Únor

Z  á  p  i  s

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 21. února 2013 v zasedací místnosti sídla CIVOP s.r.o. na adrese: Hajní 1367, 198 00 Praha 9, telefonní spojení: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na komoru: www.komora-bozp-po.cz jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723

Přítomni:     PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, Ing. Jan Buček, pí Irena Adensamová,  Ing. Milan Kondziolka, p. Miloslav  Agulár, p. Jaroslav Bek, p. Vlastimil Škanta, Ing. Hynek Baran, Ing. Jiří Hána, Ph.D., p. Ludvík Čečatka, Ing. Jarmila Horníčková

Omluveni:    Ing. Karel Růžička, p. Bedřich Walter, p. Pavel Novák, Ing. Miroslav Radouš a další

1.   PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., prezidentka Komory BOZP a PO ČR po přivítání účastníků podala následující informace:

1)     Po jednáních s „ajťákem“ p. Mirkem Nejedlým, e-m = mirek@nejedly.net  uvedla, že na portálu Komory BOZP a PO ČR je již k dispozici zápis z RK z 24.1.2013 a budou tam k dispozici pravidelně i další zápisy z jednání RK nebo ČS členské základny. Současně jsou tam i k dispozici novinky z legislativy, o které se stará Ing. Buček, na základě podkladů od p. J. Beka. (Cesty k získání novinek čerpá z adres: sbirka.cz; legislativa.cz; zákonyprolidi.cz, popř. Beck.online)

2)     Informovala o stavu členské základny Komory BOZP a PO ČR v roce 2013. Ze 120 evidovaných členů, 13 neplatí příspěvky a dalších cca 70 členů neplatí ani členské příspěvky ani pojištění; pouze cca 60 členů má vše v pořádku. Dále upozornila zejména na skutečnost, že existují i členové, kteří nezaplatili členský příspěvek, ale využívají pojištění od Generali a.s. Pí prez. upozornila pana makléře Vlastimila Šimka, že s touto praxí nesouhlasí, protože je v rozporu s podepsanou smlouvou mezi pojišťovnou Generalli a Komorou BOZP a PO ČR.

Pozn.: pro členy, kteří chtějí uhradit členský příspěvek nebo částku za pojištění, mohou postupovat podle informací uvedených na webu „Placení členských příspěvků a profesního pojištění.

3)     Dále uvedla, že jí volali nezávisle na sobě 2 osoby z Ostravy a stěžovali  si na praktiky firmy Exteria Trade. Prověříme, zda je v rozporu s Etickým kodexem, či nikoliv.

4)   Informovala o dlouhodobější pracovní neschopnosti JUDr. Pavla Dvořáka z MPSV, což bude zřejmě jedna z příčin, proč některé legislativní návrhy změn nepostupují rychlejším tempem. Tuto skutečnost potvrdil i p. Bek, který již koncem loňského roku předal na MPSV novelu vyhlášky č. 50/1978 Sb., o elektrotechnice – a dosud se s tímto návrhem nic nestalo.

5)     Jeden člen Komory BOZP a PO ČR se dotázal, zda může používat logo naší komory. Vzhledem k tomu, že Rada Komory zatím o této záležitosti dosud nediskutovala a členové Rady nemají jednotný názor, vrátí se k tomuto „problému“ v některém z příštích zasedání.

6)     Uvedla, že ke zveřejnění informací o členech naší Komory včetně jejich odbornosti na portálu Komory BOZP a PO ČR bude nutný souhlas jednotlivých členů ke zveřejnění těchto údajů, aby nemohlo dojít k porušení platného zákona o osobních údajích. Na druhé straně zveřejnění odborností pro potencionální zájemce v jednotlivých regionech je jedna z nejlepších reklam dostupnosti na požadovanou profesi.

7)     Připomněla, že 25.4.2013 se bude konat jarní Setkání členů Komory BOZP a PO ČR v ZŠ U Vršovického nádraží. V rámci přípravy „odborné stánky setkání“ byli požádáni přednášku p. Jaroslav Bek na téma „příprava a problémy s technickou dokumentací BOZP“ (toto je námět, název přednášky bude upřesněn); dále bude požádána o vystoupení MUDr. Anežka Sixtová z MZd ČR, která je autorkou právních předpisů z oboru pracovního lékařství. Kromě odborných přednášek si budou účastníci moci předat své zkušenosti a diskutovat o problémech našeho oboru.

8)  Pí prez. připraví pro účastníky „Osvědčení“ – vzor  jí  předal  Ing. Typlt. Každý účastník po  skončení setkání obdrží tento doklad, který si uschová (pokud sím bude chtít) jako důkaz svého odborného růstu, v rámci „celoživotního vzdělávání“. Současně promítla krátkou prezentaci, jejíž obsahem bylo stručné vysvětlení podstaty tzv. „celoživotního vzdělávání“.

2.    Pan Jaroslav Bek podal informace z jednání v Poslanecké sněmovně ze dne 7.2.2013, kteréhose zúčastnil, stejně jako paní prezidentka, která informovala o problémech vzdělávání v oblasti BOZP. Kromě toho informoval o vystoupení Ing. Urbana, který potvrdil, že v roce 2013 MFČR  přerušilo  jednání o zákonu  č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů a přesunulo ho až do roku 2014 a ponechalo v platnosti původní znění zákona.  Dále uvedl, že nový Občanský zákoník zruší vyhlášku č. 440/2001 Sb.,o odškodnění bolesti a ZSU ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb. Jak to „dopadne s řešením a odškodňováním pracovních úrazů  není zatím vůbec jasné. Poté upozornil na změny v posuzování zdravotní způsobilosti v práci, kdy bude nutné sledovat posudek pracovního lékaře, který po vyšetření zaměstnance zapíše do lékařského posudku, zda je schopen „bez omezení“ nebo „s omezením“.  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách zmiňuje i povinnost  LP  pro dorost a mládež. Dále uvedl, že předal již v loňském roce návrh novely vyhlášky č. 50/1978 Sb. na MPSV ČR, ale dosud mu není znám osud tohoto legislativního návrhu. Obdobně by se dalo konstatovat totéž, pokud se jedná i o zrušení nebo změnu vyhlášky č. 77/1965 Sb.

3.    Ing. Hynek Baran – NUTZ II Severovýchod, Pardubice. Zmínil se o uzávěrce, která v pobočce Pardubice proběhla v Kulturním domě a upozornil přítomné účastníky na nová čísla, která byla zavedena v souvislosti se zavedením „Krajských finančních úřadů“. Společně s p. Čečatkou se vysvětlila číselná registrace členky Sdružení, které se stalo již před několika lety řádným členem naší Komory.

4.   Pan Miloslav Agulár – Oznámil, že dne 19.2.2013 odešel do důchodu Ing. Michal Ronin, který naposledy pracoval na OIP pro STČ kraj.

5.    Ing. Jan Buček – Pravidelně každý měsíc doplňuje novinky z legislativy na portálu Komory BOZP a PO ČR. V předstihu objedná v ZŠ U Vršovického nádraží aulu pro konání Setkání členů naší Komory, které se bude konat dne 25. dubna 2013.

6.   Příští schůzka RK se koná 21. března 2013 od 10. hod. v sídle CIVOP !

Zapsali:  Ing. Typlt a PhDr. Kleinová