, upevnění a zajištění zdvihacího zařízení, stav pneumatik, zajištění místa řidiče, kontrola úniku ropných produktů používaných v motorovém vozíku)
  • provozní bezpečnost (odstranění vzniklých závad pro bezpečnou manipulaci s vozíkem, zajištění zvedacího zařízení a převážejícího materiálu, dodržování pravidel jízdy na komunikacích a v prostorách, kde se manipulace s materiálem provádí, zákaz převozu osob na zvedacím zařízení nebo přepravovaném materiálu)
  • kontrola stavu a funkčnost zvedacího zařízení
  • pravidelné kontroly dle návodu výrobce motorového vozíku
  • pravidelné technické kontroly 1x za 12 měsíců

O opravách a prohlídkách motorových vozíků musí být vedeny záznamy v evidenčním listu každého motorového vozíku.

Za provádění pravidelných technických prohlídek a údržby odpovídá zaměstnanec, který je odpovědný za technický stav motorových vozíků (uvedený v bodě 2. A.).

Uživatel je povinen přistavovat motorový vozík k technické kontrole řádně očištěný.

 

4.  Provoz pojízdných zařízení a dopravní cesty:

 

A. Způsob jízdy dopravní cesty:

Na všech komunikacích společnosti (firmy), se všemi pojízdnými zařízeními, se jezdí podle pravidel silničního provozu a podle požadavků uvedených v místním provozním bezpečnostním předpisu.

Při zajíždění do prostor dílen je nutno dbát zvýšené opatrnosti při jízdě v zúženém prostoru a na pohyb osob, které se na daném pracovišti vyskytují.

Při používání motorových vozíků při vykládce a nakládce zboží u jiných firem jsou řidiči povinni dbát své bezpečnosti (volný manipulační prostor ze strany obsluhy a po bocích přepravovaného zboží, opatrný přesun odebíraného a manipulovaného zboží, celistvost a uložení přepravovaných palet se zbožím apod.), jakož i na bezpečnost svých spolupracovníků a ostatních osob pohybujících se na pracovištích, kde se zboží přepravuje. Řidiči musí mít bezpečně zajištěny sjezdy a vjezdy z ložných ploch vozidel na vykládací plochy.

Veškerý provoz motorových vozíků se provádí po předem určených komunikacích.

 

B. Zahájení provozu motorových vozíků:

Při provozu motorových vozíků jsou řidiči povinni dodržovat:

  • kontrola před zahájením provozu (motorového a hydraulického oleje vozíku, doplnění pohonných hmot, upevnění a zajištění zdvihacího zařízení, stav pneumatik, zajištění místa řidiče, kontrola úniku ropných produktů používaných v motorovém vozíku)
  • provozní bezpečnost (odstranění vzniklých závad pro bezpečnou manipulaci s vozíkem, zajištění zvedacího zařízení a převážejícího materiálu, dodržování pravidel jízdy na komunikacích a v prostorách, kde se manipulace s materiálem provádí, zákaz převozu osob na zvedacím zařízení nebo přepravovaném materiálu)
  • kontrola stavu a funkčnost zvedacího zařízení

Celá kontrolní činnost musí být prováděna v souladu původní dokumentací výrobce příslušného motorového vozíku.

 

C. Přerušení provozu motorových vozíků:

Vznikne-li na motorovém vozíku závada, která ohrožuje bezpečnost nebo spolehlivost provozu, musí být ihned práce s vozíkem zastavena. Další zahájení provozu může být započato až po odstranění zjištěných závad.

Při přerušení jízdy motorovým vozíkem, pokud se řidič od vozíku vzdálí, nesmí zůstat klíč ve spínací skříňce a motorový vozík musí být zabezpečen proti pohybu.

 

D. Ukončení provozu motorových vozíků:

Po ukončení provozu musí být motorový vozík zaparkován na určeném místě stanovené vedoucím provozu VZV.

Zaparkovaný motorový vozík musí být zajištěn proti pohybu a proti zneužití jinou osobou (zabržděn, vytáhnut klíček ze spínací skříňky a uložen na určeném místě).

Při ukončení provozu motorového vozíku u jiných firem předá řidič vozík tomu, kdo mu jej zapůjčil.

 

5.  Pořizování nových motorových vozíků:

 

Při pořizování nových motorových vozíků musí být splněny podmínky, dané pro provoz, které jsou stanoveny prováděcími platnými předpisy pro motorové vozíky.

Při provádění servisních oprav je nutno dbát toho, aby byly splněny technické požadavky na výrobek ve smyslu zákona 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a odpovídaly tak požadavkům bezpečného používání pro daný provoz, s ohledem na rizika na pracovištích, kde bude používám, i stanoveným požadavkům dalších platných právních předpisů

 

Dopravně provozní řád motorových vozíků vypracoval v lednu 20..  ABC – OZO v BOZP.

 

Dopravně provozní řád motorových vozíků schválil jednatel (ředitel, majitel) společnosti (firmy) v únoru 20..  ABC.