RK ze dne 26.3.2015

Zápis

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 26. března 2015 v zasedací místnosti sídla CIVOP s.r.o. na adrese: Hajní 1367, 198 00 Praha 9, telefonní spojení: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na Komoru: www.komora-bozp-po.cz jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723. Kontakt na portál Komory: Ing. Jiří Typlt, st., m = 602 233 969; e-m= typlt@metrostav.cz. Kontakt na správce portálu: admin@komora-bozp-po.cz.

 

Přítomni:        PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, Ing. Jan Buček, Ing. Miroslav Radouš, p. Miloslav

                     Agulár, Ing. Hynek Baran, Dr. Miroslav Šilar, Ing. Jiří Prskavec, Ing. Jarmila Horníčková

Omluveni:      Ing. Karel Růžička, p. Vlastimil Škanta, pí Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolka, p. Bedřich Walter,

                     p. Jaroslav Bek (dlouhodobě omluven)

 

1.  PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.

 

Prezidentka Komory BOZP a PO ČR po přivítání účastníků se po zahájení RK omluvila, protože musela na důležitou schůzku a předala podklady a úkoly, k projednání Ing. Typltovi, aby je projednal s účastníky; jednalo se konkrétně o:

 • Přípravu Pozvánky na schůzi členské základny dne 23. dubna 2015 v ZŠ U Vršovického nádraží, a to včetně zajištění přednášejících.
 1. p. Miroslav Agulár osloví lektora ze Státní ústav ochrany, se sídlem Bartoškova ul. Prah 4, který patří pod SÚJB a je zaměřen např. na radon, na různé typy havarijních situací, na únik chemikálií, ale i na rozbory masa, vody apod. – a zpětně potvrdí účast pí prezidentce
 2. Ing. Jarmila Horníčková, členka RK vystoupí na téma: „VTZ a plyn“ – svůj příspěvek předá v el. podobě, aby po skončení přednášky mohl být obsah připojen k zápisu z ČS
 3. Ing. Miroslav Radouš, člen RK předal v písemné formě svoji přednáška na téma „Motorové pily“ – i on předá svojí přednášku v el. podobě, aby následně mohla být zveřejněna na webu Komory BOZP a PO ČR.
 4. p. Vlastimil Škanta, člen RK bude připraven vystoupit s na téma: „Motorové vozíky“ – i on předal toto téma ke zveřejnění v el. podobě.

Operativně podle délky jednotlivých přednášek mohou např. 1 – 2 lektoři vystoupit na příštím setkání nebo na některé RK. Cílem těchto přednášek je plnění programu „Celoživotního vzdělávání členů Komory BOZP a PO ČR“. Každý z účastníků následně obdrží osvědčení o jejich absolvování – tímto naše komora plní své poslání kontaktního místa pro tento účel i v rámci spolupráce s HK ČR.

 • Dalším bodem programu byla informace ze zasedání Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum v oblasti BOZP (SV3) ze dne 19. března 2015, který se konal v budově MPSV ČS, a to:
 1. byl představen Mgr. Ondřej Palán, vedoucí oddělení bezpečnosti práce MPSV
 2. JUDr. Anna Samková podala informaci k novele zákona č. 309/2006 Sb.
 3. PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. Informovala o celoživotním vzdělávání (zkušenosti ze zahraničí, další vývoj, návrhy a diskuse)
 4. Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 – 2016, Radou vlády pro BOZP dne 19. prosince 2014, konkrétně byl tento program rozdělen do 7 základních částí, a to:
  1. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění – opatření č. 1
  2. Zajištění financování oblasti BOZP – opatření č. 2, 3
  3. Prevence pracovních rizik opatření č. 4, 5, 6
  4. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů – opatření č. 7, 8
  5. Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání opatření č. 9
  6. Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP opatření č. 10, 11, 12
  7. Výzkum a vývoj opatření č. 13, 14, 15, 16, 17

Dále jsou stanovena opatření v oblasti pracovně lékařských služeb, osvěty a propagace BOZP v rámci mezinárodní spolupráce, která by měla být v daném období plněna zcela průběžně.

 1. Mezi základní priority národního programu patří:

Priorita č. I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění – průběžně do splnění úkolu

Priorita č. II. Zajištění financování systému BOZP; do 30. září 2015

Priorita č. III.Prevence pracovních rizik; do 30. června 2015 a zpracování právní úpravy k zajištění odborné způsobilosti obsluh stavebních strojů v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb. – do 31. prosince 2015.

