Rada Komory ze dne 20.11.2014

Z á p i s

 

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 20. listopadu 2014 v zasedací místnosti sídla CIVOP s.r.o. na adrese: Hajní 1367, 198 00 Praha 9, telefonní spojení: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinov a@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civ op@civop.cz; spojení na komoru: www.kom ora-bozp-po.cz jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723.

Pro vaše info, pokud máte zájem vložit nějaké novinky na portál Komory BOZP a PO ČR – adresy:

www.kom ora-bozp-po.cz/pravni-predpisy/a2014/ adresujte na admin@ komora-bozp-po.cz

 

Přítomni:       PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, p. Miloslav  Agulár, Ing. Jiří Prskavec,

                    Ing. Jan Buček, Ing. Hynek Baran,  p. Vlastimil Škanta

Omluveni:      Ing. Karel Růžička, p. Jaroslav Bek, pí Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolka,

                    Ing. Miroslav Radouš, p. Bedřich Walter a další – (byla jim rozeslána příloha č. 1

                    k vyplnění připomínek; účastníci RK obdrželi tento materiál na místě)

 

1.   PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.

Po přivítání účastníků informovala o aktuálních záležitostech spojených s naší Komorou BOZP a PO ČR, konkrétně:

 • Informovala o návrhu: Roční program kontrolních akcí SÚIP na rok 2015. Obdržela poštou 20.11.2014 s tím, aby do 1.12.2014 byly zaslány připomínky. Vaše případné připomínky zašlete na adresu: typlt@metrostav.cz abychom je mohli s pí prez. zpracovat a 1.12.2014 odeslat na SÚIP; předem děkujeme. Následně je odešleme na SÚIP, e-m = eva.otah alova@suip.cz; pavla. cervena@suip.czsekretariát Mgr. Ing. Rudolfa Hahna, GI SÚIP. Jedná se o návrh, tzn., až nabude účinnosti – pověsíme to na portál naší Komory.
 • RK obdržela smlouvu od firmy Extéria, s.r.o. o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP v rozsahu:pí Kateřinou „Viččolovou“ (nečitelné příjmení), m = 607 094 835 Bezpečnost práce a požární ochrana IČ: 02565366,  DIČ: CZ02565366 zapsána v OR u KS v Ostravě, spisová značka C 51812, se sídlem Hradní 27/37, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, na základě plné moci zastoupená pí Kateřinou Viččolovou (příjmení nečitelné), zaměstnancem společnosti, e-m = exteria@ exteria.cz, sekretariát 601 325 023, www. exteria.cz, pobočky Ostrava – Olomouc – Opava – Zlín.

       Důvody zájmu Komory BOZP a PO ČR:

 • tato firma používá logo naší Komory, aniž by byla členem
 • naše Komora obdržela již dvě stížnosti na neadekvátní jednání firmy a předražení, za neobjednanou kontrolu vůči zákazníkovi
 • pí prez. a Ing. Buček se touto kauzou zabývali a poslali na její adresu písemnou stížnost (bez odpovědi)

Na základě uvedeného žádáme členy RK, aby se k této záležitosti vyjádřili el. poštou – zaujetí odpovídajícího stanoviska – smlouva – viz příloha 1.

 

2.   Ing. Jan Buček

Znovu připomněl NV č. 170/2014 Sb., kterým se mění NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, které nabude účinnosti od 1. ledna 2015 – seznamte se s obsahem: změny jsou v kódech zranění, zranění části těla, doručovací adresa, atd.

 

3.   p. Miloslav Agulár

 • informoval o 25. výročí „Sdružení podnikatelů“, jehož byl i zakládajícím členem – setkání se uskuteční  dne 16. ledna 2015 v objektu Družba na Václavském náměstí, 4. patro, od 13 hodin. Zúčastní se zřejmě i Ing. Jarmila Horníčková, členka RK.
 • připomněl zlepšení povědomosti u obyvatelstva po zrušení Civilní obrany, kterou by právě program SÚRO (Radiační ochrany) formou šíření informací: nejprve vyplněním konkrétního dotazníku  a dále např. seznamování občanů se signály, s havarijním plánováním v případě nenadálých situaci, povědomost o Evakuačních plánech – např. co dělat v případě blackoutu, výbuchu, povodně, terorismu  apod.

