RK ze dne 21.5.2015

Zápis

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 21. května 2015 od 10. hodin v zasedací místnosti sídla CIVOP s.r.o. na adrese: Hajní 1367, 198 00 Praha 9, telefonní spojení: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na Komoru: www.komora-bozp-po.cz jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723. Kontakt na portál Komory: Ing. Jiří Typlt, st., m = 602 233 969; e-m= typlt@metrostav.cz. Kontakt na správce portálu: admin@komora-bozp-po.cz.

 

Přítomni:       PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, Ing. Jan Buček, Ing. Miroslav Radouš, p. Miloslav

                     Agulár, Ing. Hynek Baran, Ing. Jiří Prskavec, Ing. Jarmila Horníčková, Ing. Karel Růžička,

                     p. Vlastimil Škanta, p. Jaroslav Bek

Omluveni:     pí Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolka, p. Bedřich Walter,a další

 

1.  PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.

 • po přivítání účastníků promítli spolu s pí as. Katkou Dvořáčkovou aktualizovaný Adresář členské základny Komory BOZP a PO ČR platících členů naší Komory v roce 2015. Jedná se celkem o 106 aktivních platících členů (1 000 Kč/jednotlivec a 1 500 Kč/firma, z toho 59 pojištěných od základu 2 850,- Kč). Jmenovitý seznam platících členů – viz Příl oha č. 1 tohoto zápisu. Zaplacení členského příspěvku / pojištění se toleruje do 30. 4. běžného roku; jinak bude člen(ka) z adresáře vyřazen. Komora BOZP a PO ČR je otevřenou společností, která nabízí členství OSVČ i podnikatelům, kteří mají zájem a chtějí se podílet na jejím dalším zejména odborném rozvoji.
 • z následné diskuse k zajištění větší účasti a aktivitě členů vyplynulo doporučení, aby se v průběhu roku mimo ČS na jaře a na podzim konaly ještě 2 semináře se zaměřením na celoživotní vzdělávání členů a majitelů firem, a to tak jako je to obvyklé ve vyspělých státech EU. RK proto vyzývá ostatní členy, aby buď sami nahlásili vhodná odborná témata nebo doporučili odborně způsobilé osobnosti, které by svojí přednáškou mohli oslovit a obohatit v tomto směru členskou základnu. Osvědčení pro účastníky odborných přednášek bude pí prezidentka podepisovat i nadále, jako doklad pro následnou kontrolu.
 • každá z následujících odborných přednášek bude i přílohou zápisu z ČS nebo ze semináře. Osvědčili se již přednášky:

Připravujeme přednášky:

 • Ing. Miroslava Radouše – na téma: „Motorové pily“ a „Křovinořezy“
 • Ing. Jarmily Horníčkové – na téma: „Tlakové nádoby a plyn“
 • Ing. Ivany Fojtíkové, SÚRO – nabízí téma: „Radon“
 • a další

RK má zájem na využití přednášejících z řad odborníků z členské základny, ale pokud máte někdo vhodný typ na přínosnou přednášku a lektora – nahlaste je.

 • důležitá informace: příští RK se koná o týden dříve, a to: 18. června 2015 (čt) od 10. hodin v sídle CIVOP; poznamenejte si změnu do svých diářů.
 • pí prezidentka předala ještě podklady k jednání Hospodářské komory ČR na řádné zasedání XXVII. Sněmu HK ČR, které se bude konat ve čtvrtek 28. května 2015 od 10. hodin v TOP Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4, jehož se za RK zúčastní delegáti Ing. Jiří Typlt a p. Miloslav Agulár; s jejich účastí vyslovila RK souhlas. Důležitou součástí předložených podkladů jsou STANOVY KOMORY BOZP a PO ČR platné od 28. 6. 2010 – při respektování registrace naší Komory jako spolku od 1. ledna 2014 viz Příloha č. 2.

 

2.  Pan Jaroslav Bek

 • omluvil svojí cca půlroční nepřítomnost v RK tím, že v dtto čtvrtky byl určen jako expert BOZP v komisi PRE zabývající se „závodní lékařskou péčí“ s dosahem na ministerstvo zdravotnictví, SZÚ a další instituce.
 • zmínil se o projektu  „Zdraví  2020“ od hl. hygienika MUDr. Valenty. Všeobecně shrnul témata, která komise během cca půl roku připravovala, z nichž řada je již před závěrečným schválením. Současně přislíbil, že po jejich schválení podá informace i na RK.

 

3.  Ing. Jan Buček

 • seznámil RK se stížnostmi na firmu Exteria, která je členem komory BOZP a PO ČR:

„Na Radu komory došla stížnost firmy B.H. na firmu Exteria, která byla předána Ing. Bučkovi k přešetření. V současné době se ověřuje oprávněnost této stížnosti. Předběžně lze konstatovat, že stížnost může být oprávněná. Jedná se zejména o dodržování Etického kodexu Komory.“

 

4.  Různé

 • Rada Komory BOZP a PO se dohodla, že ke zlepšení informovanosti členské základny se budou konat v běžném roce – mimo dvou členských schůzí (jaro a podzim), ještě dva odborné semináře, vedené odborně způsobilými lektory z řad členů naší Komory, popř. domluvenými odborníky ze státních a jiných orgánů, kteří jsou schopni obohatit vědomosti členské základny v rámci celoživotního vzdělávání.

 

5.  Další schůzka RK se koná 18. června 2015 od 10. hodin v sídlo CIVOP!

 

Zapsal:  Ing. Typlt

 

Přílohy:

č. 1 – Seznam platících členů Komory BOZP a PO ČR

č. 2 – Pozvánka na řádné zasedání XXVII. sněmu Hospodářské komory ČR (28.5.2015) + Stanovy Komory BOZP a PO ČR