Cíle a strategie Komory BOZP a PO ČR

CÍLE KOMORY

Dlouhodobým cílem Komory je stát se:

 • Odbornou silou, s níž je nutno počítat a která svými znalostmi, postoji a prací ovlivňuje vývoj oborů BOZP a PO v České republice.
 • Partnerem i protiváhou státním institucím – partnerem především v procesu přípravy nových, harmonizovaných či aktualizovaných právních předpisů, aby odpovídaly nejen oboru a jeho vývoji, ale i potřebám praxe; protiváhou zejména kvalitou služeb poskytovaných členy Komory a formami a kvalitou vzdělávání svých členů.
 • Partnerem nestátních institucí na regionální, národní i mezinárodní úrovni – aktivita členů Komory na všech zmíněných úrovních je nutná a prospěšná nejen pro členy Komory, ale i pro všechny další zúčastněné partnery.
 • Garantem odborné úrovně svých členů – stejně jako ve vyspělých evropských zemí se Komora stala garantem odborné úrovně svých členů, kteří plní stanovená kritéria odborné způsobilosti.
 • Pomáhat při řešení celoživotního vzdělávání v oblasti BOZP a PO, a to kromě jiného zejména pořádáním pravidelných společných setkání s přednáškami vlastních či externích odborníků.
STRATEGIE ROZVOJE KOMORY

Komora dlouhodobě navazuje na činnost předchozích sdružení, tzn. Cechu odborníků pro BHP, ŽP a PO mezi léty 1993 – 2003 a Komise BOZP při ČSVTS v létech 1969 – 1993. Strategie dalšího rozvoje Komory má tyto hlavní pilíře:

 • Přístup k informacím – rozvíjet www stránky Komory, aby se staly hlavním informačním zdrojem pro její členy i nečleny Komory.
 •  Výměna zkušeností – pořádat setkání členů na regionální i celostátní úrovni s cílem vyměňovat si vzájemně praktické zkušenosti a podporovat dodržování zásad tzv. „dobré praxe“, maximálně přitom využívat moderních technologií, zejména internetu.
 • Vzdělávací činnost – poskytovat svým členům různými formami zvyšování kvalifikace podle jejich přání a potřeb, a to jak v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., tak v souladu se zákonem 179/2006 Sb. a dopracovat požadavky na odbornou způsobilost a prosadit ji ve spolupráci s HK ČR.
 • Prosazování etiky podnikání v oboru BOZP a PO –  propagovat fungování členů v duchu Etického kodexu
 • Účast na tvorbě / změnách legislativy = ovlivňování vývoje oboru – pokračovat v připomínkování připravovaných právních předpisů a prosazovat, aby nové nebo aktualizované právní předpisy odpovídaly nejen vývoji v oborech BOZP a PO, ale i potřebám praxe.
 • Profesní pojištění – pojistit se proti profesním chybám, jichž se každý z odborníků může nechtěně dopustit