PREAMBULE

Člen Komory BOZP a PO České republiky je součástí seskupení odborníků, které se společnými silami snaží ovlivnit vývoj oborů „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, dále jen BOZP, a „požární ochrana“, dále jen PO, a zkvalitňovat poskytované služby ve jmenovaných oborech. Jako člen jmenované Komory dodržuje při své činnosti právní předpisy České republiky, smluvní závazky, pravidla správné a uznávané praxe a dále uvedené etické zásady.

PROFESIONALITA

Člen Komory BOZP a PO České republiky se v obou oborech, tzn. BOZP a PO, neustále snaží vzdělávat a udržovat svoje odborné znalosti na co nejlepší úrovni s cílem poskytovat kvalitní odborné poradenství a služby. Svoji odbornou způsobilost si nechává ověřovat podle platných právních předpisů a o výsledcích informuje sekretariát Komory. Informace jsou uváděny na webových stránkách Komory. Člen Komory BOZP a PO České republiky se snaží své odborné znalosti a praktické zkušenosti uplatnit i v rámci připomínkových řízení spojených s vydáváním nových nebo novelizovaných právních předpisů s cílem ovlivnit jejich kvalitu.

Člen Komory BOZP a PO České republiky se hlásí k zásadám etiky podnikání stanoveným v Etickém kodexu Hospodářské komory České republiky.

ODPOVĚDNOST

Člen Komory BOZP a PO České republiky vykonávající svou profesi jako podnikatel se snaží vždy dostát svému závazku, tzn., že přijímá pouze takové zakázky, které je schopen odborně plnit sám nebo prostřednictvím svých zaměstnanců, za jejichž výkon nese zodpovědnost a/nebo na základě korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli. Odmítá úkoly či zakázky, které by byly v rozporu s platným právním řádem a/nebo s tímto etickým kodexem. Svoji odpovědnost ke klientům vyjadřuje i pojištěním prostřednictvím Komory BOZP a PO ČR u pojišťovny Generali, a.s. proti možnému profesnímu pochybení.

Člen Komory BOZP a PO České republiky vykonávající svou profesi v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli se vždy snaží plnit svůj úkol s odbornou erudicí sám nebo ve spolupráci s dalšími kolegy. V případě úkolu, který by byl v rozporu s platným právním řádem a/nebo s tímto etickým kodexem, se snaží svému zaměstnavateli vysvětlit důvody svého odmítnutí.

SOUNÁLEŽITOST

Člen Komory BOZP a PO České republiky vždy jedná tak, aby zachoval profesionální čest a důstojnost a dobrou pověst Komory. Je si vědom, že dodržování pravidel tohoto etického kodexu a pocit sounáležitosti ke Komoře BOZP a PO ČR jej řadí mezi důvěryhodné subjekty poskytující rady a služby v oborech BOZP a PO. Svou sounáležitost vyjadřuje i pravidelným placením ročních příspěvků umožňujících činnosti Komory a účastí na setkáních členů Komory organizovaných Radou Komory nejméně 2x ročně.

ČESTNOST

Člen Komory BOZP a PO České republiky vždy jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně a odpovědně.  V případě potřeby se prokazuje platným členským průkazem. Souhlasí s tím, aby byl zařazen do seznamu členů Komory BOZP a PO České republiky, kteří se rozhodli tento Etický kodex dodržovat. Tento seznam bude zveřejněn a aktualizován na webových stránkách Komory BOZP a PO České republiky