RK ze dne 26.11.2015

Zápis

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 26. listopadu 2015 od 10. hodin v zasedací místnosti nového sídla CIVOP s.r.o. v Praze 9 - Satalicích, K Lindě 700/3. Telefonní spojení zůstává v platnosti: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na Komoru: www.komora-bozp-po.cz, kde jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723. Kontakt na portál Komory: Ing. Jiří Typlt, st., m = 602 233 969; e-m= typlt@metrostav.cz. Kontakt na správce portálu: admin@komora-bozp-po.cz.

 

Přítomni:       Ing. Jiří Typlt, p. Miloslav Agulár, Dr. Miroslav Šilar, Ing. Jan Buček, Ing. Jiří Prskavec,

                    p. Zbyněk Walter, p. Zbyněk Walter, Ing. Jarmila Horníčková, p. Vladimír Weinhold

Omluveni:      pí Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolka a další

 

1. Úvodem přivítala účastníky pí Kateřina Dvořáčková, která omluvila přítomnost pí prezidentky PhDr. Lidmily Kleinové,

    CSc.

 

2. Dalšího řízení schůzky se ujal Ing. Jiří Typlt, viceprezident, který:

  1. předložil návrh Plánu práce Komory BOZP a PO ČR na rok 2016 a požádal účastníky o odsouhlasení předložených termínů schůzek, konkrétně se jedná o:  21. 1., 18. 2., 24. 3., 28. 4., 19. 5., 23. 6., 25. 8., 22. 9., 13. 10. (event. 20. 10.), 24. 11. a 8. 12. 2016. Definitivní potvrzení uvedených termínů bude na příští schůzce RK 10. 12. 2015. V souvislosti se zajištěním přednášejícího na ČS dne 28. 4. 2016 v aule ZŠ U Vršovického nádraží od 10. hodin se nabídl p. Weinhold, že osloví plk. Ing. Zdeňka Salátka z ŘHZS o seznámení členů se změnami v zákoně o požární ochraně, které jsou významné pro jejich práci v terénu. Současně zpětně potvrdí: zadané téma a přednášejícího. Přednáška bude přítomným členům sloužit k vystavení Osvědčení – v rámci celoživotního vzdělávání.

Pozn.:

Pí Dvořáčková přislíbila, že vybaví Osvědčení přítomných účastníkům z minulých setkání.

 

  1. pí Dvořáčková předložila odpovědi právníků na dopisy firmě EXTERIA, a to:
  • od Advokátní kanceláře Miketa a partneři, Jaklovecká 1249/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, ze dne 26. 11. 2015 a
  • od firmy EXTÉRIA s.r.o., Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, ze dne 26. 11. 2015 RK vyslovila – po konzultaci souhlas s jejich obsahem a doporučila jejich odeslání na uvedené adresy, s tím, že firma EXTÉRIA  s.r.o. používá logo Komory BOZP a PO ČR oprávněně, jako řádně platící člen.

 

  1. v souvislosti s dopisem p. Jaroslav Vnoučka, specialisty BOZP a PO, oddělení bezpečnostního managementu, bezpečnosti práce a požární ochrany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, m = 731 546 102, e-m = jardavnoucek@centrum.cz doporučila RK, aby pí Dvořáčková pozvala p. Vnoučka na příští RK, která se bude konat 10. 12. 2015 od 10. hodin.

Pozn.:

K požadavku bodu 2. jeho dotazu, že mu nebyl zaslán průkaz Komory BOZP a PO ČR bylo dohodnuto, aby členové, kteří souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na webu Komory byli uvedeni v adresáři s tím, že takto lze jednoduše ověřit identitu specialistů i pro širší veřejnost. Jedná o cca 110 platicích členů – zajistí pí Dvořáčková.

 

  1. p. Bedřich Walter, otec p. Zbyňka Waltera požádal RK o změnu jména na syna v seznamu členů RK – přítomní účastníci tuto změnu odsouhlasili; současně požádal o zaslání Osvědčení z minulých setkání – pí Dvořáčková přislíbila, že to vybaví.

 

  1. pí Dvořáčková ověří platnost stávajících Stanov Komory BOZP a PO ČR včetně Etického kodexu, zejména z titulu, zda nedošlo ke změnám např. v souvislosti s nových Občanským zákoníkem.

 

3. Různé, diskuse:

  1. Ing. Horníčková informovala o přednášce ke stavbám, které se zúčastnila v Brně. Dvoudenní odborná akce v Brně ve dnech 19. – 20. 11. 2015 pořádaná SÚIP a dalších institucí se zabývala především otázkou hlavního účastníka výstavby, a to zadavatele stavby, který nastavuje podmínky nejen pro výběr a činnost koordinátora BOZP na staveništi, ale pro celou bezpečnost práce na staveništi

 

  1. pí Dvořáčková zašle kopii odpovědi firmě EXTÉRIA s.r.o. a dalším nepřítomných členům RK, a tel. poštou, pí Adensamové a dalším

 

4. Příští schůzka RK se koná dne 10. prosince 2015 od 10. hodin – těšíme se na účast všech členů RK.

 

 Zapsal: Ing. Typlt