Cíle a strategie Komory BOZP a PO ČR

CÍLE KOMORY

Cílem Komory je stát se:

 • Odbornou silou, s níž je nutno počítat a která svými znalostmi, postoji a prací ovlivňuje vývoj oborů BOZP a PO v České republice.
 • Partnerem i protiváhou státním institucím – partnerem především v procesu přípravy nových, harmonizovaných či aktualizovaných právních předpisů, aby odpovídaly nejen oboru a jeho vývoji, ale i potřebám praxe; protiváhou zejména kvalitou služeb poskytovaných členy Komory a formami a kvalitou vzdělávání svých členů.
 • Partnerem nestátních institucí na regionální, národní i mezinárodní úrovni – aktivita členů Komory na všech zmíněných úrovních je nutná a prospěšná nejen pro členy Komory, ale i pro všechny další zúčastněné partnery.
 • Garantem odborné úrovně svých členů – stejně jako ve vyspělých evropských zemí se Komora stala garantem odborné úrovně svých členů, kteří plní stanovená kritéria odborné způsobilosti.
 • Novým cílem je snaha připravit základy pro tzv. „celoživotní vzdělávání v oblasti BOZP“, které je již rozšířeno v mnoha evropských zemích. Vzhledem k tomu, že členové naší Komory se 2x ročně scházejí již řadu let (v dubnu a listopadu) a součástí těchto schůzek jsou vždy přednáška externího odborníka, odborné otázky, novinky, zkušenosti apod., nebude program ničím nový. Nová budou pouze „potvrzení o účasti na těchto odborných schůzkách včetně názvu přednášky/přednášek a jména přednášejícího či přednášejících, apod.“ Členové naší Komory budou mít, stejně jako dosud, tyto akce  zadarmo. Pokud budou mít zájem o přednášky odborníci BOZP, kteří nejsou členy naší Komory, budou muset zaplatit poplatek, jako na jiných odborných akcích.

 

STRATEGIE ROZVOJE KOMORY

 • Návaznost na činnost předchozích sdružení, tzn. Cechu odborníků pro BHP, ŽP a PO mezi léty 1993 – 2003 a Komise BOZP při ČSVTS v létech 1969 – 1993.
 • Podpora vzniku regionálních poboček a podpora činnostem prováděným na regionální úrovni, tzn. jak odborným činnostem pro členy daného regionu, např. vzdělávacím, tak činnostem spojeným s řešením specifických problémů regionu a podpora všem členům naší Komory, kteří budou např. zvoleni do regionálních struktur na úrovni obce, okresu či kraje
 • Přístup k informacím – rozvíjet www stránky Komory, aby se staly jedním z informačních zdrojů pro její členy i nečleny Komory.
 • Výměna zkušeností – pořádat setkání členů na regionální i celostátní úrovni s cílem vyměňovat si vzájemně praktické zkušenosti a podporovat dodržování zásad tzv. „dobré praxe“
 • Vzdělávací činnost – poskytovat svým členům různými formami zvyšování kvalifikace podle jejich přání a potřeb, a to jak v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., tak v souladu se zákonem 179/2006 Sb. a dopracovat požadavky na odbornou způsobilost a prosadit ji ve spolupráci s HK ČR.

 

STRATEGIE ZVÝŠENÍ PRESTIŽE KOMORY

 • Etika podnikání v oboru – všemi členy přijmout Etický kodex zejména pro poskytování služeb v oborech BOZP a PO.
 • Účast na tvorbě / změnách legislativy = ovlivňování vývoje oboru – pokračovat v připomínkování připravovaných právních předpisů a prosazovat, aby nové nebo aktualizované právní předpisy odpovídaly nejen vývoji v oborech BOZP a PO, ale i potřebám praxe.
 • Spolupráce na evropské úrovni – rozvíjet spolupráci v rámci ENSHPO a podílet se na evropských projektech pro oblasti BOZP a PO,
 • Certifikace odborné způsobilosti na evropské úrovni – v souladu se standardy ENSHPO připravovat a hodnotit uchazeče o tuto certifikaci a brát za svá rozhodnutí, tzn. doporučení, odpovědnost
 • Zaměření na MSP – poradenství, informace a další služby členů Komory zaměřit především na potřeby malých a středních podniků a na kvalitu služeb poskytovaných členy naší Komory
 • Propagace a informování o Komoře – spolupracovat s časopisem BHP a pokračovat v informování prostřednictvím časopisu a informačního systému Hospodářské komory ČR
 • Profesní pojištění – pojistit se proti profesním chybám, jichž se každý z odborníků může nechtěně dopustit

 

CÍLE PRO ROK 2015

 • Budovat strukturu Komory – od roku 2003 se začala vytvářet celostátní i regionální struktura – zpracovat pravidla pro spolupráci regionů a ústředí, která budou dále zpřesňována v souladu s dalším vývojem
 • Pokračovat v připomínkování právních předpisů – celá řada členů Komory se v průběhu posledních let podílela na tomto procesu a bude pokračovat i nadále
 • Organizovat pro členy odborná setkání, semináře, apod. – na jaře a na podzim každého roku organizujeme v Praze velké odborné setkání (viz výše) – letos se budou konat ….; kromě toho se každý měsíc koná otevřené zasedání Rady Komory, kterého se mohou zúčastnit členové Komory, kteří mají čas a chuť se ho zúčastnit.