RK ze dne 22.1.2015

Zápis

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 22. ledna 2015 v zasedací místnosti sídla CIVOP s.r.o. na adrese: Hajní 1367, 198 00 Praha 9, telefonní spojení: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@ci vop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na komoru: www.komora-bozp-po.cz jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723. Kontakt na portál Komory: Ing. Jiří Typlt, st., m = 602 233 969; e-m= typlt@metrostav.cz. Kontakt na správce portálu: admin@komora-bozp-po.cz.

 

Přítomni:        PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, Ing. Miroslav Radouš, Ing. Jan Buček, Ing. Hynek Baran,

                      Dr. Miroslav Šilar, Ing. Jarmila Horníčková

Omluveni:      Ing. Karel  Růžička, Ing. Jiří Prskavec, p. Jaroslav Bek, pí Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolka,

                      p. Miloslav Agulár, p. Bedřich Walter, p. Vlastimil Kanta a další

 

1.  PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.

 

Paní prezidentka po přivítání účastníků na první schůzce RK popřála všem členům Komory BOZP a PO ČR pevné zdraví s tím, že se těší na další plodnou spolupráci v roce 2015 a dále uvedla:

 • v letošním roce budou pokračovat odborné přednášky o náplni práce techniků BOZP a PO a dalších specialistů z terénu, které se ukázaly být přínosem k celoživotnímu vzdělávání členské základny. Absolventům odborných školení budou i v roce 2015 vystavována „Osvědčení o absolvování odborných školení“; obdobně jako je tomu zvykem ve vyspělých státech, kde např. kontrolní orgán (ve Švédsku, Finsku, Holandsku, Anglii atd.), kontroluje nejen pracoviště, ale i jejího vedoucího, zda se pravidelně sebevzdělává a má o tom doklad.
 • současně zmínila potřebu důsledné kontroly placení členských příspěvků Komory BOZP a PO ČR a pojištění fyzických i právnických osob, a to nejdéle ve čtvrtletním intervalu.
 • členové, kteří nezaplatili členské příspěvky nebo pojištění, budou dle Rozhodnutí Rady Komory BOZP a PO ČR osloveni se začátkem února dopisem dle aktuálního přehledu dlužníků vzniklého k lednu 2015. Předtím bude finalizována aktualizace kontaktů.

 

2.   Ing. Jiří Typlt, st.

 • na základě pokynu pí prez. probíhá v současné době evidence členů naší Komory s cílem ověření, kdo má a jak vyrovnán členský příspěvek – 2014, 2015. Zde upozorňuji, že je možnost zaplacení i bankovním převodem, a to na účet č. 51239011/0100, jako var. symbol člen uvede své datum narození bez teček (např. 26. března 1952 = 260352). Do zprávy pro příjemce je možné uvést účel platby (členský příspěvek, úhrada pojištění, atp.). Právnická osoba uvádí jako var. s. platné IČ. Výše čl. příspěvku zůstává nezměněna, tedy fyz. osoba = 1.000 Kč/rok, práv. osoba = 1.500 Kč/rok. Po zpracování adresáře a ověření, kdo z přihlášených členů má zaplacen členský příspěvek – bude provedeno vyškrtnutí. S tím souvisí i nové členské legitimace, u nichž je třeba opravit na zadní straně minimálně první dva (ze 6 bodů), protože Komora BOZP a PO ČR má od 1. ledna 2014 právní statut „spolek“ a s tím souvisí i nutnost změn ve Stanovách a dalších podkladech, než do jde k vytištění nových legitimací a k jejich předání pouze platícím členům.
 • byli osloveni členové Komory BOZP a PO ČR, kteří by byli schopni, např. na členské schůzi komory vystoupit s věcným příspěvkem na téma, které znají – stačí 20 - 30 minut. Vzorově to předvedl p. Vlastimil Škanta na téma „doprava“. Domnívám se, že v členské základně máme dostatek kvalifikovaných a odborně zdatných členů, kteří mohou svým příspěvkem obohatit ostatní členy. Na přednášky není potřeba vybírat vždy jen úředníky z ministerstev. Po zveřejnění tohoto zápisu na portálu Komory na Internetu – se přihlásí i další odborně způsobilí členové naší Komory; zprávy prosím pošlete el. poštou na e-m =   typlt@m etrostav.cz  
 • uvedl, že pokud se jedná o OIP pro hl. m. Prahu – k 31. 12. 2014 ukončili PP inspektoři p. Tomáš Hora – (Bezpečný podnik) a p. Antonín Bartoš – (elektrikář). Soutěž „Bezpečný podnik“ bude mít od ledna 2015 nyní na starosti Ing. Šalomoun. Náhradníci za odešlé předchozí dva inspektory, zatím nejsou. Na MPSV je od loňského roku vypsáno nabídkové řízení za JUDr. Dvořák – zatím se nikdo nepřihlásil. Obdobně není dosud jmenován vedoucí inspektor z OIP pro SM a Olomoucký kraj; zatím zastupuje Ing. Holinka.
 • pozor na úpravu a používání „kulatého razítka“ – používají ho BT, požární technici, soudní znalci apod., (pokud k razítku nemají souhlas od příslušného státního orgánu, pak nesmí být v otisku razítka státní znak ČR; jinak se doporučuje obdélníkový tvar razítka.
 • informoval o „zakonzervování“ vyhlášky č. 77/1965 býv. ministerstva stavebnictví, která se zřejmě letos dožije 50 let od  svého zveřejnění, a to beze změny. Zatím co ve SR již dávno vyřešili tuto změnu, naši legislativci si dávají načas. Pokud ztratí např. strojník stavebního stroje průkaz, vystaví mu ho dva penzisté, pracující na smlouvu. Registr strojníků stavebních strojů by přece měl spadat do kompetence MV ČR, jako je tomu u řidičů.
 • profese „předák – povrch“ není nikde zakotvena v žádném předpisu – pouze Zákoník práce v § 11 a 124 se zmiňuje všeobecně o této pozici. Zatím co báňské předpisy mají v § 10 vyhl. ČBÚ dlouhodobě zakotvenu pozici „předák – podzemí“, dokonce doplněnou o vyhl. ČBÚ č. 265/2012 Sb. = 4 kratičké body popisu této pozice by stačilo překlopit do „předáka – povrch“ a nemuselo by se nic vymýšlet a několik let přešlapovat na místě.
 • obdobná situace je i s obsahem „Technologického postupu“, který je popsán v bývalém § 4 vyhl. č. 324/1990 Sb., která už byla před léty zrušena, ale tento pojem bohužel nebyl převeden do platné legislativy, přitom se jedná o základní „kuchařku pro stavebnictví“.

