ENSHPO

Informace o spolupráci mezi Komorou BOZP a PO ČR a Evropskou sítí profesionálních organizací pro BOZP

(ENSHPO – European Network of Safety and Health Professional Organisations)

 

 

ENSHPO bylo založeno v roce 2001 čtyřmi profesionálními organizacemi sdružujícími odborníky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) z Velké Británie, Dánska, Belgie a Německa. V roce 2003 oslovil zástupce Executive Committee Komoru BOZP a PO ČR s nabídkou členství. Rada Komory na svém rozšířeném zasedání v červnu 2003 chválila vstup do ENSHPO. Komora se stala prvním členem ze států připravujících se na vstup do EU a zapojila se do činnosti této dobrovolné sítě.

Cílem ENSHPO je

  • podporovat vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností BOZP,
  • poznat úroveň BOZP v jednotlivých členských zemích,
  • poznat úroveň odborného vzdělávání BOZP v jednotlivých členských zemích,
  • 2x/rok organizovat setkání zástupců členských organizací,
  • organizovat další speciální setkání, např. konference, semináře, apod.
  • spolupracovat s evropskými institucemi pro BOZP, tzn. s Evropskou komisí pro BOZP a Evropskou Agenturou pro BOZP,
  • spolupracovat s dalšími evropskými organizacemi, např. ISSA, ENETOSH a dalšími.

Členem ENSHPO se může stát kterákoliv odborná organizace sdružující odborníky BOZP v kterékoliv evropské zemi. Cílem je sdružit všechny takové organizace ze všech evropských zemí.

ENSHPO je řízen Výkonným výborem, který se skládá z předsedy, 2 místopředsedů, pokladníka a sekretariátu. Každá členská organizace jmenuje svého zástupce, který je zván na zasedání ENSHPO a předává zpětně informace do mateřské organizace. Zasedání ENSHPO jsou organizovány 2x do roka. Zástupce české Komory byl zvolen do Výkonného výboru ENSHPO.

Velmi důležitým mezníkem v činnosti ENSHPO bylo rozhodnutí z roku 2004 – zpracovat evropský standard pro uznávání odborné způsobilosti BOZP na evropské úrovni jako první krok pro přípravu na jednotný evropský trh.

Členové ENSHPO rozhodli, že nelze zpracovat pouze jeden standard, že je nutné připravit standardy dva, které odpovídají základním dvěma skupinám odborníků pro BOZP, a to vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaným.

První v pořadí byl zpracován standard pro vysokoškolsky vzdělané odborníky a titulem EurOSHM (European Occupational Safety and Health Manager = Evropský manažer pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Dne 16. září 2008 byl tento standard slavnostně schválen a přijat Evropskou komisí pro BOZP v Bruselu jako první dobrovolný standard, který může pomoci zaměstnavatelům a podnikatelům vybrat si erudovaného odborníka a spolupracovat s ním.

V dubnu 2009 byl přijat a schválen Evropskou komisí pro BOZP v Bruselu i druhý dobrovolný standard EurOSHT (European Occupational Safety and Health Technicians = Evropský technik pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci).

Hlavním cílem certifikace je poskytnout záruku, že nositel certifikátu má minimálně na určité úrovni znalosti, dovednosti a etické zásady a zároveň potvrzuje, že uchazeč získal kvalifikaci přijímanou v celé Evropě. Umožní jejím nositelům, odborníkům BOZP, používat titul EurOSHM nebo EurOSHT. Zvlášť významné to bude pro odborníky s profesionálními aktivitami v jedné nebo několika evropských zemích, neboť certifikát osvědčí jejich odborné kompetence BOZP v každé z těchto zemí.

Vydání obou dobrovolných standardů je významným krokem vpřed pro evropské odborníky BOZP. Záměrem je postupně zavést jednotné standardy v celé Evropě a ulehčit uznávání kvalifikace BOZP ve všech členských zemích. Vytvoření těchto standardů je důležité, protože odborníci pro BOZP pracují ve společném evropském právním rámci a řeší podobné úkoly, které vyžadují podobnou odbornou způsobilost, jako jsou např. poradenství BOZP ve strojírenství, chemii, stavebnictví a v dalších odvětvích, zdravotní problémy spojené s prací, řízení systémů BOZP, řešení zdravotních a bezpečnostních dopadů na migrující pracovní síly a stárnoucí populaci, apod. Odborníci ve stále větší míře budou moci pracovat v zahraničí a zaměstnavatelé v těchto zemích rádi využijí snadnou identifikaci různých úrovní odborné způsobilosti osob, nabízejících své služby. Komora BOZP a PO ČR se aktivně podílela na zpracování obou standardů, které se staly základem pro zpracování nových typových pozic (Technik BOZP, Specialista-OOZ BOZP, Manažer BOZP) v rámci projektu Národní soustavy povolání.

V letech 2004 a 2008 byla Komora BOZP a PO ČR hostitelskou organizací pro setkání zástupců ENSHPO v Praze u příležitosti pořádání mezinárodních konferencí, v roce 2004 na téma „BOZP – očekávání a problémy po vstupu do Evropské Unie“ a v roce 2008 „Výchova a vzdělávání v oblasti BOZP v měnícím se světě práce“. Obě konference se uskutečnily v budově ČSVTS, ve velkém konferenčním sále na Novotného lávce.

V letošním roce se uskutečnily dvě zasedání zástupců členských zemí v ENSHPO, a to koncem června v Ženevě a koncem září v Římě. Základním tématem obou zasedání, zejména druhého v pořadí, byly evropské projekty zaměřené na vzdělávání odborníků BOZP a na projekt evropské karty/pasu BOZP pro zaměstnance i OSVČ pracující v evropských zemích. Bohatá diskuse proběhla k návrhu nové strategie ENSHPO pro léta 2011-2013 a léta následující.

Koncem listopadu 2010 se zástupci ENSHPO sejdou v Bruselu s dalšími podobnými organizacemi u příležitosti konference spojené s předsednictvím Belgie Evropské unii.

Kromě tohoto zasedání se každý třetí rok připravuje velké setkání různých organizací sdružujících odborníky BOZP nejen na evropské, ale i na světové úrovni, které uskutečnilo v rámci velkého zářijového světového kongresu o BOZP v Istanbulu.

www.enshpo.eu

V Praze dne 16.10.2010

Za Komoru BOZP a PO ČR:

PhDr. Lidmila Kleinová, CSc

prezidentka