Zde naleznete informace o zpracování osobních údajů společností KOMORA BOZP a PO ČR, IČ 00537900 se sídlem Novotného lávka 200/5, Praha 1, 110 00 ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost KOMORA BOZP a PO ČR, IČ 00537900, se sídlem Novotného lávka 200/5 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje na Správce jsou:
e-mail: info@komora-bozp-po.cz
telefonní kontakt: 222 119 999
korespondenční adresa: K Lindě 700/3, Praha 9 Satalice, 190 15

Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme:

 1. na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů k předem stanovenému účelu (např. nábor nových zaměstnanců),
 2. pro účely splnění smluvních povinností, aby naše smluvní vztahy mohly být splněny (fakturace, dodání zboží apod.),
 3. splnění právních povinností (např. zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní, pracovněprávní vztahy),
 4. pro účely oprávněných zájmů Správce (např. komunikace smluvních stran, prokázání našich nároků, péče o zákazníky, dodavatele, kontaktní formulář na webu apod.).

Kategorie osobních údajů
Zpracováváme zejména následující údaje:

 1. identifikační a fakturační – titul, jméno, příjmení, funkce, adresa sídla, korespondenční adresa, IČ, DIČ,
 2. kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo,
 3. a další údaje, které získáme v souvislosti s plněním smlouvy, právních předpisů nebo na základě oprávněného zájmu.

Doba uchovávání
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, jsou uloženy do odvolání souhlasu, ne však déle než pro dobu v souhlasu uvedenou. Poté jsou osobní údaje zlikvidovány.
V ostatních případech je doba uchování osobních údajů různá podle právního titulu zpracování, obecně osobní údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce na základě smluvního vztahu, po dobu trvání právní povinnosti nebo po dobu trvání vztahu zaměstnance, statutárního zástupce, kontaktní osoby, oprávněné osoby. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy a/nebo po dobu, která je slučitelná s našimi oprávněnými zájmy a nutná pro uplatnění případných nároků.

Práva subjektů údajů
Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.
Dle GDPR můžete jako subjekt údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům,
 2. požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů,
 3. požadovat doplnění neúplných osobních údajů,
 4. požadovat výmaz nebo omezení zpracování,
 5. vznést námitku proti zpracování,
 6. požadovat ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo jejich likvidaci
 7. podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Příjemci nebo zpracovatelé osobních údajů
Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s jiným subjektem, dbáme na to, aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů.
Mezi příjemce osobních údajů patří zejména poskytovatelé účetních, daňových nebo právních služeb, IT služeb, bezpečnostních služeb.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
Správce nemá zájem předávat Vaše údaje do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Zdroj údajů
Osobní údaje máme buď přímo od Vás, Vašich klientů, obchodních partnerů nebo zaměstnavatelů nebo jsme je získali z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky).

Informace o automatizovaném rozhodování a profilování
V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaném rozhodování a profilování.

Uplatnění práv
Svá práva ve vztahu k osobním údajům můžete uplatnit u Správce s využitím shora uvedených kontaktních údajů.