 

3.   Ing. Jarmila Horníčková

 • informovala o zasedání podnikatelů, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v zas. m. na Václavském nám., kde byl přítomen i p. ministr Babiš. Na zasedání např. padla problematika rušení s.r.o. za 1 Kč (ukázalo se, že někdo si zřídí s.r.o. a obratem to zruší – a exekuce pak řeší daňové úniky). Zmínka na zasedání byla i o „superúředníkovi“.
 • přihlásila se k zajištění přednášky na téma: „Tlaková a plynová zařízení“.

 

4.   Ing. Miroslav Radouš

 • informoval o budování tzv. bodů záchrany (rescue point) v rámci traumatologických plánů. Dříve to byl tzv. traumatologický bod, nebo také „stanoviště“. Jedná se o místa ve volné přírodě, označená tabulkou s kódem umožňujícím lokalizaci v případech ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadující provedení záchranných prací. Mají být jako v minulosti provázané s operátory složek integrovaného záchranného systému nebo na geografický informační systém HZS ČR. Jedná se tedy o systém ve volné krajině i v lese a bude se týkat NP, majitelů lesů a zemědělců.
 • přihlásil se k přednášce na téma: „motorové pily“ a „křovinořezy“.

 

5.   Ing. Jan Buček

 • hlásí se v informaci na téma: „Ohrožení výbuchem“ včetně odkazů na platnou legislativu.

 

6.   Ing. Hynek Baran

 • uvedl, že bude schopen sdělit několik informací o nevšední práci „Kameníků“ a o pracích s tím souvisejících, které také spadají do sféry jeho kontrolní činnosti v lokalitě bydliště.

 

 7.  Různé

 1. Členové Komory BOZP a PO ČR, kteří nahlásili svoji e-mail. adresu obdrželi el. poštou nebo osobně Rámcový plán schůze Komory BOZP a PO ČR v roce 2015, odsouhlasený na prosincové RK, který bude zveřejněn na portálu naší Komory na Internetu. Poznamenejte si termíny konání porad včetně ČS v roce 2015, a to: 22.1., 19.2., 26.3., 23.4. = setkání členů v ZŠ U Vršovického nádraží, 21.5., 25.6., (v 07/2015 – se nekoná), 20.8., 24.9., 22.10. – setkání členů v ZŠ U Vršovického nádraží, 26.11. a 10.12.2015.
 2. Účastníci odsouhlasili výjezd pí prezidentky do Lucemburska, na jednání pracovní skupiny BOZP při EU na únor 2015. O výsledku jednání podá pí prez. následně zprávu na RK.

 

8.   Závěry

 1. Dokončit adresář členů Komory BOZP a PO ČR včetně přehledu o placení členských příspěvků a doplněním údajů o odborných specializacích a zejména spojení na každého člena – (mobil, e-mail, atd.); toto lze splnit pouze za spolupráce členské základny. Dále soustředit odborně způsobilé techniky a specialisty, schopné přednést při vhodné příležitosti zajímavý příspěvek (20 – 30 minut) z oboru, který z terénní praxe ovládají a mohou jím obohatit ostatní členy – „pověšením“ na portál Komory.

Odpovídají: Ing. Typlt, st.+ ml.

 1. Připravit pojištění právnických a fyzických osob pro rok 2015.

Odpovídá:  Ing. Kleinová, CSc.

 1. Informace z jednání na MPSV a dalších institucích – (Vládní výbory, apod.) a s jejich zásadními body poté seznamovat členy Komory BOZP a O ČR.

Odpovídají:  p. Jaroslav Bek, pí prezidentka a další delegáti

 

9.   Příští schůzka Rady komory se bude konat 19. února 2015 od 10. hodin v sídle CIVOP

 

Zapsal:  Ing. Typlt