       Výsledkem, se kterým účastníci RK souhlasili, by mohlo být pozvání lektora ze SÚRO nebo ze SÚJE. Kontakt

       na sekretariát: 226 518 101.

 

4.   Ing. Jiří Typlt

 • připomněl zprovoznění portálu naší Komory, a tím i zviditelnění bezpečnostních techniků, požárních specialistů, koordinátorů apod., zejména těch, kteří již souhlasili s předáním e-mailových adres na portálu Komory BOZP a PO ČR. V příloze ze schůzky členské základny v ZŠ U Vršovického nádraží byla zveřejněna i příloha s e-mailovými adresami (pokud jste  při čtení zjistili nějaké nepřesnosti, tak se ozvěte tel. nebo el. poštou, ale zejména bychom potřebovali vyplněné osobní údaje z přílohy č. 2 zápisu ze dne 23.10.2014, abychom mohli prezentovat Vaší odbornost a spojení na Vás např. pro firmu se sídlem ve Vašem regionu.
 • MPSV předalo Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. … do připomínkového řízení – návrh nabude účinnosti 1. července 2015, takže o jeho definitivním paragrafovém znění budete včas informováni.
 • Upozornil na dlouhodobě neřešené problémy v pracovně právních předpisech, a to:
 • profese „předák – povrch“ není nikde zakotvena v žádném předpisu – pouze Zákoník práce v § 11 a 124 se zmiňuje všeobecně o této pozici. Zatím co báňské předpisy mají v § 10 vyhl. ČBÚ dlouhodobě zakotvenu pozici „předák – podzemí“, dokonce doplněnou o vyhl. ČBÚ č. 265/2012 Sb. = 4 kratičké body popisu této pozice by stačilo překlopit do „předáka – povrch“ a nemuselo by se nic vymýšlet a několik let přešlapovat na místě.
 • obdobná situace je i s obsahem „Technologického postupu“, který je popsán v bývalé vyhl. č. 324/1990 Sb., která už byla před léty zrušena, ale tento pojem bohužel nebyl převeden do platné legislativy, přitom se jedná o základní „kuchařku pro stavebnictví“.
 • dalším problémem je vyhláška MSv č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh pracovních strojů. Ve SR již byl několikrát aktualizována, V ČR se v roce 2015 dočkáme jejího 30. výročí  „legislativního přehlížení“.

 

5.   Poděkování za informace z legislativy patří:  Ing. Bučkovi i p. Vlastimilu Škantovi.

 

6.   Různé

Komora BOZP a PO ČR byla k 1. lednu 2014 převedena Městským soudem Praha do spolkového rejstříku. Čekáme již pouze na Rozhodnutí Městského osudu v Praze o zápisu Komory BOZP a PO ČR do spolkového rejstříku; z naší strany byla splněna pro Městský soud v Praze veškerá požadovaná kritéria. Jakmile obdržíme předmětné rozhodnutí, bude prezentováno naportálu naší Komory.

 

7.   Příští schůzka členů Komory BOZP a PO ČR se koná 11. prosince 2014 (čt)  v sídle CIVOP

Poznamenejte si další termíny schůzek RK a setkání členské základny v roce 2015 = 22.1.2015 a další termíny obdržíte po schválení „Plánu práce Komory BOZP a PO na rok 2015“, po jeho odsouhlasení RK dne 11. 12. 2014.

 

Zapsal:  Ing. Typlt

 

Přílohy:

č. 1  -  Roční program kontrolních akcí SÚIP na rok 2015

č. 2  -  Smlouva o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP – Extéria, s.r.o.

č. 3  -  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. – materiál do meziresortního připomínkového řízení