RK ze dne 24.9.2015

Zápis

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 24. září 2015 od 10. hodin v zasedací místnosti nového sídla CIVOP s.r.o. v Praze 9 - Satalicích, K Lindě 700/3. Telefonní spojení zůstává v platnosti: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmi la.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na Komoru: www.komora-bozp-po.cz, kde jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723. Kontakt na portál Komory: Ing. Jiří Typlt, st., m = 602 233 969; e-m= typlt@metrostav.cz. Kontakt na správce portálu: admin@komora-bozp-po.cz.

 

Přítomni:        Ing. Jiří Typlt, Ing. Jan Buček, p. Jaroslav Bek, Ing. Jiří Prskavec, p. Miloslav Agulár,

                     p. Vlastimil Škanta, PhDr. Miroslav Šilar, Ing. Jarmila Horníčková

Omluveni:       PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Miroslav Radouš, p. Vladimír Weindold, Ing. Hynek Baran,

                     pí Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolka a další

 

1.  Paní Kateřina Dvořáčková, odbor. as v zastoupení úvodem omluvila pí prezidentku, která bude pracovně

     k dispozici až v listopadu 2015.

 

2.  Ing. Jiří Typlt, vedl jednání RK a po přivítání účastníků a omluvě nepřítomných sdělil program RK:

 1. Příprava ČS Komory BOZP a PO ČR dne 22. 10. 2015 od 10. hodin v  ZŠ U Vršovického nádraží
 2. Informace k aktuálním novinkám z legislativy ČR
 3. Projednání stížnosti pí Ireny Adensamové, předsedkyně Komory BOZP a PO Jihočeského kraje, adresovaného na Komoru BOZP PO ČR – viz dopis ze dne 23. 9. 2015 a následná doporučení
 4. Projednání náhradních témat a lektorů, pokud by se JUDr. Renata Letková nemohla z pracovních nebo jiných důvodů dostavit a pro vést přednášku na téma: „Změny v Zákoníku práce“
 5. Různé a závěr.

 

K bodu 2.1. – pozvánka na ČS 22. 10. 2015 bude zpracována a zveřejněna se 14denním předstihem i na portálu Komory BOZP a PO ČR (w  ww.komora-bozp-po.cz) a v el. podobě přeposlána Ing. Renátě Letkové, z ČMKOS, na e-m = letk o @atlas.cz

Odpovídají: pí Dvořáčková, Ing. Typlt

 

K bodu 2.2. – o novinkách v legislativě informoval p. Jaroslav Bek, zmínil zejména:

 • vyhlášku č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích, která nabývá účinnosti 1. 9. 2015 – viz příloha tohoto zápisu
 • dále uvedl z jednání RV podle MUDr. Sixtové, že k 1. 9. 2015 vyjde nová vyhláška, která nahradí býv. vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb.
 • vyšla vyhláška o používání marihuany, … ten, kdo ji použije nesmí řídit auto
 • další zajímavostí je, že na Slovensku od 1. 6. 2016 zvyšuje vláda SR zaměstnancům ve zdravotnictví platy o 2 000,- Kč. To by mohlo mít za následek odliv slovenského zdravotnického personálu z ČR do SR

 

K bodu 2.3.podání podnětu na společnost EXTÉRIA s.r.o., Ostrava

 • Komora BOZP a PO ČR obdržela dopis za dne 23. 9. 2015 od pí Ireny Adensamové, předsedkyně Komory BOZOP a PO Jihočeského kraje – podnět s žádostí na praktiky této firmy, které označila za neetické a nesolidní – dopis viz příloha č. 3, který bude odeslán na ŽÚ, SÚIP a právní oddělení HK ČR.
 • Jedná se již o třetí stížnost na činnost během cca dvou let na společnost EXTÉRIA s.r.o., se sídlem Hradní 27/37 Ostrava, kterou zastupují formou franchisové služby a na domluvených schůzkách nabízejí předraženou dokumentaci BOZP a PO.

 

Opatření:

 • jelikož tato firma vystupuje pod hlavičkou Komory BOZP a PO ČR, které je členem, ale svým jednáním poškozuje dobré jméno naší Komory – žádáme o nápravu.
 • RK na dnešním jednání také rozhodla, že bude zpracován dopis právním zástupcem Komory BOZP a PO ČR s přílohami stížností – a odeslán na: Živnostenský úřad, SÚIP v Opavě a na Právní oddělení Hospodářské komory
 • Současně RK doporučila ukončit členství společnosti EXTÉRIA s.r.o. v Komoře BOZP a PO ČR.

Odpovídají: právní zástupce Komory BOZP a PO ČR, pí Dvořáčková, p. Agulár

 

K bodu 2.4. – v případě nouze jsou připraveni náhradní lektoři:

 • Ing. Ivana Fojtíková, SÚRO, oddělení radonového průzkumu – téma „RADON“
 • Ing. Jarmila Horníčková, členka RK – téma „VTZ plynová a práce související“
 • Ing. Miroslav Radouš, člen RK – téma „Křovinořezy a motorové sekačky“
 • p. Vlastimil Škanta, člen RK – téma „Mezinárodní doprava – TIR“

 

K bodu 2.5. – Různé:

 • pí Dvořáčková s Ing. Typltem připravili přehledný adresář členů Komory BOZO a PO ČR. Jedná se o přehled platicích členů a pojištěnců.
 • dále bylo doporučeno, aby jako přednášející z oblasti požární ochrany byli požádáni lektoři z ŘHZS, např. pp. Kratochvíl nebo Hošek apod. pro jarní ČS naší Komory.
 • o novinky v platných předpisech a normách se pravidelně každý měsíc stará Ing. Jan Buček a o jejich zveřejnění na portálu Komory Ing. Jiří Typlt, ml.
 • RK vyzývá tímto ostatní své členy k větší aktivitě – podávání odborných informací z oblasti BOZP a PO, popř. souvisejících, o které bude mít zájem, po jejich zveřejnění i širší členská základna. Tyto informace směrujte na adresu Komory BOZP a PO ČR uvedené v záhlaví, popř. můžete osobně navštívit základnu CIVOP s.r.o. na adrese K Lindě 700/3, 190 15 Praha 9 – Satalice. Dopravní spojení:
 1. z Černého mostu = bus č. 202 (směr Letňany) – vystoupit ve stanici Dřevařská
 2. z Hloubětína = bus č. 186 směr Sportareál – vystoupit 8. stanici (pozor před závorami)
 3. z Hlavního nádraží vlakem – směr Satalice

 

3.  Závěr

    Příští setkání členů Komory BOZP a PO ČR se uskuteční dne 22. 10. 2015 od 10. hodin v budově

    ZŠ U Vršovického nádraží.

 

Zapsal: Ing. Typlt

 

Přílohy:

č. 1 – Prezenční listina

č. 2 – Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích, která nabývá účinnosti 1. 9. 2015