Dále zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání – do 31. prosince 2016

Priorita č. IV. Bezpečnost a ochrana  zdraví dětí, žáků a studentů – dle § 29 zák. č. 561/2004 Sb. – kontrola březen 2015

Priorita č. V. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání – kontrola červen 2015

Priorita č. VI. Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP – kontroly 2015 – 2016; vyhodnotit existující stupeň, způsoby a formy vzdělávání dospělých v BOZP v ČR – do 31. prosince 2015

Priorita č. VII. Výzkum vývoj – průběžně 2015 2016

 

Dále se jedná o průběžné plněná opatření národního programu v oblasti:

 • Pracovně lékařských služeb
 • Osvěty a propagace BOZP
 • Mezinárodní spolupráce.

 

 1. RNDr. Stanislav Malý, PhD., vystoupil k současné situaci výzkumného ústavu a k výzkumu v oblasti BOZP a postěžoval si na odchod odborníků do soukromí s tím, že si VÚ BP bude muset vychovat nastupující mladé odborníky.
 2. pí prezidentka potvrdila, že zajistí dokončení adresáře členů Komory BOZP a PO ČR nejpozději do 23. dubna 2015 – do konání ČS v ZŠ U Vršovického nádraží. V návaznosti potvrdil Ing. Buček rezervaci posluchárny v ZŠ.

 

 

2.   Diskuze

Ing. Miroslav Radouš

 • upozornil na traumatologické body včetně stanovení sítě pro integrovaný systém podle krajů – pro případy: vichřice, jiné katastrofy;
 • vysvětlil „závaznost norem“; tyto jsou ale minimálním požadavkem; uvedl : proč se legislativci např. neřídí zákonem č. 133/2005 Sb., o požární ochraně, ze kterého se vychází pro další prováděcí vyhlášky o PO;
 • předal přednášky na téma „Motorové pily“ (písemně a předá ji ještě v el. podobě, aby bylo možné ji doplnit jako přílohu k zápisu z ČS nebo z RK.

 

Ing. Jan Buček

 • doporučil sledování „BOZP – INFO“, zejména poznámky dole: poradna, dotazy, …);
 • zmínit se o přihlášce do „AAA“ – příliš drahá za 5 000 Kč;
 • uvedl potřebné údaje v pracovní smlouvě.

 

Ing. Hynek Baran

 • zmínil členskou základnu a pracovní prostředí v regionální komoře  NUS s tím,  že má zájem fúzi, tj. převedení pod Komoru BOZP a PO ČR včetně zůstatku na účtě, který činí 2 214,35 Kč. Účastníci RK – po vyslechnutí všech okolností převod odsouhlasili. NUS je evidovaná jako právní forma: spolek (spolků je 8 druhů – tento patří do neziskových);
 • dále uvedl provádění školení BOZP, které v místě provádí vyškolená uklízečka; bez doplnění rizik apod.

 

p. Miroslav Agulár

 • přislíbil, že promluví se zástupkyní SÚ ochrany a nasměruje ji na ČS Komory BOZP a PO ČR na přednášku o nabízených tématech: radon, atd.;
 • upozornil při své práci BT na smluvních stavbách a pracovištích o neznalosti BT a v souvislosti s tím i vznikajícími „maléry“, které s sebou neznalost předpisů BOZP přináší.

    

Ing. Jiří Prskavec

 • uvedl příklad spolupráce s firmou BEPR, uplatnění u firmy Kohinoor;
 • uvedl, že při školení a upozornění na rizika např. s varnou konvici má předtištění tiskopis o tomto školení a všeho spodní části doplněn text: „Byla jsem seznámena s obsluhou a osobně rozumím návodu  + její podpis a datum“;
 • požádal o výměnu členských legitimací Komory BOZP a PO ČR – ostatní účastníci RK s touto výměnou souhlasili. A doplnili nutnost proti stávající průkazce (změna textu na 2. straně) + zvážit možnost vylepování ročních známek, proti zaplacení čl. příspěvku jednotlivce (1 000,- Kč) a firmy (1 500,- Kč).

 

Ing. Jarmila Horníčková

 • zmínila protokol od býv. Inspektora elektro p. Antonína Bartoše;
 • uvedla školení žen a dalších;
 • doplní svoji přednášku „VTZ a plyn“ v el. podobě, aby ji bylo možno připojit k osvětě dalších členů.

 

3.   Příští schůzka Rady komory se koná 23. dubna od 10 hod. v Základní škole U Vršovického nádraží.

Poznamenejte si termíny dalších schůzek RK a setkání našich členů v roce 2015:  RK = 21. 5., 25. 6., 20. 8., 24. 9., ČS 22. 10. v ZŠ, RK = 26. 11., 10. 12. 2015

 

Zapsal:  Ing. Typlt

 

Přílohy:

č. 1 - Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví