Diisokyanáty

Již před třemi lety bylo vydáno Nařízení Komise (EU) 2020/1149 ze dne 3. srpna 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty. Nařízení Komise se zabývá používáním a zejména omezováním nakládání s diisokyanáty v jakékoliv podobě.

Základní informace k NV č. 192/2022 Sb.

Třetím z předpisů, řešícím vyhrazená technická zařízení, je nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. NV vstoupilo v účinnost dne 1. července 2022 a jeho vydáním pozbyla platnost vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.